DomůKariéra | CareerMetoda: „Bez poražených manažerů“

Metoda: „Bez poražených manažerů“

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Říkám si, proč ne? Jak je mým zvykem, když vidím, že někde něco dobře funguje, proč to nezkusit přenést i do dalších oborů. Nyní se zabývám tématem bez poražených manažerů.

Díky této metodě nikdo nevítězí, nikdo neprohrává. Obě strany předkládají možná řešení přijatelná pro obě strany. Kriticky je zvažují a poté se rozhodnou pro konečné řešení, které je pro všechny přijatelné.

Efekt metody „bez poražených“

Zaměstnanec je motivován rozhodnutím splnit, obecně člověk je více motivován, pokud se na rozhodnutí spolupodílel. Existuje větší pravděpodobnost, že bude nalezeno opravdu dobré řešení. U zaměstnanců se rozvijí dovednost samostatnosti myšlení.

Metoda způsobuje méně nepřátelství a více pochopení, obě strany si váží toho, že každá strana vzala v úvahu potřeby druhé strany a respektovala jeho práva. Vzájemně se obohacují a nemají problémy přebírat hodnotový systém. Není třeba nikoho do něčeho nutit a donucovat, není třeba bojovat.

V této metodě by měly obě strany očekávat, že bude splněno, na čem se dohodly. Součástí této metody je důvěra, takže by se nemělo myslet na sankce v případě jejího nedodržení. Hovory na téma trestů a sankcí v sobě zahrnují nedůvěru, pochybnosti, podezřívavost a také pesimismus.

Nyní pojďme ke zdroji. Thomas Gordon byl autorem celé řady knih. Když jsem poprvé četl jeho knihu, hned jsem si uvědomil kolika chyb se dopouštím jako rodič a často to samé chování mám tendenci použít i v manažerské práci nebo v komunikaci s přáteli.

Ve své knize „Výchova bez poražených“, Thomas Gordon rozděluje typickou neefektivní komunikaci do 12 skupin, takzvaných komunikačních bloků, včetně jejich důsledků. Tyto bloky, jak jsem zjistil, se dají skvěle promítnout i na vztah manažer versus zaměstnanec a nadřízený versus podřízený, ale i kolega versus kolega atd.

Také jsL.E.T (Leader Effectiveness Training)em po pečlivé analýze knih Thomase Gordona našel ještě starší literaturu, již z roku 1997, pod zkratkou L.E.T (Leader Effectiveness Training), o které budu psát ve svých článcích později a která tento článek určitě dopřesní. Program byl zaveden již v roce 1957 a od té doby byl mnohokrát revidován. Byl učen ve stovkách společností v USA a na celém světě, včetně mnoha společností z žebříčku Fortune 500.

12 komunikačních bloků – zátaras

Zde je přehled bloků, které nalezneme i v manažerské komunikaci i v komunikaci firemní. Snažil jsem se obohatit o nějaké mé postřehy a myslím, že i vy najdete v každém z těchto komunikačních bloků nějakou zkušenost buď vaší nebo zprostředkovanou.

Nařizování, přikazování, komandování

Tento blok je především o dávání příkazů a rozkazů.

 • „Nezajímá mě, co nyní děláte, teď vypracujete tu statistiku!“
 • „Tohle tady teď nemáte dělat, běžte na jiné oddělení!“

Varování, napomínání, vyhrožování

Říkáme zaměstnanci, jaké následky bude mít, když se zachová určitým způsobem.

 • „Radši toho ihned nechte!“
 • „Říkám vám to naposledy, ten report bude příště 100 %!“

Nabádání, moralizování, domlouvání

Sdělujeme zaměstnanci, co by měl, neměl, může nebo nemůže.

 • „Takhle byste se neměla chovat!“
 • „U nás se to dělá takto a vy to musíte respektovat!“

Udělování rad, předkládání návrhů a řešení

Jak má vyřešit problém, dáváme rady a návrhy, a především poskytujeme hotové odpovědi a řešení.

 • „Když vám nefunguje obchod, tak si asi najděte raději jiné obchodníky.“
 • „Doporučuji vám udělat to jako Martin, jinak vás s tím ředitel vyhodí.“

Kázání, poučování, předkládání logických argumentů

Pokoušíme se v komunikaci ovlivnit předkládáním faktů, argumentů, logických závěrů, informací nebo vlastních názorů.

 • „Podívejte se na to takhle: váš kolega potřebuje nyní pomoct s tím auditem.“
 • „Příště si optimalizujte procesy lépe, jinak zkrachujete.“

Posuzování, kritizování

Posuzujeme, hodnotíme negativně.

 • „Když jsem byl tak starý jako jste vy, dělal jsem dvojnásobek schůzek než vy.“
 • „Přemýšlíte vy vůbec?“

Chválení, souhlas

Posuzujeme, hodnotíme, souhlasíme.

