DomůManažerské řízení | ManagementBýt lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy nebo podniku a mělo by se také neustále vyvíjet, není to tedy něco, co je dané a neměnné. Nejdůležitější je, abyste si byli vědomi různých stylů vedení a dokázali ten svůj podle aktuální potřeby přizpůsobit. Každý styl vedení má své zřejmé benefity, a ne každý styl vám bude vlastní. Nezapomeňte být vždy flexibilní a zvolit si ten nejlepší styl vedení pro vaši organizaci.

Níže si pojďme projít nejvýznamnější styly vedení firem nebo podniků. Váš styl se může s věkem nebo znalostmi postupně měnit, a tak není vždy vašemu manažerskému stylu konec. To, co fungovalo v jedné době nebude fungovat v té další. Styl, který byl platný pro jednu generaci nebude fungovat pro další. Jste na cestě, na cestě lídra a váš styl je vaší osobní značkou.

Demokratické vedení – Demokratický leadership

Demokratické vedení je typem stylu vedení, který se zaměřuje na zapojení zaměstnanců do rozhodování a podporuje otevřenou komunikaci mezi vedoucími a zaměstnanci. Přestože vedoucí pracovník nakonec přijímá konečné rozhodnutí, všichni členové týmu se mohou vyjádřit a přispět k rozhodovacímu procesu.

Výhody a nevýhody demokratického vedení

Demokratické vedení má několik výhod. Jednou z výhod je, že může vést ke kreativnějším a inovativnějším řešením, protože se bere v úvahu více pohledů. Kromě toho může demokratické vedení podpořit pocit odpovědnosti a angažovanosti členů týmu, protože mají možnost rozhodovat o tom, jak se věci dělají. To může vést k vyšší motivaci a k vyšší úrovni produktivity. A konečně, tento typ vedení často vede ke spokojenějším a loajálnějším zaměstnancům, protože se cítí být oceněni a také vyslyšeni.

Demokratické vedení má však i své nevýhody. Jednou z nevýhod je, že může trvat dlouho, než se dospěje k rozhodnutí, protože je třeba konzultovat se všemi a nalézt shodu. To může být problematické v rychle se měnícím pracovním prostředí, kde je třeba se rozhodovat především rychle. Navíc ne každý se může cítit pohodlně, když mluví a sdílí své nápady, což vede k tomu, že některé hlasy nejsou vyslyšeny, ti silnější zatlačí slabší. A konečně, demokratické vedení může vést k nejasnostem ohledně toho, kdo je nakonec odpovědný, což vede ke zmatkům a často i ke konfliktům.

Vše to ale samozřejmě jde ruku v ruce s kvalitou lídra a jeho schopnostech pracovat s týmem, naslouchat, hledat řešení a nést konečnou odpovědnost.

Diktátorské vedení – Diktátorský leadership

Diktátorské vedení je naopak zaměřeno na silnou kontrolu. Lídr má naprostou kontrolu nad rozhodovacím procesem s malým nebo žádným přispěním ostatních členů týmu. Se zaměstnanci nejsou změny konzultovány a očekává se, že se budou automaticky řídit procesy, časovými harmonogramy a rozhodnutími vedoucího.

Výhody a nevýhody diktátorské vedení

Výhodou tohoto stylu vedení je, že může být velmi efektivní a v rychlém tempu nebo v prostředí s vysokým tlakem, kde je rychlé rozhodování klíčové. Podniky s diktátorským stylem vedení často zaznamenávají vysokou úroveň efektivity a produktivity, protože méně času se věnuje debatám o rozhodnutích a více času jejich realizaci, ale zde pozor.

Nevýhodou je, že to může vést k vysoké míře fluktuace, protože zaměstnanci jsou nespokojeni s tím, že se nemohou podílet na rozhodovacím procesu. Navíc tento styl vedení často vytváří prostředí strachu, protože zaměstnanci se bojí promluvit nebo nabídnout nové nápady ze strachu z trestu. To může také potlačit kreativitu, inovace a spolupráci v týmu. Z mých zkušeností vím, že tento styl nemá dlouhého trvání, dříve nebo později dojde k rozpadu týmu, není tedy koho vést. Snižuje se kvalita odvedené práce, často dochází k intrikám, lžím, zakopávání problémů pod koberec. I když někdy manažeři z důvodu tlaku uplatní tento styl, často ho záhy opouští.

Transformační vedení – Transformační leadership

Cílem transformačního vedoucího je inspirovat změnu ve svém týmu nebo organizaci. Toho dosahují tím, že motivují a posilují zaměstnance, aby dosáhli nové úrovně výkonu. Transformační lídři jsou často vizionáři, kteří dokáží ve svém týmu vidět potenciál a pomáhají mu ho dosáhnout. Transformační vedení se od ostatních stylů vedení liší tím, že se zaměřuje spíše na klíčovou inspiraci ke změně než na pouhé řízení úkolů. Tento typ lídra se více zabývá dlouhodobými cíli svého týmu nebo organizace než každodenním provozem.

