Vše

  Moderní řízení a jin jang management

  V moderním řízení podniku existují současně vždy dvě protichůdné síly řízení. Jedním z nich je mít rovný sdílený a otevřený systém. Druhou silou je jasné oprávnění, odpovědnost a hierarchie mezi jednotlivci a odděleními.

  Čínský pohled na svět je holistický, dynamický a také dialektický. Tento pohled na svět nejlépe ztělesňuje princip jin a jang. Starověký čínský filozofický princip a pravděpodobně nejznámější symbol Východní Asie. Symbol jin a jang je označen jako kruh rozdělený na dvě stejné poloviny zakřivenou čarou, z nichž jedna strana je černá jin a další bílá.

  Dle čínské filosofie má vše své aspekty jin a také jang, například stín nemůže existovat bez světla. Jin a jang lze považovat za komplementární, spíše než protikladné síly, které komunikují a vytvářejí dynamický systém, ve kterém je celek větší než shromážděné části. Zásady obsažené v jin a jang lze také aplikovat na organizační sktrukturu.

  Bílá tečka v černé oblasti a černá tečka v bílé oblasti znamenají koexistenci a jednotu protikladů k vytvoření celku. Křivka v symbolu znamená, že neexistuje absolutní separace mezi protiklady. Princip jin a jang tedy ztělesňuje dualitu, paradox, jednotu v rozmanitosti, změně a harmonii a nabízí holistický přístup k řešení manažerských problémů.

  Jin a jang symbol

  Vnější kruh představuje celý vesmír a všechno v něm. Obklopuje dualitu všeho, co existuje. Černá oblast, černá část jin představuje ženu, emoce, měsíc, tmu, noc, klid a intuici. Bílá oblast, bílá část jang představuje mužský, logický, světelný, sluneční, expanzní, také dominanci a aktivaci.

  Malé černé a bílé kruhy, malé kruhy ve tvaru S představují, jak ve vesmíru není nic definitivního ani absolutního. Pro každou zlou sílu je trochu té dobré. S tvar, obě strany se tlačí proti sobě, což ukazuje, jak existuje odliv a proudění k univerzální rovnováze. Když se jang stane příliš silným, jin se obepíná a tlačí dozadu a naopak. Oba přispívají k síle druhého.

  Další článek:  Několik charakteristik vysoce úspěšných klientů

  Pokusím se to zjednodušit

  Mužská energie – Jang

  1. Přijímající a spravující sílu
  2. Dodržující pravidla
  3. Vyjadřující agresivitu
  4. Akceschopná
  5. Emočně potlačená a pocitově upozaděná
  6. Orientovaná na budoucnost

  Ženská energie – Jin

  1. Ochranná
  2. Empatická
  3. Pečující
  4. Citlivá na osobní vztahy
  5. Umožňující schopnost mluvit o pocitech tváří v tvář
  6. Konzultační a podporující

  Jin a Jang v organizaci

  Energie firmy a její působení je založeno na principu jin a jang. Jin totiž představuje odstředivé tendence, rozpínání, lze přirovnat ke vzduchu. V rámci silných jin jedinců nalezneme stavy jako je pasivita, pomalé pohyby, obvykle preferují barvy v chladné části barevného spektra atd. Osobnosti jang mají naopak dostředivé tendence, jsou aktivnější, rychlejší a celkově preferují teplé barvy spektra.

  George Ohsawa vytipoval sedm základních pravidel, které popisují tyto síly.

  Vše se mění. Protiklady se doplňují. Nic není identické s druhou věcí. Co má přední stranu, má i stranu zadní. Čím větší je přední strana, tím větší je strana zadní. Co má začátek, má i konec. Energie firmy a její působení může také být vnímáno dle principu jin a jang navzájem protikladných.

  Jin a Jang a management

  Dopad mužské a ženské energie na organizační vedení je obrovský. Pro některé typy je obtížné vést lidi svou intuicí, určitou opatrností a skepticismem. Pole ovládaná muži mají tendenci odměňovat agresivní osobnosti a tento typ kultury může naopak odsunout ženy i muže, kteří jsou více sebe pozorující.

  Přechod z dominantního jang a silného stylu vedení na zdravý a intuitivní se může zdát být náročný. Oproti tomu přechod od pasivního a introspektivního stylu vedení k asertivnějšímu a dominantnějšímu může být také dosti obtížný.

  Překročení naší úrovně komfortu nám umožňuje hlouběji se spojit se zaměstnanci a zúčastněnými stranami, kteří mají oproti sobě vlastní rysy osobnosti. Poskytuje také vzácný pohled do perspektivy ostatních ve společnosti. Existuje mnoho způsobů, jak rozpoznat rizika, ale pochopit, jak nás ostatní vnímají jako vůdce, je nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak opravit strategické hrozby.

  Nalezení rovnováhy vedení

  Jak znovu objevit organizační strukturu, aby byly splněny tyto dvě protichůdné potřeby a síly v řízení firem? Jinými slovy, každá organizace by měla sestávat ze dvou částí, tj. jang – z formální hierarchické organizace a neformálního stylu řízení jin, v podobě otevřené a sdílené komunikace, která je primárně zaměřena na komunikaci, sdílení, učení, diskusi, navrhování, poradenství, průzkum, testování, soutěžení a inovace.

  Další článek:  Jak změnit firemní kulturu?

