📖 9 min. čtení

Pojďme se na téma managementu, téma vůdců a manažerů podívat trochu z jiného, „východního“ úhlu. Téma čaker bylo rozpracováno nespočetkrát, ale pramálo se toto téma dostalo až do řízení firem, manažerských a osobních témat, a přesto má svůj zcela nezpochybnitelný význam v životě nás všech a v řízení věcí, zdraví a vztahů.

Naše čakry

Posouzením čaker můžeme najít řešení přetrvávajících problémů a překážek v našem profesním životě a podnikání. Všechno to totiž začíná naší energií. Protože svoji energii zapojujeme do svého profesionálního života a podnikání každý den, když se zabýváme finančními, organizačními systémy, emocionálně se spojujeme se zákazníky a obchodními partnery, využíváme svou osobní sílu k dosažení svých cílů a plánů.

Sdělujeme svou vizi a poslání širší komunitě a využíváme naše instinkty pro rozhodování a spoluvytváření našich snů. Všechny tyto činnosti vyžadují, abychom použili svou energii a spojili se s neviditelnými energetickými centry v našem těle známými jako čakry.

Nerovnováha v našich čakrách se může projevit v našem profesním životě a podnikání ve formě výzev, problémů a překážek. Vyhodnocením našich čaker můžeme zjistit, kde potřebujeme nejvíce zapracovat a co musíme vyvažovat.

Firemní čakry

Téma čaker se dá použít i na vnitřní systém firmy nebo organizace, protože je ovlivňován svým majitelem nebo manažerem.

První čakra je tématem peněz, dobré organizační struktury, systémů a udržitelnosti.
Druhá čakra je tématem obchodní vášně, vize, poslání a celkové organizační nálady.
Třetí čakra je tématem základních hodnot společnosti, vytváření cílů a jejich dosahování.

Čtvrtá čakra je tématem vedení zaměřené na srdce, moudrost srdce a projevující touhy našeho srdce. Pátá čakra je tématem efektivní a autentické komunikace s klienty, obchodními partnery a spolupracovníky, stejně jako marketing sebe a našeho podnikání.

Šestá čakra je tématem naslouchání naší vnitřní moudrosti, vyvážení racionálně analytických a tvůrčích rozhodování. Sedmá čakra je tématem duchovního spoluvytváření naší profese, jasnost myšlení, víra v sebe sama, naše profese nebo naše podnikání.

Osobní čakry

Existují určité nálepky, které by se daly na čakry připevnit pro určení převládajících zájmů jedince, jehož vyjádření primární energie je spojeno s určitou rovinou. Čakry jsou podle různých myšlenkových proudů myšlena energetická centra v těle popisovaná jako vír nebo kruh.

První čakra je spojena s přežitím, džunglí nebo živočišnou mentalitou. Druhá čakra je spojena s reprodukcí a sexuálním uspokojením. Třetí čakra se soustředí na moc a ovládání.

Tyto tři čakry jsou ohniskovými body pro většinu energie běžně využívané člověkem v jeho světském snažení. Tyto tři čakry se primárně soustředí na využívání energie a k udržování a posilování ega. Intenzita spodních čaker narušuje duchovní vývoj.

Až tehdy, když vstoupíme do čtvrté čakry, do čakry srdce, vstoupíme do říše, kde začínáme překonávat ego. Tato čtvrtá čakra je primárně zaměřena na soucítění.  Pátá čakra se soustředí na hledání Boha. Šestá čakra se zaměřuje na moudrost a sedmá je spojená s osvícením.

Prožitky a návyky spojené se žádostí převládají v druhé čakře. Freud se stal hlavním mluvčím lidí, kteří jsou fixování na druhou čakru a dalo by se říct, že Jung zase mluvčím těch, kteří mají dominantní čakru čtvrtou.

V západní společnosti stále probíhá tolik výzkumů týkajících se typů lidí zaměřených na druhou a třetí čakru, tedy na sex a moc. Proto je těžké tak pochopit člověka s dominantní čtvrtou čakrou, když je člověk soustředěný na svou druhou čakru. (Zdroj)

Proto je soulad a nesoulad ve firmách a organizacích někdy tak zjevný.

Čakra

Čakra v sanskrtu znamená kruh nebo kolo – modlící mlýnek – lotos. Jedná se o pletence energií právě ve tvaru kruhu nebo disku, které řídí specifické funkce v těle člověka. Energetických center je v učení celkem sedm. Pokud všechny správně pracují mají své kvality a svou intenzitu.

  1. Múladhára čakra a její kvalita nevinnost a moudrost. Čtyřplátečný kruh
  2. Svádhištána čakra a její kvalita tvořivost a estetika. Šestiplátečný kruh
  3. Manipúra čakra a její kvalita spokojenosti a morálky. Desetiplátečný kruh
  4. Anaháta čakra a její kvalita láska, radost a jistota. Dvanáctiplátečný lotos
  5. Višuddha čakra a její kvalita respektování sebe i druhých. Šestiplátečný kruh
  6. Ádžňá čakra a její kvalita odpuštění a milosrdenství. Dvoudílný šestadevadesátiplátečný kruh
  7. Sahasrára čakra a její kvalita sjednocení a sebepoznání. Tisíciplátečný kruh

Čakra management

Dobře fungující kořenová čakra pomůže vybudovat pevný emoční a fyzický základ nejen ve vašem životě, ale také ve vašem podnikání. Bez této opory nemůžete zvládnout manažerskou práci a ani práci majitele firmy. Každá čakra představuje dualitu, která musí být integrována a vyřešena, aby vedla vyvážený život.