Aby společnosti mohly růst a rozvíjet se, musí přijímat změny. Transformační lídři dokáží změny uskutečnit tím, že své zaměstnance motivují a inspirují. Tito lídři mohou být prospěšní i v dobách potíží. Když čelí výzvě, transformační lídři mohou svůj tým zmobilizovat a pomoci mu najít řešení. Tento typ lídrů dokáže často myslet nestandardně a vytvářet kreativní řešení problémů. Transformační lídři navíc bývají velmi rozhodní, což může týmu nebo organizaci pomoci rychle reagovat na krizové situace.

Výhody a nevýhody transformační vedení

Ačkoli má transformační vedení mnoho výhod, není bez problémů. Jednou z největších výzev, kterým tito lídři čelí, je udržení změny, kterou inspirovali. Jakmile se společnost nebo tým transformuje, může být náročné udržet nastolenou dynamiku. Kromě toho se transformační lídři často musí vypořádat s odporem zaměstnanců, kteří nemusí být na změnu připraveni. Změna je asi nejhůře vnímaná věc v mých auditových zprávách. Navíc se jedná o opravdu zásadní změnu v řízení lidí v organizaci, a ne každý chce nové věci zkoušet.

Transakční vedení – Transakční leadership

Transakční vedení je postaveno na jasné struktuře odměn a trestů. V tomto stylu vedení se vedoucí zaměřuje na dosažení stanovených cílů a úkolů a jeho úlohou je udávat směr, přidělovat zdroje a motivovat zaměstnance k dosažení těchto cílů. Tento styl vedení se zaměřuje spíše na výsledky a efektivitu týmu než na péči o lidi a vztahy v týmu.

Mezi výhody transakčního vedení patří vysoká produktivita, protože je jasně zaměřeno na dosažení cílů a úkolů. Tento styl vedení může také pomoci vytvořit v organizaci řád a strukturu. Zaměstnanci, kteří dosahují výsledků, jsou obvykle odměňováni, což působí jako silný motivační faktor. A konečně, tento styl vedení je často snadno pochopitelný a realizovatelný, protože role a očekávání zaměstnanců jsou jasně definovány.

Výhody a nevýhody transakčního vedení

Tento styl vedení však může demotivovat zaměstnance, kteří na systém odměn nereagují dobře. Navíc nepodporuje kreativitu a inovace, protože zaměstnanci se soustředí na plnění konkrétních cílů. V případě nesplnění cílů mohou být obviňováni spíše zaměstnanci než samotný systém. Transakční vedení může také vést k tomu, že se vedoucí pracovník stane úzkým místem, protože je zodpovědný za rozhodování a přidělování zdrojů. To může omezovat rozvoj jak vedoucího, tak jeho zaměstnanců. V neposlední řadě tento styl vedení ne vždy podporuje dlouhodobé myšlení nebo strategii, protože se zaměřuje na krátkodobé výsledky.

Ano, někomu systém transakce vyhovuje, může skvěle zafungovat tam, kde se firma nachází v nějaké těžké etapě a jedinou motivací je právě ona dohoda, co za to!

Služebné – sloužící vedení – Sloužící leadership

Na toto téma, jsem již psal článek: Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace. Služebné vedení je styl vedení, při kterém vedoucí upřednostňuje potřeby ostatních před svými vlastními. Tento typ lídra se zaměřuje na pomoc ostatním, aby dosáhli svého potenciálu a osobnostně rostli. Toto zaměření na druhé znamená, že servant lídři často více spolupracují než ostatní lídři. Budují důvěru a respekt tím, že naslouchají druhým a berou v úvahu jejich potřeby.

Výhody a nevýhody sloužícího vedení

Sloužící vedení má mnoho výhod jak pro vedoucího, tak pro tým. Jedním z nejvýznamnějších přínosů je budování vztahů založených na důvěře. Když členové týmu cítí, že jejich vedoucímu na nich záleží a že se stará o jejich nejlepší zájmy, je pravděpodobnější, že mu budou důvěřovat a respektovat ho.

Vedoucí také pomáhají vytvářet kulturu zaměřenou na lidi, která pozitivně ovlivňuje výkonnost společnosti. Ty vykazují vyšší míru spokojenosti a udržení zákazníků a jsou obecně ziskovější. Další výhodou tohoto leadershipu je, že rozvíjí budoucí vedoucí pracovníky. Vedoucí pomáhá členům týmu dosáhnout jejich potenciálu tím, že slouží jako mentor a kouč. Jak rostou a rozvíjejí se, učí se, jak vést svým vlastním způsobem. Tento typ rozvoje vůdčích schopností je nezbytný pro společnosti, které chtějí jít stále kupředu. Patří tedy mezi jedny z nejinovativnějších.

