Pátek, 1 července, 2022

Fenomén produktivity zaměstnanců

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Hned v úvodu článku raději uvedu na pravou míru, že pokud někomu označení zdroj vadí, o to více ve spojení s lidským, bohužel se nedá nic dělat, pro přehlednost a popis obsahu budeme používat lidské zdroje.

Lidské zdroje – řízení lidského kapitálu

Lidské zdroje jako jeden z klíčových zdrojů v organizaci hrají svou důležitou roli v úspěšném dosažení cílů podnikání. Při rozvoji lidských zdrojů je hlavní energie, tedy výkon zaměstnance ve společnosti k dosažení úspěchu firmy nebo organizaci naprosto klíčový. Musíme si tedy ujasnit, že pokud má dojít ke zlepšení výkonu a produktivity zaměstnanců není to jen přínosné pro společnost jako celek, ale samozřejmě i pro samotné zaměstnance, logicky s dobrým výkonem lze dosáhnout lepší úroveň rozvoje kariéry, plus řady dalších výhod.

Proč řešit téma produktivity zaměstnanců?

  • Je jasné, že vždy bude snaha zvyšovat zisky společnosti a tím napomáhat růstu společnosti.
  • Téma pomáhá společnosti přežít nebo dokonce prosperovat na konkurenčních trzích.
  • Vysoká produktivita zaměstnanců pomáhá společnosti plnit požadavky klientů, zákazníků a spotřebitelů, naplňovat svou strategii a poslání.
  • Vysoká produktivita zaměstnanců snižuje náklady a zároveň šetří čas a prostředky na hledání dalších zaměstnanců na podobnou roli.

Nyní, když chápeme důležitost produktivity zaměstnanců, podívejme se, co můžeme udělat pro její zlepšení v našich vlastních organizacích.

Ukazatelé produktivity zaměstnanců

Faktory, které dnes ovlivňují produktivitu práce zaměstnanců, je celá řada. Mezi ty nejvýraznější mě dovolte jmenovat následující, začneme u podmínek pro práci, technologii, kvalifikaci, motivaci a skončíme u organizace jako celku. Ale za produktivitou a výkonem zaměstnanců stojí i další témata.

U rozhovorů se zaměstnanci se dostávám i na téma pracovních podmínek. Zaměstnavatelé toto téma někdy vnímají pouze ze svého vlastního pohledu, ale už i samotné pracovní podmínky mají podstatný dopad na produktivitu. Podpořme to třeba touto studií:

Studie Cornell University z roku 2011 zjistila, že pracovníci v kanceláři vystavení vyšším hladinám hluku měli vyšší hladiny adrenalinových stresových hormonů ve srovnání s těmi v tišších prostředích. Ujistěte se proto, že hladina hluku v kanceláři je nižší než 60 až 65 decibelů. Studie německé Asociace inženýrů upřesnila, že pro intelektuální úkoly by měl být udržován hluk nižší než 55 decibelů.

Dle další studie: „Daylight & The Workplace Study“ zaměstnanci v prostředí s optimalizovaným denním světlem mají výrazně snížené symptomy fyzického zdraví: o 63 % méně bolestí hlavy, o 56 % méně ospalosti, 51% snížení únavy zraku.

Takovýchto studií je nespočet a všechny mají za cíl podpořit téma pracovních podmínek a prokázat, jak se přímo podílí na produktivitě zaměstnanců.

Další článek:  10 vlastností skvělých zaměstnanců?

Produktivita zaměstnanců

Než se dáme do rozboru toho, za čím stojí produktivita zaměstnanců, musíme si ujasnit několik témat, které toto téma významně ovlivňují, patří mezi ně výkon zaměstnance, pracovní kázeň, pracovní disciplína a pracovní motivace, tohle dohromady je totiž takovým mixem oblastí, které mají významný a důležitý dopad na produktivitu zaměstnanců. Univerzální nástroj na zvýšení produktivity neexistuje, ale lze sledováním a rozvojem určitých oblastí organizace postupně skutečně docílit vyšší produktivity.

