K čemu slouží personální audit a jak na to?

Obecně audity lidských zdrojů mohou pomoci určit, zda jsou konkrétní oblasti firmy nebo procesy oddělení lidských zdrojů přiměřené, účinné, bezpečné a také legální. Výsledky získané z tohoto přezkumu mohou pomoci identifikovat mezery v HR praktikách a firma pak může tyto mezery upřednostnit ve snaze minimalizovat rizika, ale i možné krize.

Co idetifikuje personální audit?

Rizika, která personální audit dokáže identifikovat jsou následující:

  1. Celá HR oblast, nábory, adaptace, rozvoj, motivace, angažovanost, odchody atd.
  2. Vztahové problémy a konflikty, management, podřízení atd.
  3. Nefunkční procesy, efektivita, produktivita atd.
  4. Nedobrá firemní kultura, značka zaměstnavatele atd.
  5. Porušení předpisů, BOZP, PR firmy, úniky dat atd.

Pozadí personálního auditu – Co organizace dělá dobře?

Kromě identifikace oblastí rizik jsou audity často navrženy tak, aby společnosti poskytovaly informace o konkurenceschopnosti jejích personálních strategií tím, že zkoumají postupy ostatních zaměstnavatelů v daném odvětví.

Personální audit v podstatě zahrnuje identifikaci problémů a nalezení řešení problémů dříve, než se stanou nezvládnutelnými. Je to skvělá příležitost posoudit, co organizace dělá dobře, a také jak se věci dají dělat jinak, efektivněji nebo za snížené náklady.

V dnešním konkurenčním prostředí fungují organizace v mezích silně regulovaného zaměstnaneckého prostředí. Tato výzva zahrnuje řešení nesčetných složitých předpisů. Rozsah funkce lidských zdrojů zahrnuje zavedení a správu řady politik a postupů, z nichž mnohé významně ovlivňují produktivitu a ziskovost podniku.

Další článek:  Firemní kultura začíná u majitele firmy

Zaměření personálního auditu – Co měřit v personálním auditu?

Audit lidských zdrojů společnosti zahrnuje intenzivní práci ve smyslu získání objektivního pohledu na personální politiku, postupy a strategie organizace na ochranu organizace, stanovení nejlepších postupů a identifikaci příležitostí ke zlepšení. Objektivní přezkum současného stavu zaměstnavatele může pomoci HR posoudit, zda jsou konkrétní oblasti praxe přiměřené a účinné. Výsledky mohou manažerům poskytnout informace nezbytné k rozhodnutí, které oblasti je třeba okamžitě zlepšit.

Hodnocení provozních personálních zásad, postupů a procesů organizace se zaměřením na klíčové oblasti poskytování personálních oddělení, jako je například nábor – interní i externí, udržení zaměstnanců, kompenzace, zaměstnanecké výhody, řízení výkonu, vztahy se zaměstnanci, školení a rozvoj zaměstnanců.

Přehled současných ukazatelů lidských zdrojů, jako je například počet neobsazených pozic, doba potřebná k obsazení nové pozice, fluktuace, spokojenost zaměstnanců, vnitřní stížnosti a problémy, počet právních stížností, míra absence atd.

Proč dělat personální audit

Neustále se měnící povaha řízení lidských zdrojů vyžaduje, aby se odborníci v oblasti lidských zdrojů účastnili a plně přispívali svým organizacím jako skuteční strategičtí obchodní partneři. Personální audit pomáhá organizaci pochopit, zda její personální praktiky pomáhají nebo brání nebo jaký mají dopad na její obchodní cíle. Audity mohou také pomoci organizaci dosáhnout a udržovat praktiky lidských zdrojů na celkově vyšší úrovni.

Druhy personálních auditů

Personální audit může být strukturován tak, aby byl komplexní nebo specificky zaměřený v rámci časových, rozpočtových a personálních požadavků. Existuje několik typů auditů a každý je navržen tak, aby splňoval různé cíle.

Některé z běžnějších typů jsou:

Personální audit zaměřený na standard

Zde se audit zaměřuje se na to, jak dobře organizace dodržuje současné zákony a předpisy.

Personální audit zaměřený na postupy

Pomáhá organizaci udržovat nebo zlepšovat konkurenční výhodu porovnáním jejích postupů s postupy společností, u nichž byla zjištěna lepší praxe v dané oblasti.

Další článek:  Jak na efektivní personální audit v praxi?

Personální audit zaměřený na strategii

Zaměřuje se na silné a slabé stránky systémů a procesů a určuje, zda jsou v souladu se strategickým plánem oddělení lidských zdrojů a organizace.

