Recept na úspěch = Emoční inteligence (EQ)

999

Když se pojem emoční inteligence poprvé objevil před veřejností, sloužil jako chybějící spojení. Lidé s průměrným IQ překonali kariérně ostatní, kteří měli IQ nad 70 % průměru. Tato anomálie vrhla podezření nato, co mnozí lidé vždy předpokládali, že je jediným zdrojem úspěchu je pouze naše IQ.

EQ – emoční inteligence

Desetiletí výzkumu nyní ukazují, že EQ – emoční inteligence, je rozhodujícím faktorem, který odděluje hvězdné výkony kariéry od těch ostatních. Daniel Goleman uvádí například osm základních lidských emocí – hněv, smutek, bázeň, štěstí, láska, překvapení, odpor a stud. Německý psychoterapeut Har-lich H. Stavemann uvádí šest základních emocí – zloba, smutek, strach, radost, blízkost, deprimovanost. Oba výčty základních emocí jsou v podstatě totožné. Jejich vzájemným prolínáním vznikají další pocity, jejichž spektrum je stejně různé, jako je spektrum barev a nuance mezi nimi.

Institut rodinných firem

„Emočně inteligentní lidé jsou schopni vnímat u sebe a druhých emoční procesy a přiměřeně s nimi nakládat.“

Má emoční inteligence (EQ) vliv na úspěch

Máte potřebu se to dozvědět? Odpověď je tedy ano. Ze všech různých průzkumů, které byly provedeny, bylo zjištěno, že 90 % špičkových umělců má vysoké EQ. Můžete být nejlepší umělec bez emoční inteligence, ale šance jsou pramalé.

Emocionální inteligence je něco, co je v každém z nás a je tak trochu nehmatatelné. Ovlivňuje to, jak řídíme naše chování, jak se orientujeme v sociálních aspektech života a také to, jak přijímáme osobní rozhodnutí. Emoční inteligence se skládá ze čtyř základních dovedností, které se spojí do dvou primárních kompetencí, které jsou osobní kompetence a sociální kompetence. Osobní kompetence zahrnují dovednosti, jako je sebevědomí a samostatné řízení, které se zaměřují více na individualitu a na interakci s jinými lidmi. Osobní kompetence je schopnost vědomí svých emocí a schopnost řízení vlastního chování.

„Emoční inteligence ve styku s lidmi neznamená pouze být milý.“

Existuje několik modelů emoční inteligence. Jeden z prvních modelů byl zveřejněn autory Salovey a Mayer, a to již v roce 1990. Tento model obsahoval: hodnocení a vyjadřování emocí, používání emocí a regulaci emocí. Zhruba o pět let později tento model dále doplnil a rozpracoval Goleman.

Další článek:  Jak dosáhnout úspěchu vaší osobní značky?

Tento koncept obsahuje pět základních kamenů emoční inteligence:

 1. Sebeuvědomění
 2. Seberegulace
 3. Sebemotivace
 4. Empatie
 5. Nakládání se vztahy

Sebeuvědomění je schopnost přesně vnímat své emoce a zůstat si vědom toho, jak se staly a nastaly. Seberegulace je schopnost využívat povědomí o emocích, abychom zůstali flexibilní a pozitivně řídili naše chování. Sociální kompetence je tvořena dovednostmi v oblasti společenského povědomí a řízení vztahů. Sociální kompetence je schopnost porozumět náladám, chování a motivům jiných lidí, aby bylo možné je účinně reagovat a zlepšit kvalitu vztahů. Sociální uvědomění je schopnost přesně vybírat z pocitů jiných lidí a pochopit, co se opravdu děje. Řízení vztahů je schopnost využívat povědomí o emocích a emocích ostatních pro úspěšné řízení interakcí.

„Ovládněte své pocity, než ovládnou oni vás.“

Úspěšný člověk s vysokou emoční inteligencí

Známkou dobře rozvinuté EQ u osobnosti jsou následující kompetence:

– identifikuje pocity a emoce v jejich počáteční fázi a umí je přizpůsobit,
– umí se zklidnit i v obtížných a náročných situacích,
– umí dobře ovládat zlost nebo zuřivost, když se rozčílí,
– umí sám opět nalézt emocionální rovnováhu,
– neutápí se v negativních pocitech a náladách, ale naopak jím umí předcházet,
– nenechá se cíleně vyprovokovat,
– nachází kreativní způsoby, jak zmírňovat své obavy,
– umí si zlepšit náladu a rozpoložení,
– umí sám sebe motivovat,
– disponuje vnímavostí vůči tělesným signálům a jejich změnám,
– má schopnost se vcítit do druhého člověka,
– umí navodit to, jak by se sám v podobné situaci cítil,
– má schopnosti usuzování z různých signálů pocitu druhého,
– dokáže odhadnout příčiny nějakého pocitu druhého člověka,
– umí pochopit pocity druhých lidí, kteří se od něj liší,
– dokáže z popisu druhých získávat informace o jejich pocitech atd.