  • Produktivita práce = hodnota množství zboží a služeb, které zaměstnanec vyprodukuje v daném čase.
  • Pracovní výkon = výsledek práce člověka v daném čase a místě.

Pojďme k oblastem ovlivňující výkon a produktivitu zaměstnanců:

Manažerské vedení – výhra nebo ztráta

Obecně je styl manažerského vedení jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují výkon zaměstnance ve firmě. Styl vedení je schopnost manažera nebo lídra řídit, ovlivňovat, povzbuzovat. Úspěch nebo selhání společnosti nebo organizace je zkrátka dáno samotným vedením. Správná a efektivní forma vedení bude mít dopad na pokrok společnosti nebo organizace. Vždy si budu stát za tím, že volba každého člena managementu je základní volbou a rozhodnutím o budoucnosti úspěšnosti celé organizace. S kvalitou managementu často stojí a padá celá strategie společnosti. Manažeři budou vždy hrát nepostradatelnou roli v organizacích, ale o to více bude zkoumáno to, jaký styl je pro jejich konkrétní působení a společnost nejvhodnější.

V boji o nejlepší talenty ovlivňuje prostředí nejen naši osobní pohodu, ale také schopnost společnosti získat a udržet zaměstnance. Výzkum společnosti Gartner zjistil, že u zaměstnanců, kteří jsou spokojeni se svým pracovištěm, jsou o 16 % produktivnější, o 18 % je vyšší pravděpodobnost, že zůstanou, a o 30 % jsou více připoutání ke společnosti než konkurence.

Pracovní kázeň – sebekontrola zaměstnanců

Možná se toto slovo v dnešní generaci již takhle nepopisuje nebo nevnímá, ale přesto musí mít i práce svou kázeň. Je to jakýsi postoj respektu a určité formy poslušnosti podle platných předpisů psaných i nepsaných. Zatímco práce jsou všechny lidské činnosti vykonávané k dosažení cílů, které byly nastaveny – pracovní kázeň je přístup zaměstnanců chovat se v souladu s pravidly, která byla stanovena a kde působí.

Další článek:  Když barvy ovlivňují pracovní výkon a nejen to!

Pracovní kázeň je totiž formou sebekontroly zaměstnance. Dobrá disciplína se vztahuje k míře pocitu odpovědnosti člověka k úkolům, které mu byly přiděleny. Cíle aplikace pracovní kázně u zaměstnanců je především povzbudit zaměstnance v tom, že vše má nějaký rámec, kde se všichni pohybují a mají tak jistotu, že jejich výkon není zneužíván.

Dalším faktorem, který ovlivňuje pokles výkonnosti zaměstnanců je pracovní disciplína. Když se podíváme na tyto dvě hesla, jakými jsou pracovní kázeň a pracovní disciplína zjistíme, že jsou naprosto nezbytné pro úspěšnost organizace, protože definují podobu dodržování předpisů, pravidel a norem, bez nich by se totiž každá organizace časem rozpadla.

Pracovní motivace – hybná síla práce

Termín motivace pochází z latinského slova „motus“, které znamená pohyb. Motivace je tedy jakási „hybná síla“ chování, což tedy znamená povzbuzení nebo pohyb. Motivace je tedy jakousi podmínkou nebo energií, která pohybuje zaměstnancem. Mentální nastavení přístupu zaměstnanců, kteří jsou pro a pozitivní vůči pracovní situaci posiluje jejich motivaci dosahovat maximální výkon. Motivace je osobní stav u člověka, který podporuje individuální touhu provádět určité činnosti za účelem dosažení cílů.

