Moderní řízení a jin jang management

479

V moderním řízení podniku existují současně vždy dvě protichůdné síly řízení. Jedním z nich je mít rovný sdílený a otevřený systém. Druhou silou je jasné oprávnění, odpovědnost a hierarchie mezi jednotlivci a odděleními.

Čínský pohled na svět je holistický, dynamický a také dialektický. Tento pohled na svět nejlépe ztělesňuje princip jin a jang. Starověký čínský filozofický princip a pravděpodobně nejznámější symbol Východní Asie. Symbol jin a jang je označen jako kruh rozdělený na dvě stejné poloviny zakřivenou čarou, z nichž jedna strana je černá jin a další bílá.

Dle čínské filosofie má vše své aspekty jin a také jang, například stín nemůže existovat bez světla. Jin a jang lze považovat za komplementární, spíše než protikladné síly, které komunikují a vytvářejí dynamický systém, ve kterém je celek větší než shromážděné části. Zásady obsažené v jin a jang lze také aplikovat na organizační sktrukturu.

Bílá tečka v černé oblasti a černá tečka v bílé oblasti znamenají koexistenci a jednotu protikladů k vytvoření celku. Křivka v symbolu znamená, že neexistuje absolutní separace mezi protiklady. Princip jin a jang tedy ztělesňuje dualitu, paradox, jednotu v rozmanitosti, změně a harmonii a nabízí holistický přístup k řešení manažerských problémů.

Jin a jang symbol

Vnější kruh představuje celý vesmír a všechno v něm. Obklopuje dualitu všeho, co existuje. Černá oblast, černá část jin představuje ženu, emoce, měsíc, tmu, noc, klid a intuici. Bílá oblast, bílá část jang představuje mužský, logický, světelný, sluneční, expanzní, také dominanci a aktivaci.

Malé černé a bílé kruhy, malé kruhy ve tvaru S představují, jak ve vesmíru není nic definitivního ani absolutního. Pro každou zlou sílu je trochu té dobré. S tvar, obě strany se tlačí proti sobě, což ukazuje, jak existuje odliv a proudění k univerzální rovnováze. Když se jang stane příliš silným, jin se obepíná a tlačí dozadu a naopak. Oba přispívají k síle druhého.

TIP:  Zapaříme? Gamifikace ve firmách roste

Pokusím se to zjednodušit

Mužská energie – Jang

 1. Přijímající a spravující sílu
 2. Dodržující pravidla
 3. Vyjadřující agresivitu
 4. Akceschopná
 5. Emočně potlačená a pocitově upozaděná
 6. Orientovaná na budoucnost

Ženská energie – Jin

 1. Ochranná
 2. Empatická
 3. Pečující
 4. Citlivá na osobní vztahy
 5. Umožňující schopnost mluvit o pocitech tváří v tvář
 6. Konzultační a podporující

Jin a Jang v organizaci

Energie firmy a její působení je založeno na principu jin a jang. Jin totiž představuje odstředivé tendence, rozpínání, lze přirovnat ke vzduchu. V rámci silných jin jedinců nalezneme stavy jako je pasivita, pomalé pohyby, obvykle preferují barvy v chladné části barevného spektra atd. Osobnosti jang mají naopak dostředivé tendence, jsou aktivnější, rychlejší a celkově preferují teplé barvy spektra.

George Ohsawa vytipoval sedm základních pravidel, které popisují tyto síly.

Vše se mění. Protiklady se doplňují. Nic není identické s druhou věcí. Co má přední stranu, má i stranu zadní. Čím větší je přední strana, tím větší je strana zadní. Co má začátek, má i konec. Energie firmy a její působení může také být vnímáno dle principu jin a jang navzájem protikladných.

Jin a Jang a management

Dopad mužské a ženské energie na organizační vedení je obrovský. Pro některé typy je obtížné vést lidi svou intuicí, určitou opatrností a skepticismem. Pole ovládaná muži mají tendenci odměňovat agresivní osobnosti a tento typ kultury může naopak odsunout ženy i muže, kteří jsou více sebe pozorující.

Přechod z dominantního jang a silného stylu vedení na zdravý a intuitivní se může zdát být náročný. Oproti tomu přechod od pasivního a introspektivního stylu vedení k asertivnějšímu a dominantnějšímu může být také dosti obtížný.

Překročení naší úrovně komfortu nám umožňuje hlouběji se spojit se zaměstnanci a zúčastněnými stranami, kteří mají oproti sobě vlastní rysy osobnosti. Poskytuje také vzácný pohled do perspektivy ostatních ve společnosti. Existuje mnoho způsobů, jak rozpoznat rizika, ale pochopit, jak nás ostatní vnímají jako vůdce, je nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak opravit strategické hrozby.

Nalezení rovnováhy vedení

Jak znovu objevit organizační strukturu, aby byly splněny tyto dvě protichůdné potřeby a síly v řízení firem? Jinými slovy, každá organizace by měla sestávat ze dvou částí, tj. jang – z formální hierarchické organizace a neformálního stylu řízení jin, v podobě otevřené a sdílené komunikace, která je primárně zaměřena na komunikaci, sdílení, učení, diskusi, navrhování, poradenství, průzkum, testování, soutěžení a inovace.

