DomůKariéra | CareerKompletní průvodce soft skills a hard skills

Kompletní průvodce soft skills a hard skills

Průvodce měkkých a tvrdých dovedností

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Studie Stanford Research Institute a Carnegie Mellon Foundation mezi generálními řediteli Fortune 500 prokázaly, že 75 % dlouhodobého úspěchu v práci bylo výsledkem zvládnutí měkkých dovedností a pouze 25 % technických dovedností.

Vědci z Bostonské univerzity, Ross School of Business na University of Michigan, zjistili, že pracovníci s tréninkem měkkých dovedností jsou o 12 % produktivnější než ti bez nich. Harvardská univerzita uvedla, že 85 % úspěchu na pracovišti se připisuje měkkým dovednostem a pouze 15 % technickým dovednostem.

Studie veřejného zájmu, kterou provedla společnost McDonald’s ve Velké Británii, předpovídala, že do roku 2020 bude chybět více než půl milionu lidí kvůli nedostatku měkkých dovedností.

Komunikační a jiné měkké dovednosti

Autoři knihy „Komunikační a jiné měkké dovednosti“ od autorů Mühleisen & Oberhuber od Grada píší, že každý člověk se skládá ze tří částí.

První částí jsou téměř nezměnitelné vlastnosti, ke kterým patří náš osobnostní typ a temperament. Tyto vlastnosti rozhodují o tom, zda jsme citliví, nebo máme silné nervy, zda jsme extroverti či introverti, rádi riskujeme, nebo milujeme jistotu, zda jsme optimisté nebo pesimisté. Tyto vlastnosti nám již nejspíš zůstanou navždy.

Druhou částí jsou částečně změnitelné dovednosti, které naopak můžeme do určité míry ovlivnit. Jsou to naše motivy, hodnoty, dovednosti i například naše bezděčné chování. Můžeme sem zařadit logické myšlení, vyjednávací schopnosti, respekt vůči ostatním, ale i schopnost rozhodovat se, ochotu měnit, odolnost vůči stresu, charisma a naši empatii.

A poslední částí jsou způsoby chování a znalosti, které lze celkem snadno rozvíjet. Jsou to naše znalosti, vědomosti a vědomé chování, tedy faktické, odborné a metodické znalosti atd.

Soft skills a hard skills

Musím do měkkých a tvrdých dovedností vnést trochu toho světla. Hard skills a soft skills, termíny na kdejakém školení lítají vzduchem. Kde je ta tenká hranice mezi těmito dovednostmi však mnozí netuší. Občas slyším, jak změříme ty soft skills nebo chybí nám lidi s dovednostmi, nyní je zde spíše otázka s jakými chybějícími dovednostmi.

Jak měřit tyto dovednosti je další otázka. U tvrdých dovedností to lze, skrze test, porovnání, úkol apod. U měkkých dovedností je to trochu složitější, můžeme škálovat, doptávat se, pozorovat, sledovat, analyzovat a vyhodnocovat. Nakonec to vše nějak zachytit, ale bude to vždy pod rouškou částečného odhadu. Je on empatický, je dostatečně kreativní, má morálku a už je nebo není slušný.

Hard je těžké to víme, soft je měkké. Hard skills jsou myšleny spíše znalosti a soft skills převážně naše schopnosti.

Hard skills – tvrdé dovednosti

Technické dovednosti mohou být různé, pojďme na přehledy z různých oborů:

Pohledem programátorů, obchodníků, marketérů, pracovníků v administrativě nebo účetních: Analytika, práce s HTML, analýza dat, kódování, SEO / SEM marketing, sociální média, strategie, práce v CRM, účetní a finanční dovednosti, auditování, práce v Microsoft Office. Pohledem řemeslníků, strojařů, skladníků, operátorů výroby: Ovládání CNC obrábění, průkaz řidiče C, VZV oprávnění, obrábění na frézce, řízení robota apod.

Když shrneme všechny hard skills, dostaneme se k seznamu následující podskupině podchycující tvrdé dovednosti: Řidičský průkaz, obecně průkazy a certifikáty, jazykové znalosti, znalosti různých programů, právní a jiné znalosti, technické a řemeslné dovednosti – veškeré znalosti většiny učebních oborů atd.

Soft skills -měkké dovednosti

S těmito dovednostmi je to o něco složitější. Dříve byly silně upozaděny a dnes přichází jejich sláva. Jedná se o schopnosti, které jsou dané především naším charakterem, ale i povahou a naším okolím. Není možné je tak jednoduše měřit a projeví se vždy až v jejich potřebě a konkrétní situace.

Měkké dovednosti jsou kupříkladu: Schopnost komunikace a schopnost navázat a udržet kontakty, ale také spolehlivost nebo zodpovědnost. Důležité je také vedení týmu, organizační schopnosti anebo schopnost jít vlastním příkladem. V této době obzvláště důležité schopnosti, jako je odolnost vůči stresu, řešení konfliktů a schopnost se rychle a správně rozhodovat.

