Budoucnost podnikání? Na co se připravit? A co na to I-ťing?

Budoucnost? Asi nejčastější obava a téma, které slyším od mých klientů. Podnikatelé skvěle rozumí svému podnikání a mají za sebou celou řadu různých krizových situací, scénářů a momentů. Dnešní doba je pro ně ale zcela nová. Mění se trh práce, roste cena práce, omezují se dodávky surovin a komponentů, rostou vstupy, je cítit obrovský tlak konkurence atd. Je to mix rizik, který mají nyní před sebou. Všichni tak trochu tápeme v tom, co vše je ještě před námi.

Nejistota budoucnosti podnikání

Je cítit nejistota, trhy se mění, poptávky klesají nebo naopak skokově rostou, nic se nedá moc předpovídat. Často říkám, že nevlastním křišťálovou kouli jako někdo, ale spojuji a propojuji to co z trhu nasbírám. Protože se zabývám různými tématy, chtěl bych vám představit něco, co stojí určitě za oprášení a může v některých situacích pomoci s doplněními k rozhodování, alespoň na úrovni filosofické.

Řeč je o I-ťing

Slovo I v názvu znamená změnu, jde tedy o proměnu v souladu s následováním Tao. Kniha pojednávající o I-ťingu, je velmi rozsáhlá a obsažná a následováním zásad života, chápáním příčin podivných i běžných jevů a porozuměním podstatě věcí i bytostí pomáhá lidem dosáhnout a dokončit stanovené úkoly.

I ting I ching

Je to vlivný text čtený po celém světě, který poskytuje inspiraci světům náboženství, psychoanalýzy, obchodu, literatury, umění atd. Ve 2. století před naším letopočtem se stal součástí pěti klasiků, byl I-ťing předmětem odborného komentáře a po celá staletí na Dálném východě a nakonec převzal vlivnou roli v západním chápání východního myšlení. I-ťing je předmětem staletých debat a mnoho komentátorů tuto knihu použilo symbolicky, často jako vodítko pro morální rozhodování, jak je informováno taoismem a konfucianismem.

I-ťing – Kniha proměn nebo Čínská kniha proměn, někdy také pod přepisem Yì Jīng nebo I Ching a je souborem čínských textů starých již 2. tisíciletí př. n. l. Hlavní část obsahuje 64 hexagramů, obrazců složených ze šesti čar, které mohou nabývat jangové nebo jinové podoby a které představují 64 rozdílných archetypálních situací. Právě ony situace nám mohou poskytnout vodítko v řešení některých podnikatelských, manažerských nebo kariérních situací.

I-ťing je pro mne spíše filozofický systém, který hraje důležitou roli v taoismu. Zajímavým způsobem je I-ťing používat jako filozofický podklad pro naše rozhodnutí, umožňuje skvělý náhled nad aktuální situací a také nese pohled nad možným řešením této situace. Určitě si nezaslouží přirovnání k nějakému tarotu apod.

Další článek:  Četla 40000 životopisů a představuje Vám 5 nejhorších chyb!

Protože je to nástroj, který dokáže filozoficky téma popsat a zároveň v něm najít cestu řešení pokusme se o to v pohledu nad naším českým prostředím a situací v podnikání firem. I-ťing se dá použít na všechny klíčové situace v životě podnikatele nebo manažera a může různá rozhodnutí obohatit širším kontextem.

Jin a Jang

„Jin a Jang utvářejí cestu“

Jak již víte z mých předchozích článků delší dobu se zabývám tématy těchto dvou sil a zde jsou tyto síly základními energiemi k rozhodování, proto skvěle obohacují cestu podnikáním, kariérou nebo životem. Jin a jang jsou zde reprezentovány přerušovanou a plnou čarou: jin je přerušen (⚋) a yang je plný (⚊). Různé konstrukce tří linií jin a jang vedou k osmi trigramům (八卦), konkrétně Qian (乾), Dui (兌), Li (離), Zhen (震), Xun (巽), Kan (坎), Gen (艮) a Kun (坤). Různé kombinace těchto dvou trigramů vedou k 64 hexagramům.

