Jak na firemní kulturu ve firmě plné freelancerů?

688

Řešíte téma, jak zapojit freelencera, živnostníka do firemní kultury?

Firemní kultura a zaměstnávání externích pracovníků, může být někdy komplikovaný problém, obzvláště, pokud je vztah s firmou a pracovníkem nastaven pouze na principu živnostenského listu.

Měli bychom si uvědomit, že vliv zaměstnávání na živnostenský list, může mít podstatný dopad na celkovou firemní kulturu. Tento vliv se pokusím prezentovat na následujícím příkladu. Existuje firma, která si najímá určitou agenturu nebo jedince například kvůli reklamě nebo jako dodavatele obchodních či marketingových služeb. Je zřejmé, že na takovouto spolupráci bude mít daná firma své nároky, nicméně hlavní téma nebude firemní kultura. Bude se jednat pouze o určité požadavky, které musí druhá firma nebo pracovník dodržet.

Poněkud jiná situace už může být v případě, že si takto firma najímá samostatné osoby formou živnostenských listů. V takovém případě se dá předpokládat, že bude jednoznačně existovat větší tlak na tohoto jedince, aby dodržoval určité zásady a procesy ve firmě. V závislosti na tom, jak jsou tyto firemní zásady, či eventuální prvky firemní kultury jako normy nebo symboly firmou vyžadovány a prosazovány mezi těmito pracovníky, by se již dalo mluvit o snaze rozvoje firemní kultury.

TIP:  Čemu čelí dnešní náboráři/ recruiteři?

Abych ukázal určitý dopad na firemní kulturu, tak použiju zmínku o problému. Každý účastník tohoto druhu smlouvy se bude snažit získat pro sebe co největší výhody.  Nejčastějším způsobem je zadržování nebo sdělování neúplných informací, popřípadě jejich zkreslování, prosazování vlastního prospěchu nad prospěchem organizace atd.

Ze zmíněného je patrné, že pro firmu bude poměrně složité vytvořit zejména kulturu úkolů, protože každý zaměstnanec pracuje především sám pro sebe a určitá spolupráce mu bude spíše cizí. A to právě z toho důvodu, aby si vydělal co nejvíce, což je z jeho pohledu pochopitelné. Na druhou stranu ona motivace vydělat si více peněz je naopak poměrně dobrý důvod pro to, aby v případě, že se firma bude snažit nějakým způsobem formovat své zaměstnance, tyto prvky kultury přijal.

K tomuto účelu by mohla dobře sloužit určitá firemní kultura, která by jednotlivcům mohla pomoci rozvíjet jejich práci a aktivity. V tomto smyslu je důležité, aby si pracovníci na živnostenský list uvědomovali, jaký přínos pro ně může mít tato firemní kultura. V tomto smyslu hraje velkou roli management firmy a odpovědný manažer, který má na starosti komunikaci s takto najatými pracovníky na živnostenský list.

TIP:  Náborujte podle firemní kultury

Manažer firemní kultury pro externí pracovníky

Dalo by se předpokládat, že existence firemní kultury bude značně ovlivněna právě tímto manažerem. Pokud si on sám bude vědom přínosu toho, že téma firemní kultury bude přínosné pro tyto pracovníky, a tudíž i pro firmu.

V rámci najímání na živnostenský list hraje nejdůležitější roli osobnost živnostníka-freelancera. Firma se může snažit motivovat pomocí nejrůznější motivací a pobídek, ale motivován by měl být tento pracovník už sám od sebe, a především by mu druh spolupráce měl maximálně vyhovovat. Je důležité vnímat každého zástupce společnosti, ač externího jako součást naší firemní prezentace a k tomuto tématu s touto důležitostí také přistupovat.

Je nyní již standardem, že osvědčené spolupráce s externisty, se často mění v pracovní smlouvy, a to i z toho důvodu, že se spolupráce prohloubí na tolik, že externista dá přednost dlouhodobé spolupráci a propojení know-how. To, že firmy lpí na dodržování firemní kultury u všech pracovníků je jediný možný způsob, jak udržet firemní a zaměstnavatelskou značku na odpovídající úrovni.

Zdroj: officevibe.com

- Reklama -