Ty ne příliš známé jsou pak čestnost, dodržování morálních a etických hodnost, loajalita a celková empatie. Dnes také neméně důležitá kreativita atd.

Přehled měkkých dovedností

Abych to celé ještě udělal složitější, toto je přehled oblastí měkkých dovedností, a jejich podoblastí:

Dovednosti integrity:

Důvěryhodnost, poctivost, laskavost, etika, principy, standardy, morálka apod.

Dovednosti sociální integrity

Obchodní etiketa, slušnost, zdvořilost, laskavost, trpělivost

Sociální dovednosti

Empatie, sebeovládání, přívětivost, řeč těla

Komunikačních dovednosti

Verbální a neverbální komunikace, jasnost a srozumitelnost řeči, prezentační dovednosti, poslechové dovednosti, schopnost naslouchání, ale také poskytování a přijímání zpětné vazby

Další podskupiny

Schopnost adaptace a změny

Ochota měnit se a přizpůsobivost, schopnost učení, improvizace a všestrannost

Schopnost týmové práce

Spolupráce, podpora, řešení konfliktů, přesvědčivost a vliv

Dovednosti odpovědnosti

Sebekázeň, svědomitost, odpovědnost, zdravý rozum

Pracovně etické dovednosti

Odhodlání, produktivita a účinnost, vytrvalost, sebemotivace, time management

Dovednosti postoje

Důvěra, optimismus, nadšení, odvaha

Dovednosti profesionality

Sofistikovanost, úvaha, pragmatismus, vedení lidí, mentoring

Pohled vývoje dovedností

Měkké dovednosti jsou v zásadě dovednosti lidí nebo dovednosti specifické pro každou osobnost. Softs kills jsou: netechnické, nehmotné, osobnostní dovednosti, které určují sílu jednotlivce jako vůdce, posluchače a vyjednavače nebo jako prostředníka konfliktů.

Měkké dovednosti jsou spíše vlastnostmi a schopnostmi postoje a chování než znalostí nebo technické zdatnosti. Centrum pro kariérní příležitosti na Purdue University definuje měkké dovednosti jako „shluk osobnostních rysů, sociálních dovedností, osobních návyků, přátelství a optimismu, který nás v různé míře ovlivňuje.

Seznam měkkých dovedností zahrnuje pracovní morálku, zdvořilost, týmovou práci, sebekázeň, sebevědomí, shodu s převládajícími normami a jazykové znalosti. Měkké dovednosti jsou jiné a odlišné od hard skills. Měkké dovednosti nenahrazují tvrdé technické dovednosti, ale fungují jako harmonizující dovednosti, které slouží k uvolnění vyhlídek na vysoce efektivní výkon u lidí i při dobrých tvrdých dovednostech.

Potřeba měkkých dovedností

Zaměstnavatelé neustále požadují pracovní sílu bohatou na kreativitu, komunikační dovednosti a kulturní porozumění. Národní průzkum zaměstnavatelských dovedností z roku 2003 uvádí, že zaměstnavatelé považují nedostatek měkkých dovedností, včetně komunikace, týmové práce, zaměření na zákazníka za mnohem důležitější než tvrdé nebo technické dovednosti.

V roce 2015 podniková studie zjistila, že měkké dovednosti mají ve Velké Británii hodnotu 88 miliard liber ročně. Studie poznamenala, že 77 % zaměstnavatelů považovalo tyto dovednosti za stejně důležité jako tvrdé dovednosti pro úspěch jejich podnikání a 16 % je považovalo za důležitější.

Citované dovednosti byly:

 1. Komunikační a mezilidské dovednosti
 2. Týmová práce
 3. Rozhodování a iniciativa
 4. Převzetí odpovědnosti

Asijský region se honosí čtyřmi nejvyhledávanějšími měkkými dovednosti:

 1. Interpersonální a komunikační dovednosti
 2. Řízení týmu a vůdčí schopnosti
 3. Organizační schopnosti
 4. Jazykové znalosti

Dnešní nejdůležitější měkké dovednosti na pracovišti

 • Komunikační dovednosti a řeč těla
 • Týmové dovednosti
 • Efektivní způsoby řízení času
 • Strategie a schopnost zvládání stresu
 • Změna zaměření – flexibilita, schopnost přizpůsobit se
 • Strategie vedení
 • Kritické myšlení
 • Laskavost a zdvořilost
 • Flexibilita a přizpůsobivost
 • Ochota převzít odpovědnost
 • Schopnost rozvoje vztahu s kolegy
 • Členství a dobrovolnictví

Klíčové měkké dovednosti

Vedení lidí

Bez ohledu na věkovou úroveň je pro vás důležité mít vůdčí schopnosti, které vám pomohou efektivně pracovat a získávat respekt u pracovníků, kolegů nebo manažerů. Schopnost vedení pomáhá zajistit, že vy, vaši kolegové pracujete na dosažení jasných cílů a požadovaných výsledků. V dnešních firmách hrají velkou roli manažeři se silnými vůdčími schopnostmi. Vedení lidí kladu na číslo jedna.

