Chování zaměstnanců, které boří firmy

968

Pokud dlouhodobě neřešíte téma organizačního chování ve vaší firmě, může to výhledově narušit celkovou produktivitu vašeho týmu i vnitřní morálku vaší firmy. Jak bojovat proti problémovému chování? Jaký je nejvhodnější způsob, jak obnovit pořádek a definovat jasnou hranici mezi přijatelným a nepřijatelným chováním ve vašem týmu? Vše se zdá být, pro zkušeného manažera, křišťálově jasné, když se takové chování začne vyskytovat, zamezíte tomu? Otázka je ovšem jak.

V ideálním a sluncem zalitém světě, fungují úspěšné organizace hladce a efektivně, každý ochotně a svědomitě pracuje jako tým a jedná se sebou navzájem s respektem a pokorou. Morálka zaměstnanců, produktivita a služby zákazníkům by fungovaly na špičkové úrovni. Konflikty, tahanice, křivdy, pomluvy, manipulace a žabomyší války, nic z toho tady neexistuje.

Institut rodinných firem

V našem světě je ale skutečnost poněkud jiná. Firmy bojují s morálkou, zavádějí procesy, obměňují management, aby udržely vysokou produktivitu. Odpovědnost za udržení pozitivního firemního prostředí je ale odpovědností manažerů. Dobří manažeři čelí těmto výzvám prakticky denně. Takže často před manažerem vyvstává otázka, jak řešit tyto organizační problémy chování nejvhodnějším způsobem.

Organizační chování

Se primárně zabývá chováním lidí v organizacích, přičemž se snaží těchto poznatků využít ve prospěch organizace a jejího řízení. Problematika organizačního chování je primárně zaměřena na řešení praktických problémů firem a potřeb organizací. Zaměřuje se proto mimo jiné i na oblasti vlivu organizace na chování lidí, individuální rozdíly mezi zaměstnanci v organizaci, organizační kulturu, vztahy mezi lidmi a celkovou organizační strukturou, ale i na celkovou komunikaci v organizaci, vztahy na pracovišti, konflikty, motivaci a rozvoj potenciálu zaměstnanců a jejich kariéry.

Další článek:  Are you looking for suitable staff from the Czech labor market?

Negativita zaměstnanců

Pro mnohé manažery patří jednání s dlouhodobě negativními zaměstnanci, kteří otevřeně porušují firemní kulturu a organizační politiku k těm nejnáročnějším. Negativní zaměstnanci jsou ti, kteří narušují morálku týmu tím, že šíří drby a staví, případně manipulují zaměstnance proti sobě. Najdete je obvykle v situaci, jak si neustále stěžují a vyvolávají celkovou nespokojenost. Jsou zcela odolní vůči jakékoli nové iniciativě nebo organizační změně, případně inovaci a rozvojovým krokům. V organizacích zvyšují tření, snižují spolupráci a tvořivost, obvykle jejich jednání snižuje morálku a celkovou produktivitu.

Jak naložit s negativitou? Posuďte a analyzujte situaci pozorováním vzorců opakovaného chování. Zkontrolujte, zda jsou ostatní členové týmu stresovaní nebo mají nízkou produktivitu, v důsledku tohoto jednání. Veďte přímou konverzaci se zaměstnancem o zpozorovaném chování a zeptejte se důvody tohoto jednání. Poslouchejte problémy a obavy zaměstnance, tak že bude mít pocit naslouchání. Je často důležité zaměstnance získat na svou stranu, jeho chování je vyústěním jeho potřeby a aktuálního postoje, musíte objevit zdroj negativity. Informujte zaměstnance o dopadu skrze negativitu jeho chování a celkový dopad na spolupracovníky pomocí konkrétních příkladů.

Zaměřte se na chování, které chcete změnit, nikoli na osobu. Také by mohlo být prospěšné mít pro tyto lidi nějakou další iniciativu zaměřenou na budování týmů nebo školení měkkých dovedností. Pokud vše ostatní selže a negativní zaměstnanec ignoruje vaše snahy anebo bohužel varování a odmítne spolupracovat, je čas podniknout oficiální kroky.