První tři čakry, počínaje spodní částí páteře, jsou čakry hmoty. Jsou přirozenější. Práce přes fyzické čakry je cestou k úplnějšímu otevření vyšších duchovních čaker.

Ten, kdo má v první čakře neregulované soustředění energie, se neustále bojí zranění nebo má silnou tendenci ublížit a zranit ostatní. Člověk, jehož energie je soustředěna v druhé čakře, je zaujatý smyslnými potěšeními. Pokud není regulována třetí čakra vede to k tyranskému druhu jednání a zaujatosti s tendencí ovládání druhých nebo naopak vede k velké poddajnosti.

Odliv energie u čtvrté čakry má dopad na celou osobnost. Když je pátá čakra pod napětím, jednotlivec není schopen učinit rozhodnutí a je emočně silně nestabilní atd.

Druhy čaker

Muládhára čakra první

Tato čakra tvoří hranici mezi zvířecím a lidským vědomím. Projevuje se vitalitou, životní silou, rozvojem vědomí. Naopak při její disfunkci se projevuje leností, pudovostí a egocentričností. Při její blokaci zažívá člověk pocity osamění, nejistoty, deprese, úzkosti, také pocity nezakořenění a nestability. Člověk má tendence k pochybnosti, nerozhodnosti a závislosti.

Svádhištána čakra druhá

Jedná se o sídlo podvědomí, je takovým skladištěm našich karem. Přináší bystrost a rozvoj osobnosti. Při její disfunkci se projevuje hněvem, nenávistí, žárlivostí, krutostí, žádostivostí a pýchou. Při blokaci se projevuje sníženým sebehodnocením, pochybováním o sobě, závislosti na jiných a nevyrovnanými emocemi.

Manipúra čakra třetí

Tato čakra řídí naše energetické hospodářství a je také centrem naší životní energie, zdrojem rovnováhy, síly a aktivity. Ovládá a řídí funkci trávicích orgánů, upevňuje naše zdraví. Její disfunkce má za následek zdravotních poruchy, jako je jsou problémy s tlakem, cukrem nebo krví. Při její blokaci se dostavuje časté propadnutí obavám, celkový neklid a neschopností být ve svém centru.

Anáhata čakra čtvrtá

Je srdečním centrem a sídlem božského já. Tato čakra je sídlem emocí a pocitů, možnost splnění našich přání. Přináší blaženost, mír, harmonii, ale také lásku, pochopení, soucit, bystrost, čistotu, jednotu, milosrdenství, dobrotu a odpuštění. Pokud je čakra blokovaná, člověk je apatický, není schopen odpustit, dohodnout se, vyjít jiným vstříc. Problém nedostatku víry a důvěry, celková beznaděj a neochota ke kompromisům.

Višuddha čakra pátá

Jejím dominantním úkolem je očisťovat tělo od jedovatých látek, jak oblast těla, mysli i ducha. Hlavním prvkem je jasný hlas, dar řeči a zpěvu, vyvážené myšlení a city. Při blokaci této čakry se objevuje pocit strachu, nesvobody a omezení, v mluvení pak tréma, nervozita. Objevují se potíže s komunikací a svěřováním se, člověk zažívá pocity izolovanosti a má problémy se sebeovládáním.

Ádžňá čakra šestá

Je naším třetím okem a je centrem čistoty a moudrosti. Její vlastnosti jsou jednota, prázdnota, pravda, ale také vědomí a blaženost. Při její blokaci chybí síla rozvahy a schopnost rozlišovat dobré a špatné. Slábne naše rozhodování a jsme na scestí.

Sahasrára čakra sedmá

Je nositel životní síly, také centrem našeho zdraví, podporuje sílu zraku, zklidňuje naše emoce, harmonizuje a pročišťuje. S její pomocí dokážeme překonat deprese, nervozitu a pocity úzkosti a tísně v srdeční krajině. Pokud je sedmá čakra blokovaná obvykle vede k vnitřnímu chaosu, rozpačitosti, ztrátě víry a celkovému mentálnímu odpojení.

Význam čakra managementu

Je však důležité si uvědomit, že i když člověk netrpí žádným onemocněním, dobré fungování a aktivace čaker usnadňuje naše každodenní fungování od dobrého k lepšímu a od lepšího k nejlepšímu.

Rozšiřuje naši mentální perspektivu, dává egu sílu a kontrolu nad nižšími pocity a vášněmi, řeší nevědomé komplexy a zvyšuje vědomí do nových výšin. Je třeba poznamenat, že různé rysy osobnosti, jako je vnímání a intuice, rozhodování, myšlení a cítění, jak navrhuje Jung, se mohou rozvíjet tím, že se čakry oživí jógou.

Inspirace a zdroj některých myšlenek: Ram Dass, Buď tady a teď, Pragma

- Reklama -