Fenomén produktivity zaměstnanců

84

Hned v úvodu článku raději uvedu na pravou míru, že pokud někomu označení zdroj vadí, o to více ve spojení s lidským, bohužel se nedá nic dělat, pro přehlednost a popis obsahu budeme používat lidské zdroje.

Lidské zdroje – řízení lidského kapitálu

Lidské zdroje jako jeden z klíčových zdrojů v organizaci hrají svou důležitou roli v úspěšném dosažení cílů podnikání. Při rozvoji lidských zdrojů je hlavní energie, tedy výkon zaměstnance ve společnosti k dosažení úspěchu firmy nebo organizaci naprosto klíčový. Musíme si tedy ujasnit, že pokud má dojít ke zlepšení výkonu a produktivity zaměstnanců není to jen přínosné pro společnost jako celek, ale samozřejmě i pro samotné zaměstnance, logicky s dobrým výkonem lze dosáhnout lepší úroveň rozvoje kariéry, plus řady dalších výhod.

Institut rodinných firem

Proč řešit téma produktivity zaměstnanců?

  • Je jasné, že vždy bude snaha zvyšovat zisky společnosti a tím napomáhat růstu společnosti.
  • Téma pomáhá společnosti přežít nebo dokonce prosperovat na konkurenčních trzích.
  • Vysoká produktivita zaměstnanců pomáhá společnosti plnit požadavky klientů, zákazníků a spotřebitelů, naplňovat svou strategii a poslání.
  • Vysoká produktivita zaměstnanců snižuje náklady a zároveň šetří čas a prostředky na hledání dalších zaměstnanců na podobnou roli.

Nyní, když chápeme důležitost produktivity zaměstnanců, podívejme se, co můžeme udělat pro její zlepšení v našich vlastních organizacích.

Ukazatelé produktivity zaměstnanců

Faktory, které dnes ovlivňují produktivitu práce zaměstnanců, je celá řada. Mezi ty nejvýraznější mě dovolte jmenovat následující, začneme u podmínek pro práci, technologii, kvalifikaci, motivaci a skončíme u organizace jako celku. Ale za produktivitou a výkonem zaměstnanců stojí i další témata.

U rozhovorů se zaměstnanci se dostávám i na téma pracovních podmínek. Zaměstnavatelé toto téma někdy vnímají pouze ze svého vlastního pohledu, ale už i samotné pracovní podmínky mají podstatný dopad na produktivitu. Podpořme to třeba touto studií:

Studie Cornell University z roku 2011 zjistila, že pracovníci v kanceláři vystavení vyšším hladinám hluku měli vyšší hladiny adrenalinových stresových hormonů ve srovnání s těmi v tišších prostředích. Ujistěte se proto, že hladina hluku v kanceláři je nižší než 60 až 65 decibelů. Studie německé Asociace inženýrů upřesnila, že pro intelektuální úkoly by měl být udržován hluk nižší než 55 decibelů.

Dle další studie: „Daylight & The Workplace Study“ zaměstnanci v prostředí s optimalizovaným denním světlem mají výrazně snížené symptomy fyzického zdraví: o 63 % méně bolestí hlavy, o 56 % méně ospalosti, 51% snížení únavy zraku.

Takovýchto studií je nespočet a všechny mají za cíl podpořit téma pracovních podmínek a prokázat, jak se přímo podílí na produktivitě zaměstnanců.

Další článek:  Jak změnit firemní kulturu?

Produktivita zaměstnanců

Než se dáme do rozboru toho, za čím stojí produktivita zaměstnanců, musíme si ujasnit několik témat, které toto téma významně ovlivňují, patří mezi ně výkon zaměstnance, pracovní kázeň, pracovní disciplína a pracovní motivace, tohle dohromady je totiž takovým mixem oblastí, které mají významný a důležitý dopad na produktivitu zaměstnanců. Univerzální nástroj na zvýšení produktivity neexistuje, ale lze sledováním a rozvojem určitých oblastí organizace postupně skutečně docílit vyšší produktivity.

  • Produktivita práce = hodnota množství zboží a služeb, které zaměstnanec vyprodukuje v daném čase.
  • Pracovní výkon = výsledek práce člověka v daném čase a místě.

Pojďme k oblastem ovlivňující výkon a produktivitu zaměstnanců:

Manažerské vedení – výhra nebo ztráta

Obecně je styl manažerského vedení jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují výkon zaměstnance ve firmě. Styl vedení je schopnost manažera nebo lídra řídit, ovlivňovat, povzbuzovat. Úspěch nebo selhání společnosti nebo organizace je zkrátka dáno samotným vedením. Správná a efektivní forma vedení bude mít dopad na pokrok společnosti nebo organizace. Vždy si budu stát za tím, že volba každého člena managementu je základní volbou a rozhodnutím o budoucnosti úspěšnosti celé organizace. S kvalitou managementu často stojí a padá celá strategie společnosti. Manažeři budou vždy hrát nepostradatelnou roli v organizacích, ale o to více bude zkoumáno to, jaký styl je pro jejich konkrétní působení a společnost nejvhodnější.

V boji o nejlepší talenty ovlivňuje prostředí nejen naši osobní pohodu, ale také schopnost společnosti získat a udržet zaměstnance. Výzkum společnosti Gartner zjistil, že u zaměstnanců, kteří jsou spokojeni se svým pracovištěm, jsou o 16 % produktivnější, o 18 % je vyšší pravděpodobnost, že zůstanou, a o 30 % jsou více připoutání ke společnosti než konkurence.

