Kompletní průvodce soft skills a hard skills

Průvodce měkkých a tvrdých dovedností

461

Studie Stanford Research Institute a Carnegie Mellon Foundation mezi generálními řediteli Fortune 500 prokázaly, že 75 % dlouhodobého úspěchu v práci bylo výsledkem zvládnutí měkkých dovedností a pouze 25 % technických dovedností.

Vědci z Bostonské univerzity, Ross School of Business na University of Michigan, zjistili, že pracovníci s tréninkem měkkých dovedností jsou o 12 % produktivnější než ti bez nich. Harvardská univerzita uvedla, že 85 % úspěchu na pracovišti se připisuje měkkým dovednostem a pouze 15 % technickým dovednostem.

Studie veřejného zájmu, kterou provedla společnost McDonald’s ve Velké Británii, předpovídala, že do roku 2020 bude chybět více než půl milionu lidí kvůli nedostatku měkkých dovedností.

Komunikační a jiné měkké dovednosti

Autoři knihy „Komunikační a jiné měkké dovednosti“ od autorů Mühleisen & Oberhuber od Grada píší, že každý člověk se skládá ze tří částí.

První částí jsou téměř nezměnitelné vlastnosti, ke kterým patří náš osobnostní typ a temperament. Tyto vlastnosti rozhodují o tom, zda jsme citliví, nebo máme silné nervy, zda jsme extroverti či introverti, rádi riskujeme, nebo milujeme jistotu, zda jsme optimisté nebo pesimisté. Tyto vlastnosti nám již nejspíš zůstanou navždy.

Druhou částí jsou částečně změnitelné dovednosti, které naopak můžeme do určité míry ovlivnit. Jsou to naše motivy, hodnoty, dovednosti i například naše bezděčné chování. Můžeme sem zařadit logické myšlení, vyjednávací schopnosti, respekt vůči ostatním, ale i schopnost rozhodovat se, ochotu měnit, odolnost vůči stresu, charisma a naši empatii.

A poslední částí jsou způsoby chování a znalosti, které lze celkem snadno rozvíjet. Jsou to naše znalosti, vědomosti a vědomé chování, tedy faktické, odborné a metodické znalosti atd.

Soft skills a hard skills

Musím do měkkých a tvrdých dovedností vnést trochu toho světla. Hard skills a soft skills, termíny na kdejakém školení lítají vzduchem. Kde je ta tenká hranice mezi těmito dovednostmi však mnozí netuší. Občas slyším, jak změříme ty soft skills nebo chybí nám lidi s dovednostmi, nyní je zde spíše otázka s jakými chybějícími dovednostmi.

TIP:  Vyjednáváme o mzdě a povýšení

Jak měřit tyto dovednosti je další otázka. U tvrdých dovedností to lze, skrze test, porovnání, úkol apod. U měkkých dovedností je to trochu složitější, můžeme škálovat, doptávat se, pozorovat, sledovat, analyzovat a vyhodnocovat. Nakonec to vše nějak zachytit, ale bude to vždy pod rouškou částečného odhadu. Je on empatický, je dostatečně kreativní, má morálku a už je nebo není slušný.

Hard je těžké to víme, soft je měkké. Hard skills jsou myšleny spíše znalosti a soft skills převážně naše schopnosti.

Hard skills – tvrdé dovednosti

Technické dovednosti mohou být různé, pojďme na přehledy z různých oborů:

Pohledem programátorů, obchodníků, marketérů, pracovníků v administrativě nebo účetních: Analytika, práce s HTML, analýza dat, kódování, SEO / SEM marketing, sociální média, strategie, práce v CRM, účetní a finanční dovednosti, auditování, práce v Microsoft Office. Pohledem řemeslníků, strojařů, skladníků, operátorů výroby: Ovládání CNC obrábění, průkaz řidiče C, VZV oprávnění, obrábění na frézce, řízení robota apod.

Když shrneme všechny hard skills, dostaneme se k seznamu následující podskupině podchycující tvrdé dovednosti: Řidičský průkaz, obecně průkazy a certifikáty, jazykové znalosti, znalosti různých programů, právní a jiné znalosti, technické a řemeslné dovednosti – veškeré znalosti většiny učebních oborů atd.