Specifický personální audit

Zaměřuje se na konkrétní oblast ve funkci HR, například platy, řízení výkonu, GDPR apod.

Personální audit krok za krokem – průvodce

Na co se zaměřit v personálním auditu

Rozhodnutí o tom, co auditovat závisí do velké míry na vnímaných slabinách v personálním prostředí organizace, na typu auditu, o kterém se rozhoduje, a samozřejmě na dostupných zdrojích. Organizace jsou však v určitých oblastech zvláště zranitelné. Většinu problémů lze vysledovat v oblastech řízení výkonu, motivace lidí, nebo u exit interview.

Kdy dělat personální audit

Vzhledem k potřebným zdrojům pro komplexní personální audit nebude většina organizací chtít projít tímto procesem více než jednou ročně. Mini personální audit, který umožňuje korekci kurzu, však lze provést bez přílišné bolesti v oddělení přibližně každých šest měsíců. Plánování ročních kontrol za účelem zachování disciplíny pravidelného přezkumu je vhodnější než občasné nebo nárazové panické audity. Další strategií je provedení auditu po jakékoli významné události, například nové plány, změny řízení, start nového projektu apod.

Co očekávat od personálního auditu

Komplexní personální audit je časově náročný a intenzivně zaměřený projekt, který může vyžadovat velkou osobní účast zaměstnanců, revizi četných dokumentů a politik, jakož i vyžádání zpětné vazby od zaměstnanců lidských zdrojů, vybraných zaměstnanců a manažerů z jiných oddělení. Množství času a požadované úsilí závisí na velikosti a typu organizace, typu informací, které organizace doufá získat, rozsahu auditu a počtu osob v auditorském týmu.

Kolik stojí personální audit

Skutečné náklady na audit lidských zdrojů závisí na rozsahu kontroly, počtu osob, s nimiž byl rozhovor veden, a na velikosti auditorského týmu. V důsledku toho se náklady v jednotlivých situacích velmi liší. Postačí však říct, že náklady na provedení jakéhokoli úplného personálního auditu dodržování lidských zdrojů budou mnohem nižší než obhajoba nebo ztráta klíčových lidí, případně řešení rizik s inspektorátem práce, nebo významného propadu produktivity.

Další článek:  Podvody ve firmě? Proč podvádí zaměstnanci? Podvody zaměstnanců v praxi

Kdo dělá personální audit?

Odborníci na HR/ lidské zdroje v organizaci mohou provádět svůj interní audit, pokud mají odborné znalosti, čas a ochotu objektivně uznat nedostatky stávajících postupů. Bohužel takový audit nebývá příliš přínosný a důvěryhodný.

Pokud má však firma oprávněné obavy ohledně toho, co může personální audit odhalit ohledně nedodržování různých zákonů, předpisů, personálních problémů, konfliktů atd.  měla by dodržovat personálně auditorské postupy a protokoly a při provádění auditu by měla zvážit najmutí externího personálního auditora.

Jak se připravit na personální audit?

Obecný postup provádění personálního auditu zahrnuje 5 klíčových kroků, z nichž každý je podrobněji popsán níže:

  1. Určete rozsah a typ personálního auditu.
  2. Popište problematické oblasti a cíle.
  3. Poskytněte vhodnou zpětnou vazbu o výsledcích.
  4. Vytvořte akční plán.
  5. Rozvíjejte témata, na které audit upozornil.

Jak vypadá zpráva – výstup z personálního auditu?

Závěr auditu by měl být jakýmsi manuálem pro vedení firmy. Vedení se musí angažovat v neustálém sledování a neustálém zlepšování zásad, procesů a postupů organizace tak, aby se organizace nikdy nepřestávala zlepšovat. Tím bude zajištěno, že společnost dosáhne a zachová si svou konkurenční výhodu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je nepřetržité monitorování oblasti HR externími specialisty – externími personálními auditory.

Stejně tak by organizace měla sledovat výsledky auditu a provedené změny, obrat zaměstnanců, stížnosti, problémy, aby s předstihem identifikovaly trendy v záležitostech organizace souvisejících se zaměstnáním. Identifikace problematických problémů, oblastí růstu nebo upadajících problémových míst může pomoci při rozhodování o tom, kam v budoucnu zaměřit pozornost, náklady a čas.

Hledáte více o službě personální audit?

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Přestaňte se chovat hrubě! Jak na toxicitu chování v práci

Stojím na chodbě hotelu a proti mně se kymácí trojice starších turistů z Holandska, ukazují si na mě opileckým postojem a prst jednoho z...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Super díky za návod, dám šéfovi. RomanaK čemu slouží personální audit a jak na to?