Boj o moc – Succession – Když rodinnou firmu trhá konflikt

121

Přiznávám se vám, jsem fanda tohoto titulu a baví mě sledovat hru jednotlivých postav na této rodinné šachovnici. Mnoho z nejbohatších a také z nejúspěšnějších rodin vybudovalo úspěšné rodinné firmy. Je ironií, že jejich samotný úspěch často přináší do těchto rodin konflikty a složitosti, s nimiž se málokdy setkávají nezávislé podniky. Díky těmto konfliktům může být rodinné podnikání v průběhu času nejobtížněji provozovatelné a také udržitelné.

Opojná alchymie moci, politiky, peněz a rodiny vytváří nekonečné možnosti úspěchu, ale i sváru. Konflikt samozřejmě není vlastní pouze rodinným podnikům. Konflikt plyne ze samotného života a je nepřetržitě přítomen ve všech lidských vazbách a podobách. I když konflikt může vést k dlouhodobým cyklům ublížení a zároveň ničení, efektivní zapojení do konfliktu nebo jeho využití může z něj také učinit silný zdroj konstruktivní změny.

Boj o moc – Boj generací

Succession
Succession

Prvořadým cílem každé obchodní rodiny při plánování nástupnictví je zajistit plynulý přechod bohatství z jedné generace na druhou, při zachování rodinné harmonie a zajištění toho, aby podnik přechod přežil bez úhony. Vědci identifikovali následující čtyři hlavní příčiny selhání převodu bohatství, viz. zdroj:

  • Nedostatek rodinného poslání a vize: 10 %
  • Celkový rozpad důvěry a komunikace v rodině: 60 %
  • Nepřipravení dědiců na role a odpovědnosti: 25 %
  • Profesionální chyby v účetnictví, právním nebo finančním poradenském plánování: méně než 5 %.
TIP:  Rodinné podniky. Podnikání pro příští generace.

Rodinný podnik – složitější systém

Konflikt může být příležitostí k růstu a lepšímu porozumění lidem a jejich rolím v rámci složitých struktur, jako jsou rodinné firmy. Rodinný podnik je systém, který je současně dynamický, adaptivní a měnící se. Energii konfliktu lze využít k zapojení do konstruktivních změnových procesů na úrovni jednotlivce, rodiny, vlastnictví a podnikání rodinného podniku.

Konflikty rodinného podnikání jsou často poměrně složité. Pochopením toho, co se děje v individuální, rodinné, vlastnické a obchodní aréně, mohou rodinní příslušníci a jejich poradci efektivněji analyzovat, diagnostikovat a doufejme vyřešit konflikt rodinné firmy. V procesu konstruktivního řešení konfliktů mohou rodiny zlepšit komunikaci, vztahy, dovednosti zvládání konfliktů a systém rodinného podnikání jako celku. Příležitosti jsou dnes nekonečné.

Rodinné spory a konflikt v rodinných firmách

Succession 2

Rodinné obchodní spory jsou obvykle mnohostranné a mají také mnoho příčin, které na sebe vzájemně působí složitým způsobem. Zvláště konflikty ve vztazích převládají v rodinných firmách a často mohou mít velmi nepříznivé důsledky pro podnikání. Konflikty rodinných podniků lze kategorizovat několika způsoby, jedná se především o konflikt spravedlnosti, konflikt rolí, konflikt identity a konflikt nástupnictví, viz zdroj.

Konflikt spravedlnosti

Ten se týká problémů odškodnění a kvality zacházení spolu s vnímaným spravedlivým rozdělením zdrojů mezi jednotlivé strany.

Konflikt rolí

Ten se soustřeďuje na záměnu rolí, když členové rodiny spolupracují a kdy rodinná firma zaměstnává nerodinné členy a na kterých stranách je povoleno být vlastníkem.

Konflikty identity

Ty zahrnují potřebu členů rodiny odlišit se od rodinných očekávání a jednat jako nezávislí, autonomní lidé. Konflikty identity se často objevují prostřednictvím genderových konfliktů, sourozenecké rivality a vzájemných vztahů rodič/dítě.

TIP:  Jaké jsou skryté problémy rodinných firem?

Konflikty nástupnictví

Souvisejí s problémy vlastnictví, která strana v příští generaci získá kontrolu nad rodinnou firmou – moc a úspěchem, či nikoli převodem bohatství z jedné generace na další.

Řešení konfliktů rodinných firem

Zásahy třetích stran, tedy poradce pro rodinné firmy vyžaduje tři kroky. Nejprve musí strany uznat, že konflikt má více různých zdrojů. Za druhé, musí přesně diagnostikovat zdroje různých konfliktů. Za třetí, metody řešení sporů musí být přizpůsobeny tak, aby odpovídaly základním zdrojům.

Neschopnost diagnostikovat a vyřešit základní zdroje konfliktu může způsobit, že bude přetrvávat a komplikovat se. Je důležité si uvědomit, že neexistuje jeden nejlepší způsob řešení sporu, zvláště složitý, jako jsou spory v rodinných firmách, a konfliktů může mít více aspektů, které vyžadují víceúrovňové strategie řešení sporů.

Institut rodinných firem

Zájem o výzkum rodinné firmy za posledních dvacet let výrazně vzrostl, což vedlo k objevujícímu se oboru studia a potřeby dalšího výzkumu a rozvoje. Základním předpokladem této oblasti výzkumu je, že rodinné firmy mají zvláštní vlastnosti, které je odlišují od nerodinných firem, tyto specifika jsou pak často různé dle lokality svého působení. Zajímavá je v tomto tzv. „rodinná věda“, která se zabývá studiem různých prvků rodinných vztahů, rolí rodinných příslušníků a rodinných přechodů ovlivňující výsledky rodin.

TIP:  Jaké lidi potřebuje vaše firma v krizi? Ty co jsou...

Výzkum rodinného podnikání zůstává novým a vyvíjejícím se oborem, který si v rámci manažerských studií stále buduje svoje místo. Dnešní vědci, především ve světě poznamenávají, že akademická oblast výzkumu rodinného podnikání stále postrádá dostatečnou teoretickou integraci a čelí velmi různorodým výsledkům neopřeným o samotnou praxi.

Další zajímavý výzkum ukázal, že rodinné firmy jsou často společensky odpovědnější než nerodinné firmy v několika dimenzích. Většina výzkumu na toto téma ve skutečnosti naznačuje, že rodinné podniky mají tendenci vykazovat vyšší úroveň sociální odpovědnosti podniků a větší občanství v komunitě než nerodinné firmy. Vědci se domnívají, že je to pravděpodobně kvůli obavám rodiny o image a pověst a touze chránit rodinný majetek.

Závěrem

Když dokážeme lépe porozumět tomu, jak obchodní rodina prožívá a zvládá konflikty, budeme lépe vybaveni k tomu, abychom jim zabránili nebo je vyřešili, když k nim dojde. Institut rodinných firem se kromě studia fungování rodinných firem také zabývá rozvojem a dalším vzděláváním.

Jste majitel/ka rodinné firmy? Chcete podpořit Institut rodinných firem a stát se tak členem/členkou komunity, která chce rozvíjet podnikání rodinných firem v České repubublice, mít přístup k know-how, školením a vzděláváním pro rodinné firmy? Oslovte mě a představím vám tento koncept osobně.

Zdroje

- Reklama -