Carl Gustav Jung a I-ťing

Pro Leibnitze, vynálezce počtu z osmnáctého století, to byla podstata binární matematiky. Pro rivala Jung Freuda v psychologii to byl průzkumník nevědomí. I Jung se tímto tématem zabýval a hodně inklinoval k východní filozofii. Starý text čínského taoismu, ovlivněného buddhismem, konfucianismem a snad i nestoriánským křesťanstvím, přeložil sinolog Richard Wilhelm z čínštiny do němčiny, opatřil odborným komentářem a požádal svého přítele, slavného psychologa C. G. Junga, o psychologický komentář. Více z knihy, zdroj níže.

„Funkce, jež je základem praxe I-ťingu — pokud se tak smím vyjádřit — stojí totiž podle všeho v nejostřejším protikladu k našemu západnímu vědeckému, kauzalistickému světovému názoru. Je jinými slovy krajně nevědecká, je přímo zakázaná, a tudíž našemu vědeckému myšlení cizí a nesrozumitelná.

Před několika lety se mě zeptal tehdejší prezident Britské antropologické společnosti, jak bych vysvětlil, že duchovně tak vyspělý národ jako Číňané nevyvinul žádnou vědu. Odpověděl jsem mu, že to je asi optický klam, poněvadž Číňané mají svoji „vědu“, jejímž „standardním dílem“ je právě I-ťing, že však princip této vědy, jako mnoho jiného v Číně, se zcela liší od naší vědecké metody. Věda Iťingu nespočívá totiž na principu kauzality, nýbrž na dosud neznámém — poněvadž u nás se neobjevujícím – principu, který jsem pracovně nazval princip synchronicity.

U příležitosti své první přednášky o I-ťingu v psychologickém klubu v Curychu Richard Wilhelm na mou prosbu demonstroval praxi I-ťingu a sestavil přitom prognózu, která se v době kratší než dva roky doslova a se vší myslitelnou průkazností vyplnila.“

Další článek:  Vzorový životopis je mrtvý !

Popis I-ťing

Kromě obsáhlého způsobu výkladu připojím alespoň základní popis trigramů a posléze vznikajících hexagramů.

☳ Trigram pro hrom

Znak čen – hrom, to, co vzrušuje, je život, který vyráží z hlubin země, dřevo; počátek každého pohybu.

☴ Trigram pro vítr

Znak sün – vítr, hebkost, charakterizuje pronikání, vplynutí sil reality do formy ideje. Jako vniká vítr do všech prostor, tak sün proniká vším a vytváří „uskutečnění“.

☲ Trigram pro oheň

Znak li – slunce, oheň, jas, hraje v této oblasti světla velkou roli. Sídlí v očích, tvoří ochranný kruh a způsobuje znovuzrození.

☷ Trigram pro zemi

Znak kchun – země, přijímající, je jeden ze dvou praprincipů, totiž princip jin, uskutečňovaný v silách země. Právě země jako půda přijímá a utváří semena nebes.

☱ Trigram pro jezero

Znak tuej – jezero, pára, veselí, je závěrečný stav, totiž na straně jin, a přiřazuje se proto k podzimu.

☰ Trigram pro nebe

Znak čchien – nebe, tvořivá síla, je uskutečnění principu jang, jenž oplodňuje kun, přijímající bytost.

☵ Trigram pro vodu

Znak kchan –  voda, propastná, je protiklad li, už svým psaným. Jako je li sluncem, je kchan měsícem.

☶ Trigram pro horu

Znak ken, hora, ztišení, je obrazem meditace, při níž umlká vše vnější, a tím se probouzí zniternění. Viz. zdroj:  Z knihy: Čínská kniha života. Jung Carl Gustav – Wilhelm Richard

Jaká je naše budoucnost? Budoucnost podnikání?

Ta-kuo – Přetížení a převrat

Hexagram 28 Ta-kuo
Hexagram 28 Ta-kuo

Dle výkladu je trigram pro naši aktuální situaci v České republice Ta-kuo a doplňuje se s Čung-fou. Ta kuo (daguo), znamená vytrvalost, někde to znamená přetížení nebo podrobení velkého. Ve významu to ovšem znamená zátěžový test, hranice únosného, vyhrocení, krize, přechodný stav, ale také převrat, mimořádná situace nebo varovný signál.