  Dva extrémy řízení

  Každá organizace má jedinečný základní soubor přijatelných přesvědčení a akcí. Často tomu říkáme „firemní kultura“. A ať už si to uvědomujeme manažeři mají jedinečnou sadu osobních přesvědčení, která řídí jejich rozhodování. Naše osobní filozofie je složitou kombinací osobnostního stylu, temperamentu, silných stránek a zkušeností. Dohromady tyto prvky mají obrovský dopad na to, jak myslíme a jednáme.

  I ten nejopatrnější manažer má určitá omezení ve způsobu, jakým vnímá svět. Nazval bych tato omezení slepými místy. Jsou to oblasti, kde nemůžeme nebo nevidíme to, co ostatní vnímají. Obecně všichni máme sklon k chování jang, tedy autoritativní – diktátorský nebo jin kolaborativní – spolupracující.

  Ale pokud jsou slepá místa dostatečně velká, manažer by mohl snadno chybně posoudit rovnováhu a posunout se k určitému extrému. To může poškodit jak profesionálně, tak i celkově růst organizace, kterou řídí.

  Moderní řízení –  Jang management

  Extrémem silného řízení jang je autoritativní přístup. Jedná se o velmi strukturovaný, dominantní komunikační styl shora dolů. Můžeme si ho pro sebe nazvat management jang, protože se více zaměřuje na rychlé a přímé dosahování výsledků.

  Z mé praxe vám mohu sdělit, že velká většina společností se sídlem v České republice pracuje s tímto stylem řízení.

  Moderní řízení – Jin management

  Na druhé straně spektra nalézáme přístup založený na spolupráci, v němž jsou zaměstnanci a další zúčastněné strany vyzvány k účasti na rozhodovacím procesu. V tomto pečlivějším stylu řízení se mohou pracovní role a povinnosti vyvíjet se změnou potřeb organizace.

  Lídři podporují otevřené sdílení a zapojení. Tento nazvaný management jin zahrnuje nejvíce reflexe, flexibilitu a stálý kontinuální růst. Ačkoli to v západním světě není běžné, stále více organizací tento styl řízení začíná aktivně používat, neboť se z dlouhodobého hlediska jeví jako nejúspěšnější.

  Další článek:  7 typů interview, které musíte znát abyste uspěli u pohovoru

  Jin a jang management

  Vedoucího manažera definujeme jako někoho, kdo ovlivňuje lidi. Někdo, kdo dokáže řešit problémy a řídit rozhodování. Někdo, kdo přebírá plnou odpovědnost za výsledky, ať už pozitivní nebo negativní.
  Jak známe z mnohé literatury existuje mnoho typů manažerů, vůdců nebo lídrů.

  Mnoho studií ukazuje, že zapojení zaměstnanců je do značné míry ovlivněno vztahem mezi manažery a zaměstnanci. Bez ohledu na to, zda je vůdce ve stylu řízení více jin – spolupracovník nebo jang – autorita, je důležité rozpoznat a vyřešit nedorozumění a nevyslovená očekávání.

  Jin versus jang

  • Aktivita psychologická versus fyzická.
  • Zpomalení pohybu versus zrychlení.
  • Přizpůsobení ke změně versus rozšíření.
  • Aktivita, která vychovává versus iniciuje.
  • Reakce na výzvy versus dominance.
  • Citlivost, která je pasivní versus aktivní.
  • Expresivní emoce versus racionální myšlení.
  • Introspektivní dispozice versus asertivní.
  • Zpracování informací, které je intuitivní versus logické.
  • Skeptická důvěra a víra versus absolutní jistota.
  • Bdělé rozhodování versus impulzivní.
  • Výsledky zaměřené na kvalitu versus množství atd.

  Závěrem

  V rámci mého blogu nemohu zacházet do podrobností skrze uplatňovaní tohoto principu v každodenním životě firem nebo manažerů. Je to téma na celý workshop nebo školení. Proč řešit téma sil a celé firemní energie je především důležitost rovnováhy, tedy nalezení optimální cesty.

  Téma energetické rovnováhy organizace je komplexní. I když neexistuje absolutní rovnovážný bod, nejzdravější kultury si vytvářejí rovnováhu mezi jin a jang, což umožňuje příslovečné kyvadlo kývat oběma směry. Na osobní úrovni to znamená vyvážení pohybu a odpočinku, ženského a mužského rázu, cílů a pocitů, kreativity a produktivity, práce a hry atd.

  Není náhodou, že sociálně odpovědné organizace, které jsou si vědomy dalších souvislostí jejich podnikání jako je společnost jako celek, okolí, lidi, planeta mají sklon dosahovat mimořádně dobrých výsledků, pokud jde o zisky, ceny akcií, loajalitu zúčastněných stran, inovace, týmovou práci a další.

  Další zdroje:

  Fotografie

   

  Petr Kmošek
  Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
  Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

  Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

  Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

  Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

  Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

  V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

  Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

  Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

  Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

  „Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

  Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

  Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

  Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

  Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

  Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

  Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

  Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

  Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

  ZANECHAT ODPOVĚĎ

  Zadejte prosím svůj komentář!
  Zde zadejte své jméno

  Nejnovější články

  Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

  Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

  „Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

  Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

  Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

  Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

  Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

  Top články týdne

  Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

  Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

  „Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

  Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

  Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

  Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

  Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

  Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

  Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

  Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a...

  Nejnovější články

  Top články týdne

  Výběr z článků pro vás

  Každá mince má dvě strany...Moderní řízení a jin jang management