 • „Vy to jistě zvládnete dobře.“
 • „Souhlasím s vámi, jdete na to skvěle.“

Nadávání, výsměch, ponižování

Zesměšňujeme, ponižujeme, dáváme nálepku.

 • „Podívejme se, co tu máme za chytrolína?“
 • „Chováte se na veletrhu jako zvěř!“

Výklad, analýza a diagnóza

Sdělujeme zaměstnanci to, jaké jsou příčiny a motivy jeho chování. Už jsme věc nebo téma prohlédli a určili diagnózu.

 • „Říkáte to jen proto, abyste mě naštval.“
 • „Ve skutečnosti tomu sám nevěříte, že to dokážete.“

Konejšení, litování, utěšování a podporování

Chceme, aby se druhá strana cítila lépe. Pokoušíme se zahnat negativní pocity, nepřipouštíme jejich intenzitu.

 • „Tímhle si každý musí v naší firmě projít.“
 • „Já vím, práce je tady někdy dost otravná.“

Zjišťování, dotazování a vyslýchání

Dohledáváme v komunikaci další potřebné informace k vyřešení problému.

 • „Kdo vám to nakukal?“
 • „S kolika a s jakými lidmi jste se o tom bavil?“

Odsouvání tématu, rozptylování, zlehčování a rozveselování

Rozptýlit, problém odsunout a vytěsnit ho.

 • „Ale jděte, nyní se pojďme bavit o něčem jiném.“
 • „My jsem si tím také ve firmě prošli.“

Pokud se vám podařilo identifikovat jednu nebo více odpovědí ve vaší každodenní manažerské komunikaci, je třeba se nad svou komunikací zamyslet a uvědomit si, co věta dokáže udělat s druhou stranou a případně jaké emoce dokáže vyvolat.

Dopad manažerského jednání na zaměstnance je někdy fatální. Zpětnou vazbu zaměstnanců, kterou sebou nese personální audit je také někdy bohatá:

 • „Cítila jsem se ponížená.“
 • „Měl jsem pocit, že mě ve firmě neberou takového, jaký jsem.“
 • „Zaujal jsem ihned obranný postoj a odporoval!“
 • „To se nedalo, musel jsem se začít s ním hádat!“
 • „Nenechá mě nikdy ani domluvit!“
 • „On nám prostě nerozumí.“
 • „Porady jsou jak křížové výslechy!“
 • „Ona nám nevěří, že to dokážeme vyřešit bez ní!“

Obecně způsob, jakým nadřízení mluví k podřízeným kolegům, významně ovlivňuje jejich vztah. Rozlišujeme, že řeč může být pro vztah mezi zaměstnanci konstruktivní nebo zcela destruktivní. Celkově za účinnější než pasivní naslouchání lze jednoznačně považovat naslouchání aktivní, které podporuje vztah a pomáhá zaměstnancům zbavit se strachu z negativních pocitů a přijmout je.

Požadavky, které naplňují aktivní naslouchání jsou:

 1. Chtít slyšet, co podřízený říká, tj. věnovat mu svůj čas.
 2. Chtít být nápomocní při řešení jeho problému.
 3. Přijmout pocity zaměstnance ať jsou jakékoli, i když se liší od pocitů manažera.
 4. Mít hlubokou důvěru ve schopnosti zaměstnance.
 5. Nemít obavu z pocitů, neboť jsou pomíjivé, nikoliv trvalé.

Čí je to teda problém?

Tato část knihy má také skvělý přesah do manažerské práce. Aktivní naslouchání je nejlepší použít tam, jakmile se ukáže, že zaměstnanec má problém. Je však nevhodné ho použít, pokud má problém manažer. Koncept příslušnosti problému je pro manažery zpočátku těžko přijatelný, protože často mají pocit, že musí manažer situaci zachránit a problém převzít. Je to o vnímání postoje, že zaměstnanec musí řešit svůj problém samostatně a musí s jeho akceptací také vnitřně souhlasit.

Aktivním nasloucháním vedeme zaměstnance k tomu, aby nacházeli vlastní řešení svých vlastních problémů. Nejúčinnější manažer je ten, kdo vytváří podmínky, za nichž se vzdá typické vedoucí role a stane se více členem své skupiny. Následně členové skupiny budou poté vykonávat některé funkce vedoucího.

Manažeři by měli vytvářet podmínky, v nichž se všichni členové cítí bezpečně, aby sdělovali své nápady a pocity. Vedoucí zaměřující se na skupinu musí nastavit model péče o ostatní pomocí odrazu pocitů a významů nebo empatickým nasloucháním, což je hlavní dovednost, kterou používají ti nejlepší.

Závěrem: Krédo Thomase Gordona

„Ty a já máme vztah, kterého si vážím a který chci udržet. Přesto jsme každý samostatná bytost s jedinečnými potřebami a s právem tyto potřeby uspokojovat. Budu se opravdově snažit přijímat tvé chování, když se budeš pokoušet uspokojovat své potřeby nebo když se ti to nebude dařit.