Absentismus zaměstnanců

Nadměrná a opakovaná nepřítomnost je příznakem začínajícího problému, je to forma odmítnutí zaměstnance nést odpovědnost za pravidelnou docházku. Absentismus způsobuje problémy s celkovou morálkou skupiny, produktivitou týmu a s termíny dodání úkolů. Klíčem k tomu, abychom se vyhnuli dalším přestupkům a napravili jakékoli negativní důsledky, které toto chování přináší, je nutné jednat rychle a efektivně.

Další článek:  „Staré časy" personalistů jsou pryč! Proberte se...

Něž se dáte do kritického, ale konstruktivního dialogu se zaměstnancem, snažte se nejdříve identifikovat příčiny nepřítomnosti. Informujte zaměstnance o zjištěném chování a požádejte o zdůvodnění. Vysvětlete kritickou povahu situace, zeptejte se, co by udělal, kdyby byl na vašem místě, jak má jeho chování širší kontext a pak se snažte získat závazek, že problém bude minimalizován. Pokud chování přetrvává, vydejte písemná varování v souladu s politikou. Upozorněte také na možné důsledky tohoto chování.

Prokrastinace zaměstnanců

Máte člena týmu, který řekne ano projektům, ale nedokáže je prosadit? Prokrastinátor je zaměstnanec, který rád dělá vše na poslední chvíli a neustále čeká na cokoli, dokud to není absolutně nutné. Většina lidí odkládá svou práci z několika důvodů, proč tak činí, zejména pokud je to práce, kterou nechtějí dělat, nebo rozhodnutí, které se zdráhají učinit.

Vaše akce je nutná ihned, musíte zjistit důvod otálení. Nemusí to vždy znamenat záměrné snížení produktivity, důvodů může být hned několik, stejně jako u absentismu. Promluvte si se zaměstnancem o příčině problému a poté jim dejte pokyny k dokončení nebo proveďte potřebné změny v přiřazení úkolu. Jaké jsou pozitivní směry nebo změny, které může vedení udělat, aby pomohly dokončit váš úkol? Stanovte lhůty a stanovte jasné důsledky pro nedodání práce. Definujte měřítka pro ověření splnění úkolu.

Další článek:  Achillova pata firem = kandidáti, zaměstnanci, manažeři

Problémy s podřízeností

K problémům s podřízeností dochází, když zaměstnanec úmyslně neuposlechne nebo ignoruje svého nadřízeného. Za problém nepodřízenosti lze považovat i urážlivý jazyk ze strany zaměstnanců, porušování standardů chování a chování společnosti, a také neuctivé chování vůči nadřízeným a ostatním kolegům. Odmítnutí podřízenosti na pracovišti je nebezpečné pro celý tým, protože systematicky podkopává autoritu manažera a má potenciál způsobovat problémy s produktivitou a celkovou kulturou společnosti.

Jakákoli diskuse s podřízeným zaměstnancem musí být vždy zdokumentována. Vaší povinností je posoudit, zda je to problém s podřízeností role nebo celkově nesprávná komunikace. Také zjistěte, zda se jednalo o jednorázový incident nebo je to opakované chování. Poté se bavte se zaměstnancem a vysvětlete, proč bylo jeho chování nevhodné. Buďte specifičtí a poznamenejte si, zda je jeho chování součástí nějakého dalšího vzoru.

Dejte svému zaměstnanci šanci vysvětlit své chování a své činy. Důvodů proč se toto jednání děje může být hned několik, od problémů s přijetím autorit až po změnu organizace společnosti, případně osobní sympatie a negativní emoce apod. Požádejte o zpětnou vazbu a nápady, ale opakujte, že toto nevhodné chování nebude tolerováno.

Téma organizačního chování je s příchodem nových generací, rozpadem tradičního vzoru rodiny a mediálního vlivu sociálních sítí a médií, čím dál náročnější. Měkké dovednosti a jejich rozvoj musí být na vzestupu, protože organizace a její řízení bude čím dál více vyžadovat vysokou úroveň sociálních kompetencí a emoční inteligence.

Photo by Greta Pichetti on Unsplash

- Reklama -