Etika v podnikání? Etika v krizi? S tím běžte do…

Proč role etiky ve firemní krizi hraje svoji důležitou roli?

602

Etika do krizového řízení samozřejmě patří. Co je nejpodstatnější je připojení významu krizové etiky a profesní etiky manažerů. Jde o tzv. morální standardy, kam patří především rozhodování manažerů v procesu zvládání krize firmy.

Záměrně sem zařazuji oblasti, jako jsou snahy o pravdivé poznání skutečnosti, odmítání překrucování, respekt k právům zaměstnance a především jednání, které není v rozporu se zákony a je v souhrnu založené na principech odpovědnosti a cti.

Institut rodinných firem

Neetické chování v praxi

V mé konzultační praxi se běžně setkávám s následnými problémy:

 • celková neznalost etických norem nebo podceňování jejich důležitosti a významu
 • různé tlaky na neetické chování jednotlivců
 • nerozhodnost přímých podřízených
 • nevýkonnost přímých podřízených
 • neetické chování bezprostředních kolegů na pracovišti
 • ignorace nebo neřešení etických prohřešků vedením podniku
 • orientace jednotlivců výhradně na osobní prospěch

Tak jde nebo nejde o život

Většině se na první pohled může zdát, že v životě firem a organizací tzv. „nejde o život“, ale tady o život jde. Totiž jednání manažera má takový přesah, že zasahuje společenské, sociální, morální a také hospodářské oblasti. Může velice jednoduše způsobit ohrožení zdraví a životy zaměstnanců.

Manažer by měl jednat v souladu s ideály a nepodléhat touhám momentu krize.“ Kmošek

Etika v krizi

Proč je téma etiky tak důležité, protože dává příležitost těm, kteří z ní chtějí profitovat. Časté je bohužel jednání managementu s cílem, záchrany vlastní, před zbytkem společnosti. Cílem etiky v krizi je konat takové kroky, z kterých má firma maximální užitek. Krize se tak často stává osobní a sociální záležitostí.

„Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou a se společností.“ — Albert Schweitzer

Abych problém ještě více rozvětvil, nahlédněte na potenciální oblasti, kde může dojít k etickým problémům.

 • vztahy vůči spotřebitelům
 • vztahy vůči majitelům a investorům
 • vztahy k zaměstnancům
 • vztahy k obchodním partnerům a dodavatelům
 • vztahy vůči státu
 • vztahy vůči konkurenci
 • vztahy vůči společnosti
 • vztahy k životnímu prostředí
Další článek:  Přichází recese trhu práce! Jak připravit vaši firmu na přicházející recesi?

Míra ohrožení je pro každou firmu jiná a dopad na jednotlivce je často enormní. Nakonec záleží na psychické odolnosti a etické pevnosti a stabilitě každého manažera, jak se zachová a jak bude jednat. Manažer bude zvládat krizové situace pouze tehdy, pokud bude umět zvláštnosti své povahy náležitě využít a ovládne své emoce a pocity.

Strach z krizových situací se stává obrovským zdrojem stresu a významnou bariérou, která neumožňuje člověku plně využít svých možností a schopností. To dále zvyšuje příležitost pro vznik chyb a přijetí nevhodných řešení. Cílem krizové etiky je brát zřetel na to, jak bude manažer schopen zvládat stres a mít schopnost přijímat rozhodnutí adekvátní situaci.

Etická odolnost manažera

Jak popisuji výše, etika firmy bude přímo ovlivněna rozhodováním krizového manažera, ale ten musí disponovat odolností, jak psychickou, tak stresovou. Musí mít dostatečnou kapacitu odolávat a čelit požadavkům prostředí v krizi.

Musí být také schopen rychle se vyrovnávat se změnami, nejistotou, ustát nejrůznější jednání, neztratit nadhled, nepanikařit, jednat racionálně atd. Jak jsem psal i v předchozím článku, opravdových krizových manažerů je skutečně velice málo, protože řada jejich vlastností musí být vrozená, nedá se naučit.

Další článek:  Tuhle krizi vyhraje Eisenhower

Řada kompetencí se dá ovlivnit, rozvíjet apod. některé oblasti osobnosti nikoli. Proto je třeba mít v řadách svého managementu etické manažery, kteří ctí etiku celé organizace, protože jedině takové jednání je správné.

„Etika nemůže vycházet z touhy po dobru, nýbrž její základní pozicí musí být vzdorování zlu a odpor proti němu.“ — André Glucksmann

- Reklama -