DomůPersonalistika a lidské zdroje | HRK čemu slouží personální audit a jak na to?

K čemu slouží personální audit a jak na to?

Obecně personální audity mohou pomoci určit, zda jsou konkrétní oblasti praxe nebo procesy oddělení lidských zdrojů přiměřené, účinné, bezpečné a také legální!

Obecně audity lidských zdrojů mohou pomoci určit, zda jsou konkrétní oblasti firmy nebo procesy oddělení lidských zdrojů přiměřené, účinné, bezpečné a také legální. Výsledky získané z tohoto přezkumu mohou pomoci identifikovat mezery v HR praktikách a firma pak může tyto mezery upřednostnit ve snaze minimalizovat rizika, ale i možné krize.

Co idetifikuje personální audit?

Rizika, která personální audit dokáže identifikovat jsou následující:

  1. Celá HR oblast, nábory, adaptace, rozvoj, motivace, angažovanost, odchody atd.
  2. Vztahové problémy a konflikty, management, podřízení atd.
  3. Nefunkční procesy, efektivita, produktivita atd.
  4. Nedobrá firemní kultura, značka zaměstnavatele atd.
  5. Porušení předpisů, BOZP, PR firmy, úniky dat atd.

Pozadí personálního auditu – Co organizace dělá dobře?

Kromě identifikace oblastí rizik jsou audity často navrženy tak, aby společnosti poskytovaly informace o konkurenceschopnosti jejích personálních strategií tím, že zkoumají postupy ostatních zaměstnavatelů v daném odvětví.

Personální audit v podstatě zahrnuje identifikaci problémů a nalezení řešení problémů dříve, než se stanou nezvládnutelnými. Je to skvělá příležitost posoudit, co organizace dělá dobře, a také jak se věci dají dělat jinak, efektivněji nebo za snížené náklady.

V dnešním konkurenčním prostředí fungují organizace v mezích silně regulovaného zaměstnaneckého prostředí. Tato výzva zahrnuje řešení nesčetných složitých předpisů. Rozsah funkce lidských zdrojů zahrnuje zavedení a správu řady politik a postupů, z nichž mnohé významně ovlivňují produktivitu a ziskovost podniku.

Další článek:  Průzkum děsných manažerů. Proč zaměstnanci nenávidí své manažery?

Zaměření personálního auditu – Co měřit v personálním auditu?

Audit lidských zdrojů společnosti zahrnuje intenzivní práci ve smyslu získání objektivního pohledu na personální politiku, postupy a strategie organizace na ochranu organizace, stanovení nejlepších postupů a identifikaci příležitostí ke zlepšení. Objektivní přezkum současného stavu zaměstnavatele může pomoci HR posoudit, zda jsou konkrétní oblasti praxe přiměřené a účinné. Výsledky mohou manažerům poskytnout informace nezbytné k rozhodnutí, které oblasti je třeba okamžitě zlepšit.

Hodnocení provozních personálních zásad, postupů a procesů organizace se zaměřením na klíčové oblasti poskytování personálních oddělení, jako je například nábor – interní i externí, udržení zaměstnanců, kompenzace, zaměstnanecké výhody, řízení výkonu, vztahy se zaměstnanci, školení a rozvoj zaměstnanců.

Přehled současných ukazatelů lidských zdrojů, jako je například počet neobsazených pozic, doba potřebná k obsazení nové pozice, fluktuace, spokojenost zaměstnanců, vnitřní stížnosti a problémy, počet právních stížností, míra absence atd.

Proč dělat personální audit

Neustále se měnící povaha řízení lidských zdrojů vyžaduje, aby se odborníci v oblasti lidských zdrojů účastnili a plně přispívali svým organizacím jako skuteční strategičtí obchodní partneři. Personální audit pomáhá organizaci pochopit, zda její personální praktiky pomáhají nebo brání nebo jaký mají dopad na její obchodní cíle. Audity mohou také pomoci organizaci dosáhnout a udržovat praktiky lidských zdrojů na celkově vyšší úrovni.

Druhy personálních auditů

Personální audit může být strukturován tak, aby byl komplexní nebo specificky zaměřený v rámci časových, rozpočtových a personálních požadavků. Existuje několik typů auditů a každý je navržen tak, aby splňoval různé cíle.

Některé z běžnějších typů jsou:

Personální audit zaměřený na standard

Zde se audit zaměřuje se na to, jak dobře organizace dodržuje současné zákony a předpisy.

Personální audit zaměřený na postupy

Pomáhá organizaci udržovat nebo zlepšovat konkurenční výhodu porovnáním jejích postupů s postupy společností, u nichž byla zjištěna lepší praxe v dané oblasti.

Další článek:  Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Personální audit zaměřený na strategii

Zaměřuje se na silné a slabé stránky systémů a procesů a určuje, zda jsou v souladu se strategickým plánem oddělení lidských zdrojů a organizace.

