Je vaše firma dost silná na změnu? Čas řízení změn – Change management

292

„Je okamžik, kdy musí dojít k transformaci.“ — Peter Drucker

Change management + Organizational change management

Musíme si v tématu změn ve firmách vydefinovat dvě hlavní témata, a to změnový management a organizační změny. Change management zahrnuje metody, které směrují a definují použití zdrojů, které významně mění společnost nebo organizaci. Organizational change management – správa organizačních změn je rámcem pro řízení efektu nových procesů a změn v organizační struktuře nebo kulturních změn v podniku jako celku. Systém změn v organizaci vyžaduje, aby se lidé v celé firmě naučili novému chování a dovednostem, to je často hlavním problémem při firemních změnách.

Existují nějaké vlastnosti, které pomáhají společnostem vyniknout při změně? Nepochybně je to pochopení silných a slabých stránek, které jí umožní určit schopnost změny a vytvořit plán pro její postupné zvládnutí. To, jestli firma zvládne změnu a je schopna v této turbulentní době jí překonat závisí na celé řadě proměnných.

„Kdykoli vidíte úspěšné podnikání, kdosi jednou udělal odvážné rozhodnutí.“ — Peter Drucker

Podnikatelské proměnné

Život a fungování každé firmy je ovlivněn nejrůznějšími proměnnými, které přicházejí z okolního prostředí, od zákazníků, dodavatelů nebo konkurentů a od vnitřních proměnných, kterými jsou zaměstnanci. Firma má také ale celou řadu dalších proměnných kolem sebe, které jsou neméně významné, jako jsou cykly přírody, politické a ekonomické a nyní i bezpečnostní a zdravotní, se kterými se musí vypořádávat zcela poprvé.

TIP:  Zapaříme? Gamifikace ve firmách roste

Podnikatelské změny

Právě ony neustále změny jsou v tomto století rychlejší než kdy předtím. Vezměme si oblast IT, robotizace, automatizace, dopad ekologie, dopad pandemie atd. Změny jsou zkrátka základní charakteristikou života firem a organizací, se kterými se musí umět vypořádat každá organizace, buď úspěšně nebo neúspěšně. Stále je zde ale ona otázka, je firma schopna změny nebo jestli je firma připravena na změnu, dokáže firma vyjít ze změny jako vítěz?

„Plány jsou pouze dobrými úmysly, jestliže se okamžitě nezvrhnou do podoby tvrdé práce.“ — Peter Drucker

Řízení změn v podnikatelském prostředí

Řízení změn je nepochybně jednou z klíčových manažerských dovedností, která je nezbytná pro úspěšný směr firmy nebo organizace. Kromě řízení procesu změny zahrnuje ale také schopnost změny předvídat, umět se přizpůsobit, a především adekvátně reagovat. Proto než dojde k samotné změně, musí předcházet studium. Pro řízení změn, máme dobré nástroje, jako jsou průzkumy, analýzy, prognózy a simulace, ale je třeba takovéto aktivity neustále sledovat a vyhodnocovat.

To, co je ale klíčové je definovat si všechny oblasti změny. K náhledu seznam základních pravidel a definic pro úspěšný change managment.

 • Účel firmy – ten vytváří pocit sounáležitosti, ale také řídí rozhodnutí a inspiruje k akci.
 • Směr firmy – převádí účel do plánu a směru a objasňuje, kam jako firma jdete a jak se tam dostanete.
 • Propojení firmy – je spojením na sociální stránku změny ve firmě a vytváří síť ovlivňovatelů.
 • Kapacita firmy – ta definuje limity změny. Umožňuje absorbovat více změn nebo naopak jejich blokaci.
 • Choreografie firmy – zde se odehrávají priority změn v čase.
 • Škálování – zesiluje dopad změny.
 • Rozvoj firmy – připravuje na růst, buduje schopnost učení a změny.
 • Akceschopnost firmy – buduje dynamiku a podporuje nastavení myšlení a předpojatost pro změnu.
 • Flexibilita – pomůže vám zůstat před změnami. Předefinuje to, jak pracujete.

„Nejlepší cesta k předpovědi budoucnosti je její tvorba.“ — Peter Drucker

Je vaše firma připraven na změnu

Dle mě by toto téma v této době mělo mít prioritu číslo jedna. Firmy, které se nejrychleji přizpůsobí, vytvoří pro sebe významnou konkurenční výhodu, zatímco firmy, které dlouhodobě odmítají změnu nebo trvá jejich přijímání, zůstanou zkrátka pozadu. To chování může mít za následek propad zisku nebo dokonce ztrátu podílu na trhu. O to je změnový management těžší, protože celá společnost se musí naučit, jak zvládnout změny ve své organizaci. Účinnost řízení změn může mít silný pozitivní nebo negativní dopad na morálku zaměstnanců, proto je change management velkým tématem především pro HR.

TIP:  Řízení firem dle principu Tao. Tao jako zdroj a cesta managementu

Role HR a change management

Pro toto téma si vypůjčím model od Jeffa Hiatta, který vytvořil model ADKAR. Model odvozený z výzkumu, který provedl, a je dále představen v jeho knize. ADKAR je zkratka, která představuje pět stavebních kamenů úspěšné změny.

Awareness –  Desire – Knowledge – Ability – Reinforcement

Pět kamenů úspěšné změny dle modelu ADKAR

 • Povědomí o potřebě změny
 • Touha podílet se na změně a podporovat ji
 • Mít znalosti, co dělat během a po změně
 • Mít schopnost realizovat nebo implementovat změnu podle potřeby
 • Posilování a zpevňování s cílem zajistit, aby výsledky změny nadále pokračovaly

Model ADKAR je normativní a směřuje na cíl a je třeba dosáhnout každého milníku, aby bylo možné definovat úspěch při zvládnutí změny. Používá stupnici 1–5 k určení, jak silně jedinec splňuje požadavky každého milníku. Pokud má osoba skóre tři nebo méně, je třeba tento konkrétní krok vyřešit. To, jestli je firma připravená na změnu stojí pak na samotných lidech. O to důležitější je role personalistiky v otázce změny firmy jako takové.

TIP:  Rozvoj, krize a zánik firmy souvisí s její vnitřní energií

Když lidé nejsou na změnu, krizi, mimořádné situace, případně změny podnikatelského modelu připraveni, těžko obstojí. Jak je vaše firma připravena na změnu?

„Nikdo nemůže řídit změny. Člověk může být jen před nimi.“ Peter Drucker

- Reklama -