Hexagram nám radí, abychom zůstali i v dobách nadměrné zátěže pevní a odhodlaní. Vybízí nás abychom se drželi své vnitřní pravdy. Pro oba hexagramy jako komplementární celek platí. Ve výjimečných dobách poznamenaných mimořádnou zátěží je obzvlášť důležité, abychom neustoupili od svého vnitřního přesvědčení a poznatků, k nimž jsme dospěli.

Situace je nepříznivá. Nebezpečí stagnace v podnikání. Neměli byste zůstat na jednom místě. Důvěra, která podporuje situaci, je připravena se rozpadnout. Musíme vidět celý problém od kořenů nahoru, od začátku až po možný výsledek. Může to trvat dlouho. Vyhněte se přebytku ve všem a neusilujte o růst kapitálu – nyní je to pro vás škodlivé. Z hlediska politiky to znamená, že ve výjimečných dobách je dobré se spojit s těmi pokornými, protože pouze to nabízí možnost obnovy.

Další článek:  Empatie? S tím běžte k čertu

Situace naznačuje typ muže, který v době převahy velkých trvá na tom, aby se tlačil vpřed. Nepřijímá žádné rady od ostatních, a proto mu nejsou ochotni poskytnout podporu. Z tohoto důvodu břemeno roste, dokud se struktura věcí neohne nebo nerozbije. Vrhat se úmyslně vpřed v době nebezpečí katastrofu jen urychluje.

(Asi víme o kom je řeč, že?)

Tento hexagram upozorňuje na to, že procházíme něčím zátěžovým, to sice všichni víme, ale jako každý hexagram i tento má filozofické východisko z této situace a tím je Čung-fou.

Čung-fou – Vnitřní opravdovost a důvěryhodnost

Hexagram 61 Čung-fou
Hexagram 61 Čung-fou

Tato symbolika se vztahuje k nutnosti vyvážit svou vnitřní podstatu s vnějšími požadavky světa. K tomu je třeba, abychom poznali především sami sebe. Jen ten, kdo se dokáže zbavit zaběhlých zvyklostí a je schopen podívat se na věci novým pohledem, může dojít k novému poznání. Není to však snadné, protože to vyžaduje odvahu a někdy také velmi radikální změny, a hlavně vyrovnanost a trpělivost.

Opravdovost je pravdivost. Je přínosem jednat správně. Znamená vnitřní otevřenost, pevnost, vzájemná vyváženost a podpora. Podrobme revizi své názory, představy a zásady. Upřímnost k sobě samému i k druhým představuje klíč, který otevírá srdce lidí a způsobuje obrat k lepšímu. Když se budeme neochvějně držet své vnitřní pravdy, podaří se nám přimět ke změně názoru i lidi, které je těžké jinak přesvědčit.

Dá se řící, že se nacházíme v době, která bude vyžadovat zbavení se starého a objevení nového přístupu ke společnosti, k lidem, k sobě samým. Tuto prognózu vnímám jako určitý přerod společnosti, nástup nových generací, rozvoj technologií a toto vše na pevných a zdravých hodnotových postojích a názorech společnosti.

Je čas jednat na základě potřeby vašeho srdce. Sebeovládání vede k úspěchu i těch, kteří mají omezené příležitosti a schopnosti. Hexagram se skládá z pevných čar nad a pod, zatímco je uprostřed otevřený. To naznačuje srdce bez předsudků, a proto otevřené pravdě. Na druhou stranu má každý ze dvou trigramů uprostřed pevnou linii, to naznačuje sílu vnitřní pravdy ve vlivech, které představují.

Snad vám I-ťing pomohl pochopit to, že změna se odehrává v nás samotných. Krize je příležitost a návrat k podstatě podnikání a tou je služba ostatním.

Zdroje

  • Kniha proměn – Oldřich Král – 2020
  • I-ťing kniha proměn. Tajemství aplikace – Joseph Murphy – Knižní klub 1999
  • Kniha proměn – Brigitte Hamannová – Edice tajemství – 2012
  • Taoistický I-ťing – Thomas Cleary – 1986
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Hezký námět, ale na mne dost sofistikovaný systém. BoženaBudoucnost podnikání? Na co se připravit? A co na to I-ťing?