Jedním z nejvýznamnějších problémů tohoto leadershipu však je, že může být pro vedoucí pracovníky časově náročnější. Protože se soustředí na potřeby druhých, může se stát, že budou muset více času věnovat naslouchání a koučování než vedení, je to tedy dlouhodobější přístup k vedení lidí. Další potenciální nevýhodou je, že někteří zaměstnanci nemusí mít důvěru převzít odpovědnost a přijímat rozhodnutí, která by firmu posunula kupředu.

V prostředí tohoto druhu vůdcovství se od každého očekává, že se bude podílet na rozhodování. To může být pro členy týmu, kteří jsou zvyklí na vedení jedním vedoucím, problém, který způsobuje zpoždění v rozhodovacím procesu.

Jaký je můj styl vedení?

Nyní, když jste si přečetli jednotlivé výše uvedené styly vedení, je čas položit si otázku, který z nich nejvíce odpovídá vám a vašim cílům. Jak jsem se zmínil na začátku článku, vedení se neustále mění a váš styl se možná bude muset přizpůsobit tomu, jak vaše firma roste. Nejdůležitější je, abyste si byli vědomi různých typů a mohli ten svůj podle potřeby upravit.

Být lepší lídr!

Co se tedy stane, pokud jste identifikovali svůj styl vedení, ale chtěli byste ho změnit?

Identifikujte potřebu změny stylu

Prvním krokem k jakékoli změně je identifikovat nutnost změny. Jinými slovy, co ve vašem současném stylu vedení nefunguje? Může to být to, že nedosahujete požadovaných výsledků nebo že váš tým není spokojen. Možná nedostatečně delegujete úkoly nebo používáte mikromanagement. Ať už je to jakkoli, je nezbytné identifikovat problém a zjistit, že je třeba věci změnit. Pro tyto účely je skvělý personální audit a jeho zaměření na manažerskou práci. S touto podnětnou zpětnou vazbou se můžete výrazně manažersky posunout a svůj leadership styl řádně nastavit.

Implementace stylu vedení

Jakmile si vyberete nejlepší styl vedení pro vaši firmu, je čas změny implementovat. Nezapomeňte, že změna se neuskuteční přes noc, takže buďte trpěliví. Vytvoření nových návyků vyžaduje čas a bude trvat, než se váš tým přizpůsobí novému stylu vedení. Buďte připraveni experimentovat a opakovat, dokud nenajdete to, co vám a vašemu týmu nejlépe vyhovuje.

Stále zkoumejte váš styl

Stejně jako u všeho v podnikání je důležité vyhodnocovat výsledky nového stylu vedení a podle potřeby korigovat. Po nějaké době zavádění nového stylu si s týmem sedněte a získejte od něj zpětnou vazbu. Co funguje dobře? Co nefunguje tak dobře? Co by se dalo zlepšit? Tuto zpětnou vazbu využijte ke korekci a případné úpravě stylu vedení.

Závěrem

Vedení je nedílnou součástí každého podniku a mělo by se neustále vyvíjet. Nejdůležitější je, abyste si byli vědomi různých stylů vedení a dokázali ten svůj podle potřeby přizpůsobit. Nezapomeňte být flexibilní, identifikovat potřebu změny a zvolit si ten nejlepší styl vedení pro vaši firmu. A nakonec nezapomínejte na vyhodnocování a korekci kurzu, je-li to nutné. Nebojte se vyžádejte si zpětnou vazbu co nejdříve. Pouze s konstruktivní kritikou se dá posunout vpřed.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Vítek
Norbert

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům ve firmě Tesla. Email by odeslán zaměstnancům společnosti Tesla s tím, že jim doporučuje 6 pravidel...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty vedení, jako je stanovení vize a realizace strategie, zůstanou zachovány. Budoucí manažeři budou muset mít...

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Jak pracovat s konflikty mezi zaměstnanci?

Množí se nedorozumění a roste napětí a stres. Vzniká konflikt. Drobné nedorozumění mezi spolupracovníky může přerůst ve větší nebo obrovský problém. Mnohokrát si však...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

České firmy neumí povyšovat a kumulují funkce

Nejlepší pracovník v oboru není vždy nejlepším profilem na manažera! Koho tedy váš podnik povýší? Je to jednoduché, protože jediná cesta, kterou dnešní české podniky...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci jsou v první linii, když vedou, inspirují a povzbuzují lidi k výkonům a změnám. Efektivním...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Co hledáte:

Nejnovější články

Jak zvednout efektivitu ve vaší firmě?

Pro tzv. efektivní firmu musíte mít dobrou a propracovanou...

Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Bez jasného plánu nemůže žádný podnik a ani organizace...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Díkas.Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?