Soft skills -měkké dovednosti

S těmito dovednostmi je to o něco složitější. Dříve byly silně upozaděny a dnes přichází jejich sláva. Jedná se o schopnosti, které jsou dané především naším charakterem, ale i povahou a naším okolím. Není možné je tak jednoduše měřit a projeví se vždy až v jejich potřebě a konkrétní situace.

Měkké dovednosti jsou kupříkladu: Schopnost komunikace a schopnost navázat a udržet kontakty, ale také spolehlivost nebo zodpovědnost. Důležité je také vedení týmu, organizační schopnosti anebo schopnost jít vlastním příkladem. V této době obzvláště důležité schopnosti, jako je odolnost vůči stresu, řešení konfliktů a schopnost se rychle a správně rozhodovat.

Ty ne příliš známé jsou pak čestnost, dodržování morálních a etických hodnost, loajalita a celková empatie. Dnes také neméně důležitá kreativita atd.

Přehled měkkých dovedností

Abych to celé ještě udělal složitější, toto je přehled oblastí měkkých dovedností, a jejich podoblastí:

Dovednosti integrity:

Důvěryhodnost, poctivost, laskavost, etika, principy, standardy, morálka apod.

Dovednosti sociální integrity

Obchodní etiketa, slušnost, zdvořilost, laskavost, trpělivost

Sociální dovednosti

Empatie, sebeovládání, přívětivost, řeč těla

Komunikačních dovednosti

Verbální a neverbální komunikace, jasnost a srozumitelnost řeči, prezentační dovednosti, poslechové dovednosti, schopnost naslouchání, ale také poskytování a přijímání zpětné vazby

TIP:  Jak se naučit měkké dovednosti? Seznamte se s VR Barrym

Další podskupiny

Schopnost adaptace a změny

Ochota měnit se a přizpůsobivost, schopnost učení, improvizace a všestrannost

Schopnost týmové práce

Spolupráce, podpora, řešení konfliktů, přesvědčivost a vliv

Dovednosti odpovědnosti

Sebekázeň, svědomitost, odpovědnost, zdravý rozum

Pracovně etické dovednosti

Odhodlání, produktivita a účinnost, vytrvalost, sebemotivace, time management

Dovednosti postoje

Důvěra, optimismus, nadšení, odvaha

Dovednosti profesionality

Sofistikovanost, úvaha, pragmatismus, vedení lidí, mentoring

Pohled vývoje dovedností

Měkké dovednosti jsou v zásadě dovednosti lidí nebo dovednosti specifické pro každou osobnost. Softs kills jsou: netechnické, nehmotné, osobnostní dovednosti, které určují sílu jednotlivce jako vůdce, posluchače a vyjednavače nebo jako prostředníka konfliktů.

Měkké dovednosti jsou spíše vlastnostmi a schopnostmi postoje a chování než znalostí nebo technické zdatnosti. Centrum pro kariérní příležitosti na Purdue University definuje měkké dovednosti jako „shluk osobnostních rysů, sociálních dovedností, osobních návyků, přátelství a optimismu, který nás v různé míře ovlivňuje.

Seznam měkkých dovedností zahrnuje pracovní morálku, zdvořilost, týmovou práci, sebekázeň, sebevědomí, shodu s převládajícími normami a jazykové znalosti. Měkké dovednosti jsou jiné a odlišné od hard skills. Měkké dovednosti nenahrazují tvrdé technické dovednosti, ale fungují jako harmonizující dovednosti, které slouží k uvolnění vyhlídek na vysoce efektivní výkon u lidí i při dobrých tvrdých dovednostech.

Potřeba měkkých dovedností

Zaměstnavatelé neustále požadují pracovní sílu bohatou na kreativitu, komunikační dovednosti a kulturní porozumění. Národní průzkum zaměstnavatelských dovedností z roku 2003 uvádí, že zaměstnavatelé považují nedostatek měkkých dovedností, včetně komunikace, týmové práce, zaměření na zákazníka za mnohem důležitější než tvrdé nebo technické dovednosti.

V roce 2015 podniková studie zjistila, že měkké dovednosti mají ve Velké Británii hodnotu 88 miliard liber ročně. Studie poznamenala, že 77 % zaměstnavatelů považovalo tyto dovednosti za stejně důležité jako tvrdé dovednosti pro úspěch jejich podnikání a 16 % je považovalo za důležitější.

