Co je to manažerská ctnost? Hodnoty a ctnosti manažera

692

Proč téma ctností a povahových hodnot považuji za důležité především u osoby, která je v řídící pozici, případně reprezentuje společnost nebo organizaci, je především její přesah. Manažeři si často myslí, že jejich jednání, chování, názory nebo postoje jsou často pouze jejich vlastní a osobní projevy, na které mají vždy nárok.

Z pohledu svobody slova jednoznačně ano, z pohledu širšího – komplexnějšího, jsou ale především reprezentanti, ambasadoři, zástupci, jsou tvář společnosti, svým jednáním formují pohled na onu společnost, na její kulturu, kodex, etiku, emoce atd. Proto si myslím, že téma hodnot a ctností je tématem důležitým k zamyšlení v manažerské práci.

Hodnoty jsou výsledky, případně měřítka určitého hodnocení. V běžné komunikaci a ve filosofii znamenají to, čeho si jednotlivci nebo skupiny váží, cení, za co jsou ochotni něco obětovat, nebo případně zaplatit.

Ctnost, v češtině alternativně i zdatnost. Jedná se o vypěstovaný a navyklý sklon k dobrému jednání. České slovo ctnost souvisí se slovy ctít, čest anebo úcta.

Povaha manažera

Co považuji za jedny z klíčových povahových vlastností manažera a za jakýsi pomyslný základ dobré povahy manažera. Určitě můžeme vést dlouhou diskuzi o tom, co do článku ještě přidat a zařadit, ale myslím, že pro rozsah tohoto tématu výběr několika povahových vlastností manažera postačí.

Ctnost manažera

Když se obecně podíváme na téma ctností, najdeme celou řadu další inspirace. Koncept sedm ctností vycházející z poemy Aurelia Prudentia Clementa Psychomachia. Kde v díle z 5. století byl popsán boj ctností a hříchů. Podle tohoto ze středověku populárního díla se také staly tyto ctnosti protipólem sedmi hlavních hříchů, kterými jsou pokora, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost, činorodost.

TIP:  Proč milujeme testy osobnosti? Vyzkoušejte nový barevný test 🔴🟡🟢🔵

Určitým pohledem mohou být i kardinální ctnosti, jako jsou moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost. Já budu moc rád, pokud v řadách manažerů objevíme alespoň odpovědnost, integritu, poctivost, věrnost a sebeovládání.

Manažerská odpovědnost

Jedná se o akt chování, který umožňuje ostatním, aby se ve vašem životě vyjádřili, hovořili s vámi přímo o vašem životě a chování. Potřeba odpovědnosti neprokazuje nedostatek charakteru. Spíše to dokazuje přítomnost charakteru.

„Nemáme nikdy odpovědnost za činy druhých, neseme odpovědnost jen za ty své“ — Don Miguel Ruiz

Následovníci jsou unavení z lídrů, kteří nebudou mít nic společného s odpovědností. Nevadí jim vedoucí, kteří dělají chyby, ale vadí jim vedoucí, kteří nepřijímají odpovědnost za své chyby. Když se držíme zodpovědnosti, naši následovníci vědí, že vážně dbáme na to, abychom udrželi náš vlastní prostor v pořádku, a tak udělá dobrou práci při vedení zbytku organizace.

Integrita manažera

Integrita je sama o sobě skvělé heslo. Kořen integrity znamená celistvost, soudržnost, neporušenost, je to celek nebo také nerozdělený celek, a to je také skvělý způsob, který nám umožní pochopit to, co je integrita – celistvý život. Například v jedné situaci nekonáte jedním způsobem a v jiné situaci způsobem jiným. Ve vašem životě vládne jistá celistvost.

„Není nic posvátnějšího než integrita vaší mysli.“ Ralph Waldo Emerson

Tímto jednotným a neměnným způsobem získáte důvěru ve své následovníky. Další využití tohoto slova je také k zamyšlení a poskytuje nám další nahlédnutí, když se slovo používá s ohledem na fyzickou strukturu. Ať se jedné o objekt nebo budovu, která nemá praskliny a je stabilní, je považována za objekt s dobrou integritou. Totéž platí i pro dobré lídry, kde bez prasklin znamená bez vad na charakteru a stabilitu v postojích nebo emocích.

TIP:  Nebezpečná rovnováha pracovního a osobního života

Poctivost manažera

Často se říká, že poctivost je nejlepší možnou cestou k dlouhodobému štěstí a úspěchu. Přemýšlejme o tom. Proč se lidé někdy bojí pravdy? Obvykle z několika základních důvodů. Buď se bojí následků nebo se snaží něco skrýt. Ať tak či onak, nedostatek poctivosti má za následek to, že zničíte důvěru těch, kteří vás následují. I když jim řeknete pravdu, oni vědí, že jste jednali nesprávně vůči ostatním, zničí to vybudovanou důvěru, kterou jste s nimi měli.

„Šťastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, šťastný je ten, kdo dovede poctivým úsilím zčásti uskutečnit své ideály.“ — Tomáš Garrigue Masaryk

Nikdy jsem nechápal, proč si lidé myslí že dosáhnou něčeho bez poctivosti. Nakonec se lidé dozvědí, že nejste ve svých jednáních čestní, a to je to, co vás utváří, vaše každodenní jednání. Vaše pověst je základem vašeho manažerského vedení. Když jednáme upřímně, poctivě a transparentně a žijeme tak i před našimi následovníky, mohou nás vidět skutečně takové, kdo reálně jsme, na oplátku jsou pak schopni se s námi ztotožnit, důvěřovat nám – vědí, koho následují.

Věrnost manažera

Lidé věrné povahy jsou loajální lidé. Pokud jde o ostatní, mají přístup s názvem „být věrný“. Každý, kdo zná lidskou povahu, ví, že lidé prostě selhávají. Je to vždy jen otázka času, bez ohledu na to, jak je někdo talentovaný nebo má silnou vůli. Lidé věrné povahy zůstávají se svými přáteli, když je nejvíce potřebují. Jak z toho plyne následující, že to, co z vás dělá dobrého vůdce je: „Lidé chtějí následovat vůdce, který je natáhne za hranice, kde jsou nyní, ale kdo jim také umožní vyzkoušet selhat.“

„Kdo říká sbohem, jakmile cesta ztemní, je nevěrný.“ — John Ronald Reuel Tolkien

Když jsme loajální k našim následovníkům, budou loajální oni k nám a vynaloží veškeré úsilí, aby naším jménem a jménem organizace uspěli? Existuje jen málo věcí, které posilují pouto vůdce s následovníkem více než když vůdce projevuje loajalitu k následovníkovi, který to potřebuje.

TIP:  12 tipů jak zrychlit vaše hledání práce!

Sebeovládání manažera

Schopnost činit rozhodnutí, myslím dobrá rozhodnutí je o tom, co uděláme a neuděláme s našimi činy, je jádrem toho, co se stane s ohledem na naši povahu. Existuje spousta možností, jak se zapojit do věcí, které nejsou morální. Každý má pokušení, ale člověk dobré povahy ví, že uplatňovat sebeovládání znamená doslovnou kontrolu nad jejich výběrem.

„Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést.“ — Buddha

Když lidé nevykonávají sebekontrolu, sabotují svou schopnost vést. Lidé ztratí úctu k nim a budou vás následovat čím dál méně, pokud vůbec. Sebeovládání je schopnost rozhodnout se dělat věci, které bychom měli, a zdržet se dělat věci, které bychom neměli. Když projevujeme sebekontrolu, znovu si budujeme důvěru v naše následovníky. Respektují nás a chtějí nás následovat.

- Reklama -