Specifický personální audit

Zaměřuje se na konkrétní oblast ve funkci HR, například platy, řízení výkonu, GDPR apod.

Personální audit krok za krokem – průvodce

Na co se zaměřit v personálním auditu

Rozhodnutí o tom, co auditovat závisí do velké míry na vnímaných slabinách v personálním prostředí organizace, na typu auditu, o kterém se rozhoduje, a samozřejmě na dostupných zdrojích. Organizace jsou však v určitých oblastech zvláště zranitelné. Většinu problémů lze vysledovat v oblastech řízení výkonu, motivace lidí, nebo u exit interview.

Kdy dělat personální audit

Vzhledem k potřebným zdrojům pro komplexní personální audit nebude většina organizací chtít projít tímto procesem více než jednou ročně. Mini personální audit, který umožňuje korekci kurzu, však lze provést bez přílišné bolesti v oddělení přibližně každých šest měsíců. Plánování ročních kontrol za účelem zachování disciplíny pravidelného přezkumu je vhodnější než občasné nebo nárazové panické audity. Další strategií je provedení auditu po jakékoli významné události, například nové plány, změny řízení, start nového projektu apod.

Co očekávat od personálního auditu

Komplexní personální audit je časově náročný a intenzivně zaměřený projekt, který může vyžadovat velkou osobní účast zaměstnanců, revizi četných dokumentů a politik, jakož i vyžádání zpětné vazby od zaměstnanců lidských zdrojů, vybraných zaměstnanců a manažerů z jiných oddělení. Množství času a požadované úsilí závisí na velikosti a typu organizace, typu informací, které organizace doufá získat, rozsahu auditu a počtu osob v auditorském týmu.

Kolik stojí personální audit

Skutečné náklady na audit lidských zdrojů závisí na rozsahu kontroly, počtu osob, s nimiž byl rozhovor veden, a na velikosti auditorského týmu. V důsledku toho se náklady v jednotlivých situacích velmi liší. Postačí však říct, že náklady na provedení jakéhokoli úplného personálního auditu dodržování lidských zdrojů budou mnohem nižší než obhajoba nebo ztráta klíčových lidí, případně řešení rizik s inspektorátem práce, nebo významného propadu produktivity.

Další článek:  Personální audit. Kdy je nezbytný a co od očekávat?

Kdo dělá personální audit?

Odborníci na HR/ lidské zdroje v organizaci mohou provádět svůj interní audit, pokud mají odborné znalosti, čas a ochotu objektivně uznat nedostatky stávajících postupů. Bohužel takový audit nebývá příliš přínosný a důvěryhodný.

Pokud má však firma oprávněné obavy ohledně toho, co může personální audit odhalit ohledně nedodržování různých zákonů, předpisů, personálních problémů, konfliktů atd.  měla by dodržovat personálně auditorské postupy a protokoly a při provádění auditu by měla zvážit najmutí externího personálního auditora.

Jak se připravit na personální audit?

Obecný postup provádění personálního auditu zahrnuje 5 klíčových kroků, z nichž každý je podrobněji popsán níže:

  1. Určete rozsah a typ personálního auditu.
  2. Popište problematické oblasti a cíle.
  3. Poskytněte vhodnou zpětnou vazbu o výsledcích.
  4. Vytvořte akční plán.
  5. Rozvíjejte témata, na které audit upozornil.

Jak vypadá zpráva – výstup z personálního auditu?

Závěr auditu by měl být jakýmsi manuálem pro vedení firmy. Vedení se musí angažovat v neustálém sledování a neustálém zlepšování zásad, procesů a postupů organizace tak, aby se organizace nikdy nepřestávala zlepšovat. Tím bude zajištěno, že společnost dosáhne a zachová si svou konkurenční výhodu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je nepřetržité monitorování oblasti HR externími specialisty – externími personálními auditory.

Stejně tak by organizace měla sledovat výsledky auditu a provedené změny, obrat zaměstnanců, stížnosti, problémy, aby s předstihem identifikovaly trendy v záležitostech organizace souvisejících se zaměstnáním. Identifikace problematických problémů, oblastí růstu nebo upadajících problémových míst může pomoci při rozhodování o tom, kam v budoucnu zaměřit pozornost, náklady a čas.

Hledáte více o službě personální audit?

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Z krize firmy vás vyvedou pouze talenti

Syndrom Jackieho Robinsona je stav, kdy jste příslušníkem nedostatečně zastoupené skupiny v něčem první a jediný, a máte pocit, že musíte být výjimeční a...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se, rozebereme to. NPC je nehráčská postava a je tedy umělou inteligencí - non-playable character. Postava...

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Super díky za návod, dám šéfovi. RomanaK čemu slouží personální audit a jak na to?