Komunikace

Dobré komunikační dovednosti jsou důležité ze dvou důvodů: pro úspěšné předání sdělení a pro předávání zpětné vazby, která pomůže kolegům dosáhnout pokroku. Od kolegů se očekává, že budou efektivními komunikátory, a vy budete příkladem dobré komunikace při každé interakci s managementem a kolegy, pracovníky. Dobré naslouchání, správné mluvení, ale i psaní jsou znaky úspěšného manažera. Abyste si byli jisti, že každý rozumí vašim očekáváním, měli byste materiály předkládat srozumitelně a efektivně a poskytovat zpětnou vazbu. Správná komunikace je za mě číslo dvě.

Týmová práce

Týmová práce ve firemním prostředí zahrnuje strany, které sdílejí společné cíle a spolupracují na jejich dosažení. Schopnost dobře spolupracovat s týmy má dopad na vše a další klíčové zúčastněné strany. Třetí místo.

Řešení problémů

Interní a externí problémy, které vznikají ve firmě nebo podniku mohou negativně ovlivnit nejrůznější výsledky, ale i angažovanost a kulturu. Ať už se jedná o neeskalování konfliktu nebo řešení životních problémů, které zaměstnancům brání v práci, měli byste být připraveni přijmout výzvy a umět co nejlépe situaci řešit.

Sociální a emoční inteligence

Na závěr byste měli být připraveni učit a procvičovat sociální a emocionální dovednosti a učit se procvičovat tyto dovednosti a uplatnit je v různých pracovních a životních scénářích.

Bez možnosti rozvoje měkkých dovedností zaměstnanci zaostávají a zastarají

Většina kancelářských pracovníků 83 % na celém světě by se cítila bezpečněji ve své práci, pokud by jejich zaměstnavatel nabídl příležitosti naučit se nové dovednosti. Formální školení by mohlo pomoci zmírnit úzkost zaměstnanců při učení se něčemu novému. Zaměstnanci věří, že díky školení nových dovedností budou v práci produktivnější a spokojenější.

85 % pracovníků na celém světě věří, že by byli produktivnější, kdyby se naučili nové dovednosti. Kromě toho, že zaměstnanci, kteří absolvují školení v oblasti dovedností, mají vyšší obchodní výstupy, mají obecně větší sklon zůstat ve své práci. 88 % pracovníků uvádí, že by byli ochotnější pokračovat v práci ve společnosti, která nabízí příležitosti pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace.

Zdroje:

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Boženka
Kamila

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 % levnější než najmutí nového manažera. Podle aktuálního průzkumu mohou podniky ušetřit až 76 % nákladů...

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní, mají schopnost rychle přejít na náročnou pracovní pozici a rychle vyhodnotit aktuální situaci, ale nejen...

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům ve firmě Tesla. Email by odeslán zaměstnancům společnosti Tesla s tím, že jim doporučuje 6 pravidel...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty vedení, jako je stanovení vize a realizace strategie, zůstanou zachovány. Budoucí manažeři budou muset mít...

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České republiky v roce 2023. Nicméně ale věřím, že vám tento návod pomůže i v roce 2028 atd....

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

Kariérní koučink = investice do vaší budoucnosti

Ať už se potýkáte s některými oblastmi své práce, například s problémy se spolupracovníky, nevhodným pracovním prostředím, nulovým kariérním růstem nebo snad s něčím...

Proč chcete tuto práci? Kariérní šablona

Pokračuji v tvorbě článků na téma kariéry s přispěním zjištění z mých náborů. Tato kariérní rada nebude o nic slabší než předchozí a téma vaší vlastní prezentace...

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Aby firma šlapala? Zavolejte si OSKARA! OSKAR koučovací model

Existuje mnoho modelů koučování zaměřených na řešení, které lze použít na pracovišti ve vašem podniku. Ačkoli nejpopulárnější je téměř jistě model GROW, model OSKAR...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Co hledáte:

Nejnovější články

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní,...

Je Elon Musk dobrý lídr?

Upřímně mě baví sledovat, jako odborník na personální práci...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Studie Stanford Research Institute a Carnegie Mellon Foundation mezi generálními řediteli Fortune 500 prokázaly, že 75 % dlouhodobého úspěchu v práci bylo výsledkem zvládnutí měkkých dovedností a pouze 25 % technických dovedností. Vědci z Bostonské univerzity, Ross School of Business na University of Michigan, zjistili,...Kompletní průvodce soft skills a hard skills