TIP:  Tři pilíře efektivních týmů

Dva extrémy řízení

Každá organizace má jedinečný základní soubor přijatelných přesvědčení a akcí. Často tomu říkáme „firemní kultura“. A ať už si to uvědomujeme manažeři mají jedinečnou sadu osobních přesvědčení, která řídí jejich rozhodování. Naše osobní filozofie je složitou kombinací osobnostního stylu, temperamentu, silných stránek a zkušeností. Dohromady tyto prvky mají obrovský dopad na to, jak myslíme a jednáme.

I ten nejopatrnější manažer má určitá omezení ve způsobu, jakým vnímá svět. Nazval bych tato omezení slepými místy. Jsou to oblasti, kde nemůžeme nebo nevidíme to, co ostatní vnímají. Obecně všichni máme sklon k chování jang, tedy autoritativní – diktátorský nebo jin kolaborativní – spolupracující.

Ale pokud jsou slepá místa dostatečně velká, manažer by mohl snadno chybně posoudit rovnováhu a posunout se k určitému extrému. To může poškodit jak profesionálně, tak i celkově růst organizace, kterou řídí.

Moderní řízení –  Jang management

Extrémem silného řízení jang je autoritativní přístup. Jedná se o velmi strukturovaný, dominantní komunikační styl shora dolů. Můžeme si ho pro sebe nazvat management jang, protože se více zaměřuje na rychlé a přímé dosahování výsledků.

Z mé praxe vám mohu sdělit, že velká většina společností se sídlem v České republice pracuje s tímto stylem řízení.

Moderní řízení – Jin management

Na druhé straně spektra nalézáme přístup založený na spolupráci, v němž jsou zaměstnanci a další zúčastněné strany vyzvány k účasti na rozhodovacím procesu. V tomto pečlivějším stylu řízení se mohou pracovní role a povinnosti vyvíjet se změnou potřeb organizace.

Lídři podporují otevřené sdílení a zapojení. Tento nazvaný management jin zahrnuje nejvíce reflexe, flexibilitu a stálý kontinuální růst. Ačkoli to v západním světě není běžné, stále více organizací tento styl řízení začíná aktivně používat, neboť se z dlouhodobého hlediska jeví jako nejúspěšnější.

TIP:  Proč nám dobrý vůdce dodá pocit bezpečí?

Jin a jang management

Vedoucího manažera definujeme jako někoho, kdo ovlivňuje lidi. Někdo, kdo dokáže řešit problémy a řídit rozhodování. Někdo, kdo přebírá plnou odpovědnost za výsledky, ať už pozitivní nebo negativní.
Jak známe z mnohé literatury existuje mnoho typů manažerů, vůdců nebo lídrů.

Mnoho studií ukazuje, že zapojení zaměstnanců je do značné míry ovlivněno vztahem mezi manažery a zaměstnanci. Bez ohledu na to, zda je vůdce ve stylu řízení více jin – spolupracovník nebo jang – autorita, je důležité rozpoznat a vyřešit nedorozumění a nevyslovená očekávání.

Jin versus jang

 • Aktivita psychologická versus fyzická.
 • Zpomalení pohybu versus zrychlení.
 • Přizpůsobení ke změně versus rozšíření.
 • Aktivita, která vychovává versus iniciuje.
 • Reakce na výzvy versus dominance.
 • Citlivost, která je pasivní versus aktivní.
 • Expresivní emoce versus racionální myšlení.
 • Introspektivní dispozice versus asertivní.
 • Zpracování informací, které je intuitivní versus logické.
 • Skeptická důvěra a víra versus absolutní jistota.
 • Bdělé rozhodování versus impulzivní.
 • Výsledky zaměřené na kvalitu versus množství atd.

Závěrem

V rámci mého blogu nemohu zacházet do podrobností skrze uplatňovaní tohoto principu v každodenním životě firem nebo manažerů. Je to téma na celý workshop nebo školení. Proč řešit téma sil a celé firemní energie je především důležitost rovnováhy, tedy nalezení optimální cesty.

Téma energetické rovnováhy organizace je komplexní. I když neexistuje absolutní rovnovážný bod, nejzdravější kultury si vytvářejí rovnováhu mezi jin a jang, což umožňuje příslovečné kyvadlo kývat oběma směry. Na osobní úrovni to znamená vyvážení pohybu a odpočinku, ženského a mužského rázu, cílů a pocitů, kreativity a produktivity, práce a hry atd.

Není náhodou, že sociálně odpovědné organizace, které jsou si vědomy dalších souvislostí jejich podnikání jako je společnost jako celek, okolí, lidi, planeta mají sklon dosahovat mimořádně dobrých výsledků, pokud jde o zisky, ceny akcií, loajalitu zúčastněných stran, inovace, týmovou práci a další.

Další zdroje:

Fotografie

 

- Reklama -