Firmy se musí naučit nový fenomén: Krizová připravenost

442

Minimálně 75 % firem v České republice nemá zpracován žádný krizový plán, který by udržel chod firmy v případě nouze. Krizový scénář má méně než 5 % firem. ¾ firem si krizový plán nevyzkouší anebo ho neaktualizuje. Zdroj: S & T CZ

„Budeme potřebovat více duševní odolnosti, inovací, kreativního myšlení a sociálního spojení k překonání a prosperitě po vypuknutí krize COVID19.“ Abhishek Ratna

Dnes již bezpečně víme, že to, čemu čelíme nyní budeme čelit opakovaně. Krize tohoto druhu tu budou a zcela jistě začnou patřit do témat, na které musí být každý zaměstnavatel a podnikatel připravený. Zaměstnavatel z pohledu výkyvů a změn na trhu práce, potřeby rychlých změn procesů, pracovních náplní, přeskupení a jiné organizace práce apod. Podnikatel z celkového pohledu krizového řízení, vztahů, podnikatelských a obchodních vazeb, nákladů, zásob atd.

Institut rodinných firem

„Skutečné vedení je odhaleno v poháru s názvem krize.“ kmošek

V okamžiku krize musí společnost nebo organizace jednat okamžitě a rozhodně, aby problém vyřešila a zabránila tak poškození firmy, od zaměstnanců až po majetek, pověst atd. To, co se společnosti budou muset naučit, je jejich krizová připravenost, protože právě čas a plán jsou tím nejcennějším. Bohužel stále hodně společností a firem v České republice je buď zcela nepřipravených nebo výrazně nedostatečně připravených na jakoukoli krizi.

Když je krize

Pro naše klienty ji definujeme jako jakýkoli vnější nebo vnitřní výskyt něčeho, co není očekávaným důsledkem plánů majitele nebo managementu a který může poškodit lidi, majetek, podnikání, hodnotu nebo pověst nebo jinak zabránit vaší firmě v dosahování jejích cílů. To „něco“, je důležité pro onu identifikaci a rozsah možného poškození firmy nebo organizace.

Další článek:  Nejlepší firmy a zaměstnavatelé pro práci ve světě

Krize je ale především definována svou nečekanou povahou. Problémy, které jsou předvídatelnými výsledky rozhodnutí managementu, by neměly vyžadovat krizové řízení. To, že dojde k uzavření oddělení může vyvolat negativní, komunitní a další reakce. Všechny tyto problémy jsou sice vážné, ale jejich vývoj je víceméně předvídatelný, a proto by měl být plán jeho řešení připraven předem.

Cíl krizového řízení

Krizové řízení by na druhou stranu mělo eliminovat překvapení. Cílem krizového řízení je eliminovat potenciální újmu a umožnit firmě pokračovat v provádění její zvolené strategie podnikání. Ve skutečnosti je právě reputace často v době krize nejvíce ohroženým aktivem. Firmy tak někdy chrání jiná aktiva způsobem, který nakonec zhorší poškození jejich dobré pověsti. Cílem dobré strategie řízení krizí je vyvážit a chránit všechny zájmy společnosti.

„Ztráta hlavy v krizi je skvělý způsob, jak se stát krizí.“kmošek

Pravidla krizového řízení

Dovolte mi výběr těch pravidel, které by se měly implementovat v průběhu krizového řízení.

 • To, že problém zmizí je věc jedna, ta druhá je řešit dopad problému. Obě věci se musí vyřešit.
 • Při reakci na okamžité důsledky krize se někdy ztratí zaměření na základní problém krize.
 • Je třeba znát postup rychlé reakce na krizi, krizová připravenost je nutností.
 • Shromážděte krizový tým, jehož jmenovaní zastupují všechna příslušná oddělení a jehož členové se věnují především řízení krize.
 • Předem identifikujte externí odborníky, které budete během krize využívat.
 • Vyžadujte spolupráci v rámci celé organizace s týmem pro řešení vaší krize.
 • Shromažďujte všechna fakta, úplná, přesná a vždy aktuální fakta.
 • Každý musí pochopit, že když krizový tým volá, potřebuje okamžité výsledky. Mají prioritu.
 • Zaměstnanci, kteří nejsou odpovědní za řešení krize, by se měli v maximální možné míře vyhýbat rozptylování a plnit své povinnosti.
 • Cílem krizového řízení je minimalizovat ztracenou produktivitu a dostat organizaci zpět k realizaci jejího strategického plánu.
 • Jedním z důvodů, proč mít krizový tým pro řešení krizí, je to, že všichni ostatní se mohou soustředit na podnikání.
 • Rychlá a pravidelná krizová porada vede ke schválení několika rozhodnutí, která váš tým pro řešení krizí nemůže učinit sám. K ničemu jinému ji nevyužívejte.
 • Krize neposkytuje čas na dlouhé a komplikované rozhodovací procesy.
 • Vždy mějte jednoho interního a jednoho externího, důvěryhodného mluvčího.
 • Buďte důslední a disciplinovaní v zasílání informací a zpráv.
 • Buďte otevření a transparentní.
Další článek:  Až ženy zjistí, že jsou otroky světa...

Co dělat po krizi

Posouzení krizové situace je proto prvním krizovým komunikačním krokem, který nemůžete udělat předem. Formální analýza toho, co bylo uděláno správně, co se stalo špatně, co by se mohlo příště udělat lépe a jak zlepšit různé prvky připravenosti na krizi, je další nutností pro jakýkoli tým krizových komunikací.

Krizová připravenost především

Chtěl bych věřit, že organizace v naší krásné republice teprve získávají krizovou připravenost, ať už mluvíme o krizových komunikacích, reakci na katastrofy nebo kontinuitě v podnikání. Bohužel dle jedné americké studie je stále více jak 90 % společností a firem buď zcela nepřipravených nebo výrazně nedostatečně připravených na krizi. Bohužel jsem přesvědčen, že tomu je tak i u našich společností.

V rámci mé praxe rozlišuju vždy krizovou připravenost firmy z pohledu věcí a z pohledu lidí. Z pohledu věcí se krizová připravenost zaměřuje na oblasti:

Z pohledu lidí se krizová připravenost zaměřuje na oblasti:

 • Odborná připravenost personálu firmy nebo organizace skrze zvládání krizových jevů.
 • Psychická a stresová odolnost personálu vůči krizovým jevům.
 • Faktory ovlivňující stav a úroveň lidské dimenze krizové připravenosti.
Další článek:  Jak na krizové řízení v době krize?

Závěrem

Nepředstavujte si, že jste aktuálně na horším místě, než ve skutečnosti jste. Zcela upřímně věci a jejich stav mohly být mnohem horší. Využijte tedy každý svůj den a prostě pokračujte. Krizi můžete překonat pouze tím, že se s ní vypořádáte vždy den za dnem, hodinu po hodině.

Nesnažte se držet ve své mysli všechny své problémy, všechny dopady krize najednou. Rozdělte své problémy, každý vložte do jedné z krabic a samostatně a projektově je postupně spravujte. Takto žijte v nejistých časech, kdy je jen málo možností nebo možnosti žádné. Nakonec, krize je skvělá, každá krize vás zanechá moudřejší a především silnější.

- Reklama -