Pracovní kázeň – sebekontrola zaměstnanců

Možná se toto slovo v dnešní generaci již takhle nepopisuje nebo nevnímá, ale přesto musí mít i práce svou kázeň. Je to jakýsi postoj respektu a určité formy poslušnosti podle platných předpisů psaných i nepsaných. Zatímco práce jsou všechny lidské činnosti vykonávané k dosažení cílů, které byly nastaveny – pracovní kázeň je přístup zaměstnanců chovat se v souladu s pravidly, která byla stanovena a kde působí.

Další článek:  Tak vy končíte a dáváte výpověď a můžu se zeptat proč?

Pracovní kázeň je totiž formou sebekontroly zaměstnance. Dobrá disciplína se vztahuje k míře pocitu odpovědnosti člověka k úkolům, které mu byly přiděleny. Cíle aplikace pracovní kázně u zaměstnanců je především povzbudit zaměstnance v tom, že vše má nějaký rámec, kde se všichni pohybují a mají tak jistotu, že jejich výkon není zneužíván.

Dalším faktorem, který ovlivňuje pokles výkonnosti zaměstnanců je pracovní disciplína. Když se podíváme na tyto dvě hesla, jakými jsou pracovní kázeň a pracovní disciplína zjistíme, že jsou naprosto nezbytné pro úspěšnost organizace, protože definují podobu dodržování předpisů, pravidel a norem, bez nich by se totiž každá organizace časem rozpadla.

Pracovní motivace – hybná síla práce

Termín motivace pochází z latinského slova „motus“, které znamená pohyb. Motivace je tedy jakási „hybná síla“ chování, což tedy znamená povzbuzení nebo pohyb. Motivace je tedy jakousi podmínkou nebo energií, která pohybuje zaměstnancem. Mentální nastavení přístupu zaměstnanců, kteří jsou pro a pozitivní vůči pracovní situaci posiluje jejich motivaci dosahovat maximální výkon. Motivace je osobní stav u člověka, který podporuje individuální touhu provádět určité činnosti za účelem dosažení cílů.

„77 % zaměstnanců dle Gallup studie bylo ochotno pracovat tvrději, pokud by je správně ocenili, zatímco 23 % ochotno nebylo.“

Otázka motivace je pro poradenskou praxi významná. Pracovní motivace jako téma zjišťování ukazuje na intenzitu povzbuzení a celkové energie do práce a plnění cílů. Bohužel je téma motivace v organizacích hodně zanedbáváno, a tak se postupem času promítne do fluktuační křivky zaměstnanců.

Sledování výkonu zaměstnanců

Na toto téma se můžeme dívat jako na pracovní výkon nebo skutečný výkon, což znamená pracovní výkon nebo skutečný úspěch dosažený někým. Definice pracovního výkonu je pak kvalita a kvantita práce dosažená zaměstnancem při výkonu své funkce v souladu s odpovědnostmi, které mu byly svěřeny. Pracovní výkon zaměstnance je výsledkem nebo úrovní úspěchu člověka jako celku během určitého období při plnění úkolů ve srovnání s různými možnostmi, jako jsou pracovní standardy, cíle nebo předem stanovená kritéria.

Další článek:  Kdo je skrytý zabiják produktivity vašich zaměstnanců?

Možná se vám zdá, že popisuji něco, co je popsáno, ale mířím tím trochu dál. Má poradenská zkušenost ukazuje, že ve firmách je nad tímto tématem pořádáno nespočet porad a stále se opakuje. Existují obrovské rozdíly v organizacích v definici toho, co je pracovní výkon a co ne a nad tím vším se třese téma produktivity organizace. Kolik pracovního výkonu je třeba k dosažení toho, či onoho cíle? Jak moc je věnována analýza tomu, jestli je pracovní výkon skutečně odpovídající nebo ne? Ano, někdo to kdysi v naší firmě nastavil, ale svět je dynamický a má nové nástroje, nové metody, nové výpočty…

Za vším hledej disciplínu

Disciplína je jednou z nejdůležitějších operativních funkcí řízení lidských zdrojů, protože pokud je lepší zaměstnanec nebo kázeň zaměstnance, tím vyšší výkon práce lze dosáhnout. Bez dobré kázně zaměstnanců pro organizaci je obtížné dosáhnout optimálních výsledků. Výsledky studie z roku 2018 ukazují, že pracovní kázeň má na zaměstnance pozitivní, ale také významný vliv na jeho výkon.

Jak dosáhnout vysoké produktivity zaměstnanců?

Pracovní kázeň zaměstnanců nemůže ovlivnit styl vedení uplatněný ve společnosti, je to právě styl vedení manažera a případně lídra, který může ovlivnit úroveň pracovní kázně zaměstnanců. Uplatňování disciplíny je pro společnost velmi důležité, protože s touto disciplínou se dají dodržovat všechna pravidla, která jsou stanovena.

Bohužel když disciplínu nelze vynutit, pak úrovně produktivity prostřednictvím výkonu nelze dosáhnout. Výsledky nejrůznějších studií nasvědčují tomu, že styl vedení, motivace a pracovní disciplína jsou jedny z top faktorů, které ovlivňují vzestup a pokles výkonnosti zaměstnanců!

Pokud má zaměstnanec vysokou motivaci a pracovní disciplínu a má rád nebo preferuje styl vedení svého šéfa, pak se logicky výkon a produktivita zvýší. Doporučuji vedením společností věnovat pozornost těmto třem proměnným, protože výsledky studie ukazují, že styl vedení, motivace a pracovní disciplína zároveň mají silný vztah a propojení s výkonem zaměstnanců a s celkovou produktivitou práce.

- Reklama -