Další článek:  Školení 13.2.2018 | Tvoříte svou osobní značku-brand | Osobní brand z 0 na 100

Co je to emoční kvocient?

Lze ho definovat jako skladbu čtyř kompetencí:

 • Emoční citlivost = vnímání, odhadnutí a interpretace emocí
 • Emoční paměť = forma obratnosti v emočním myšlení
 • Emoční jednání = porozumění, analýza emocí, využití emočních
  znalostí
 • Emoční učení = uvážená regulace emocí podporující emoční a duševní růst

„Emoční inteligence je schopnost vnímat emoce; vybírat a navozovat si emoce tak, aby pomáhali myšlení, porozumět emocím a emočním sdělením a reflektivně emoce regulovat tak, aby podporovali emoční a intelektuální růst.“

Úspěšní lidé s vysokým EQ jsou

Neúnavně pozitivní
Zaměřují svou energii na nasměrování dvou věcí, které jsou zcela v jejich moci – jejich pozornost a jejich úsilí. Mnoho studií ukázalo, že optimisté jsou fyzicky i psychologicky zdravější než pesimisté. Pracují také výrazně lépe.

Silně emočně vybavení
Všichni lidé zažívají emoce, ale je to několik vybraných, kteří je mohou přesně identifikovat, jak se u nich vyskytují. Aktuální výzkum ukazuje, že touto schopností disponuje jen 36 % lidí, což je problematické, protože neidentifikované emoce často chybně pochopené vedou k iracionálnímu výběru a kontraproduktivním činnostem. Lidé s vysokými hodnotami EQ ovládají své emoce, protože je chápou a používají rozsáhlou zásobu pocitů. Zatímco mnoho lidí by mohlo samo sebe popisovat značně zjednodušeně, třeba jako tak, že se cítí špatně, emocionálně inteligentní lidé mohou obsáhleji určit to, zda mají pocit podrážděnosti, frustrace, utlačování nebo úzkosti.

Další článek:  Máte emoční inteligenci? Tak to máte vyhráno!

Přesvědčiví
Lidé s vysokými ekvivalenty vyvažují dobré chování, empatii a laskavost se schopností prosazovat se a vytvářet hranice. Tato taktická kombinace je ideální pro řešení konfliktů. Když je většina lidí zaskočena, dochází k pasivnímu nebo naopak k agresivnímu chování. Emocionálně inteligentní lidé zůstávají vyvážení a asertivní tím, že se vyhýbají nefiltrovaným emočním reakcím. To jim umožňuje neutralizovat obtížné a toxické lidi bez vytváření nepřátel.

Zvědaví
Nezáleží na tom, jestli jsou introvertní nebo extrovertní. Emocionálně inteligentní lidé jsou zvědaví na vše kolem sebe. Tato zvědavost je produktem jejich empatie, která je jednou z nejvýznamnějších. Čím více se starají o ostatní lidi a o to, čím procházejí, tím víc zvědavosti získávají.

Odpouštějí, ale nezapomínají
Aby zabránili zklamání odpouštějí, ale nikdy nezapomínají. Negativní emoce, které přicházejí se záští, jsou ve skutečnosti zátěžovou reakcí. Držet se tohoto stresu může mít zničující zdravotní důsledky a emocionálně inteligentní lidé to vědí, aby se tomu vyhnuli za každou cenu.

Neuráží se
Pokud mají pevný přehled o tom, kdo a kým jsou, je těžké je urazit. Emocionálně inteligentní lidé mají sebevědomí a také otevřenost, což vytváří docela hustou kůži, kterou urážka neprorazí.

Blokují negaci
Vždy se rychle zbavují negativních diskusí. Velkým krokem ve vývoji emoční inteligence je zastavení negativních vlastních diskusí. Čím víc jsou vybírána negativní témata a myšlenky, tím více energie je jim dáno. Většina našich negativních myšlenek jsou především myšlenky a nikoli fakta. Jakmile máme moc na chvíli zpomalit negativní hybnost svých myšlenek, budeme racionálnější a jasnější v hodnocení jejich věrohodnosti.

Zdroj grafiky: University of Maryland

Další odkazy:

- Reklama -