„77 % zaměstnanců dle Gallup studie bylo ochotno pracovat tvrději, pokud by je správně ocenili, zatímco 23 % ochotno nebylo.“

Otázka motivace je pro poradenskou praxi významná. Pracovní motivace jako téma zjišťování ukazuje na intenzitu povzbuzení a celkové energie do práce a plnění cílů. Bohužel je téma motivace v organizacích hodně zanedbáváno, a tak se postupem času promítne do fluktuační křivky zaměstnanců.

Sledování výkonu zaměstnanců

Na toto téma se můžeme dívat jako na pracovní výkon nebo skutečný výkon, což znamená pracovní výkon nebo skutečný úspěch dosažený někým. Definice pracovního výkonu je pak kvalita a kvantita práce dosažená zaměstnancem při výkonu své funkce v souladu s odpovědnostmi, které mu byly svěřeny. Pracovní výkon zaměstnance je výsledkem nebo úrovní úspěchu člověka jako celku během určitého období při plnění úkolů ve srovnání s různými možnostmi, jako jsou pracovní standardy, cíle nebo předem stanovená kritéria.

Další článek:  Proč lidé nemají HR a personalisty rádi? Nenáviděné a nemilované HR

Možná se vám zdá, že popisuji něco, co je popsáno, ale mířím tím trochu dál. Má poradenská zkušenost ukazuje, že ve firmách je nad tímto tématem pořádáno nespočet porad a stále se opakuje. Existují obrovské rozdíly v organizacích v definici toho, co je pracovní výkon a co ne a nad tím vším se třese téma produktivity organizace. Kolik pracovního výkonu je třeba k dosažení toho, či onoho cíle? Jak moc je věnována analýza tomu, jestli je pracovní výkon skutečně odpovídající nebo ne? Ano, někdo to kdysi v naší firmě nastavil, ale svět je dynamický a má nové nástroje, nové metody, nové výpočty…

Za vším hledej disciplínu

Disciplína je jednou z nejdůležitějších operativních funkcí řízení lidských zdrojů, protože pokud je lepší zaměstnanec nebo kázeň zaměstnance, tím vyšší výkon práce lze dosáhnout. Bez dobré kázně zaměstnanců pro organizaci je obtížné dosáhnout optimálních výsledků. Výsledky studie z roku 2018 ukazují, že pracovní kázeň má na zaměstnance pozitivní, ale také významný vliv na jeho výkon.

Jak dosáhnout vysoké produktivity zaměstnanců?

Pracovní kázeň zaměstnanců nemůže ovlivnit styl vedení uplatněný ve společnosti, je to právě styl vedení manažera a případně lídra, který může ovlivnit úroveň pracovní kázně zaměstnanců. Uplatňování disciplíny je pro společnost velmi důležité, protože s touto disciplínou se dají dodržovat všechna pravidla, která jsou stanovena.

Bohužel když disciplínu nelze vynutit, pak úrovně produktivity prostřednictvím výkonu nelze dosáhnout. Výsledky nejrůznějších studií nasvědčují tomu, že styl vedení, motivace a pracovní disciplína jsou jedny z top faktorů, které ovlivňují vzestup a pokles výkonnosti zaměstnanců!

Pokud má zaměstnanec vysokou motivaci a pracovní disciplínu a má rád nebo preferuje styl vedení svého šéfa, pak se logicky výkon a produktivita zvýší. Doporučuji vedením společností věnovat pozornost těmto třem proměnným, protože výsledky studie ukazují, že styl vedení, motivace a pracovní disciplína zároveň mají silný vztah a propojení s výkonem zaměstnanců a s celkovou produktivitou práce.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Fenomén produktivity zaměstnancůHned v úvodu článku raději uvedu na pravou míru, že pokud někomu označení zdroj vadí, o to více ve spojení s lidským, bohužel se nedá nic dělat, pro přehlednost a popis obsahu budeme používat lidské zdroje. Lidské zdroje – řízení lidského kapitálu Lidské zdroje jako jeden z klíčových zdrojů...