Když se mnou budeš sdílet své problémy, budu se snažit naslouchat ti vstřícně a s pochopením, způsobem, který ti usnadní nalézt své vlastní řešení, aby ses stal na mně nezávislým.

Když budeš mít problém, protože moje chování bude stát v cestě uspokojování tvých potřeb, pak tě žádám, abys mi otevřeně a upřímně řekl, jak se cítíš. Já budu poslouchat a pokusím se, pokud to bude v mých silách, své chování změnit.

Když ale tvé chování bude stát v cestě uspokojování mých potřeb a já budu v danou chvíli cítit, že je tvé chování pro mě nepřijatelné, podělím se s tebou o svůj problém a řeknu ti, jak nejotevřeněji a nejupřímněji budu schopen, co přesně cítím.

V důvěře, že budeš respektovat mé potřeby natolik, abys mě vyslechl a pokusil se své chování změnit.

Tehdy, když ani jeden z nás nebude moci změnit své chování, aby mohl druhý uspokojit své potřeby, a zjistíme, že v našem vztahu dochází ke střetu zájmů, dohodněme se, že každý takový konflikt vyřešíme, aniž by se jeden z nás uchýlil k použití síly a snažil se vyhrát na úkor druhého.

Respektuji tvé potřeby, ale také musím respektovat své. A proto při našich nevyhnutelných konfliktech vždy usilujme o hledání řešení, které bude přijatelné pro obě strany. A tak tvé potřeby budou uspokojeny a stejně i moje –nikdo neprohraje, oba vyhrajeme.

Uspokojováním svých potřeb budeš moci dál rozvíjet svoji osobnost, ale já rovněž. Náš vztah bude vždy šťastný, protože bude pro nás oba uspokojující. Každý z nás se může stát tím, kým má. Zůstaneme spolu spojeni láskou a vzájemným respektem, v přátelství a míru.“

Zdroje:

Photo by Jon Tyson on Unsplash
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Ivana K.
Olga
Tomáš Si.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty vedení, jako je stanovení vize a realizace strategie, zůstanou zachovány. Budoucí manažeři budou muset mít...

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České republiky v roce 2023. Nicméně ale věřím, že vám tento návod pomůže i v roce 2028 atd....

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

Kariérní koučink = investice do vaší budoucnosti

Ať už se potýkáte s některými oblastmi své práce, například s problémy se spolupracovníky, nevhodným pracovním prostředím, nulovým kariérním růstem nebo snad s něčím...

Proč chcete tuto práci? Kariérní šablona

Pokračuji v tvorbě článků na téma kariéry s přispěním zjištění z mých náborů. Tato kariérní rada nebude o nic slabší než předchozí a téma vaší vlastní prezentace...

Aby firma šlapala? Zavolejte si OSKARA! OSKAR koučovací model

Existuje mnoho modelů koučování zaměřených na řešení, které lze použít na pracovišti ve vašem podniku. Ačkoli nejpopulárnější je téměř jistě model GROW, model OSKAR...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Staňte se STAR vašeho interview. Jak se připravit na behaviorální pohovor

Současné postupy vedení pohovorů stále častěji zahrnují používání techniky behaviorálního pohovoru. Chytrý uchazeč o zaměstnání se na pravděpodobnost takového pohovoru připraví pomocí metody STAR....

Je čas na změnu kariéry? Signály pro změnu kariéry

Co je třeba zvážit při změně zaměstnání? Hodně se toho napsalo o turbulentních změnách na trhu práce. Po roce 2021 se spustila řada změn v kariérních...

Jak pracovat s konflikty mezi zaměstnanci?

Množí se nedorozumění a roste napětí a stres. Vzniká konflikt. Drobné nedorozumění mezi spolupracovníky může přerůst ve větší nebo obrovský problém. Mnohokrát si však...

Jak na lepší pracovní výkon? Naučte se odpočívat?

Pracovníci jsou dnes vyčerpaní prakticky všude a potřebují čas na zotavení. Podle nedávného průzkumu společnosti Gallup zažívají tři ze čtyř pracovníků v práci syndrom...

Jste starší kandidát? Jak porazit trh práce a ageismus?

Dnes již z praxe bezpečně vím, že ageismus je skutečný, protože ho zažívám po boku svých kandidátů nebo klientů. I když je diskriminace na základě...

Co hledáte:

Nejnovější články

Šest pravidel produktivity dle Elona Muska

Tento uniklý dokument obsahuje doporučení Elona Muska svým zaměstnancům...

Nemocní zaměstnanci a nemocný trh práce

K tomuto článku mě přiměla informace z BBC, která tak trochu...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty...

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Výchova je makačka...Metoda: „Bez poražených manažerů“