Citované dovednosti byly:

 1. Komunikační a mezilidské dovednosti
 2. Týmová práce
 3. Rozhodování a iniciativa
 4. Převzetí odpovědnosti

Asijský region se honosí čtyřmi nejvyhledávanějšími měkkými dovednosti:

 1. Interpersonální a komunikační dovednosti
 2. Řízení týmu a vůdčí schopnosti
 3. Organizační schopnosti
 4. Jazykové znalosti

Dnešní nejdůležitější měkké dovednosti na pracovišti

 • Komunikační dovednosti a řeč těla
 • Týmové dovednosti
 • Efektivní způsoby řízení času
 • Strategie a schopnost zvládání stresu
 • Změna zaměření – flexibilita, schopnost přizpůsobit se
 • Strategie vedení
 • Kritické myšlení
 • Laskavost a zdvořilost
 • Flexibilita a přizpůsobivost
 • Ochota převzít odpovědnost
 • Schopnost rozvoje vztahu s kolegy
 • Členství a dobrovolnictví

Klíčové měkké dovednosti

Vedení lidí

Bez ohledu na věkovou úroveň je pro vás důležité mít vůdčí schopnosti, které vám pomohou efektivně pracovat a získávat respekt u pracovníků, kolegů nebo manažerů. Schopnost vedení pomáhá zajistit, že vy, vaši kolegové pracujete na dosažení jasných cílů a požadovaných výsledků. V dnešních firmách hrají velkou roli manažeři se silnými vůdčími schopnostmi. Vedení lidí kladu na číslo jedna.

TIP:  Pěstujte svou vůli a zbavte se své závislosti!

Komunikace

Dobré komunikační dovednosti jsou důležité ze dvou důvodů: pro úspěšné předání sdělení a pro předávání zpětné vazby, která pomůže kolegům dosáhnout pokroku. Od kolegů se očekává, že budou efektivními komunikátory, a vy budete příkladem dobré komunikace při každé interakci s managementem a kolegy, pracovníky. Dobré naslouchání, správné mluvení, ale i psaní jsou znaky úspěšného manažera. Abyste si byli jisti, že každý rozumí vašim očekáváním, měli byste materiály předkládat srozumitelně a efektivně a poskytovat zpětnou vazbu. Správná komunikace je za mě číslo dvě.

Týmová práce

Týmová práce ve firemním prostředí zahrnuje strany, které sdílejí společné cíle a spolupracují na jejich dosažení. Schopnost dobře spolupracovat s týmy má dopad na vše a další klíčové zúčastněné strany. Třetí místo.

Řešení problémů

Interní a externí problémy, které vznikají ve firmě nebo podniku mohou negativně ovlivnit nejrůznější výsledky, ale i angažovanost a kulturu. Ať už se jedná o neeskalování konfliktu nebo řešení životních problémů, které zaměstnancům brání v práci, měli byste být připraveni přijmout výzvy a umět co nejlépe situaci řešit.

Sociální a emoční inteligence

Na závěr byste měli být připraveni učit a procvičovat sociální a emocionální dovednosti a učit se procvičovat tyto dovednosti a uplatnit je v různých pracovních a životních scénářích.

Bez možnosti rozvoje měkkých dovedností zaměstnanci zaostávají a zastarají

Většina kancelářských pracovníků 83 % na celém světě by se cítila bezpečněji ve své práci, pokud by jejich zaměstnavatel nabídl příležitosti naučit se nové dovednosti. Formální školení by mohlo pomoci zmírnit úzkost zaměstnanců při učení se něčemu novému. Zaměstnanci věří, že díky školení nových dovedností budou v práci produktivnější a spokojenější.

85 % pracovníků na celém světě věří, že by byli produktivnější, kdyby se naučili nové dovednosti. Kromě toho, že zaměstnanci, kteří absolvují školení v oblasti dovedností, mají vyšší obchodní výstupy, mají obecně větší sklon zůstat ve své práci. 88 % pracovníků uvádí, že by byli ochotnější pokračovat v práci ve společnosti, která nabízí příležitosti pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace.

Zdroje:

- Reklama -