Personální poradenství v 21. století

367

Hlavním důvodem tohoto článku, je má potřeba částečně ozřejmit obor personální poradenství, v kterém se pohybuji již více než 10 let jako podnikatel. Hodně se setkávám s dotazem, co vlastně takový personální poradce dělá a proč. Obvyklá představa je pak o osobě, která si s někým ve firmě povídá nebo dělá pohovory s kandidáty, případně hledá zaměstnance atd. Proto jsem si dovolil takový zjednodušený vstup pro toto téma a vysvětlení přesahu poměrně komplexního oboru, kterým personální poradenství určitě je.

Historie personálního poradenství

Než se podíváme na to, kam se tento obor personálního poradenství ubírá, pojďme se podívat na jeho začátky. První pokus o personální poradenství by proveden v závodech Ford již v roce 1914. Tehdy bylo personální poradenství zaměřeno na pomoc pracovníkům v oblasti zdraví, právních a rodinných problémů atd.

Institut rodinných firem

Nemusíme chodit zase tak daleko a můžeme se zastavit hned ve Zlíně. Z dnešního pohledu měla firma Baťa již tehdy propracovaný komplexní systém rozvoje lidských zdrojů. Spojila výchovu s konkrétní prací v podniku. Motivovala jednotlivce v souladu se zájmem firmy a společnosti. Preferovala rozvoj tvořivých schopností před osvojováním si a reprodukcí vědomostí.

Byl také vytvořen systematický rozvoj profesních schopností během celého produktivního věku zaměstnance. Individualizovala se výchova podle konkrétních schopností a nadání jednotlivců. Bylo přistoupeno k výchově u důvodu zlepšení morálních a humánních vlastností, umění jednat s podřízenými, což vedlo k pozitivnímu ovlivnění vztahu zaměstnance k práci a ke kvalitě výkonu. Byl kladen důraz na zdokonalení řídících schopností vedoucích pracovníků na všech stupních řízení.

Další článek:  Plat a mzda v pracovním inzerátu? Ano nebo ne?

Personální poradenství se dále intenzivně vyvíjelo a v 80. letech bylo pak toto poradenství uspořádáno do ucelených oblastí, které mělo pokrývat.

Vztah poradce a klient

Poradci nepřijímají rozhodnutí o navržených změnách, ale odpovídají za kvalitu a integritu svého kvalifikovaného doporučení. Tedy často správná rada, udělená vhodným způsobem a kompetentní osobě a samozřejmě ve správnou dobu. Odpovědnost za rozhodnutí tedy nese klient. Na druhé straně se klient musí naučit přijmout a využívat doporučení personálního poradce.

Oblasti práce personálního poradce

Oblast personálního poradenství ve firmách je poměrně široká, dovolím si základní výčet:

 • Výběr a posuzování pro všechny typy pracovních činností s využitím diagnostickým metod.
 • Posouzení výkonnosti zaměstnanců a identifikace klíčových aspektů jejich pracovní výkonnosti.
 • Organizační změny a analýza systémů a jejich vzájemných vztahů a procesů.
 • Ergonomika a analýza pracovišť zaměstnanců, vytvoření a design podmínek pro optimální a maximální potenciál.
 • Kariérové poradenství a analýzy schopností, zájmů a hodnot z hlediska nároků profese a pracovních činností.
 • Interpersonální dovednosti a identifikace a jejich následná trénink a rozvoj.
 • Bezpečnost práce a zdraví, včetně doporučení snižující zdravotní rizika.
 • Pracovní design a úprava podmínek a režimu práce s dopadem na motivaci a spokojenost zaměstnanců.
 • Přehled a výzkum postojů k různým tématům spojených s prací a pracovištěm.
 • Duševní zdraví a práce a sledování dalších faktorů, které vedou ke stresu v práci.
 • Doporučení způsoby prevence stresu a postupů snižování psychické zátěže.
Další článek:  Rodina a práce. Starat se a neztratit práci?

Co se řeší v personálním poradenství

Poradenství v personalistice zaměřené na profesionální orientaci, výběr a hodnocení zaměstnanců, ale také jejich kariérní rozvoj a jejich případné uvolňování. Důležitá je i preventivní poradenská péče zaměřená na manažery a zaměstnance v náročných a rizikových pracovištích.

Často jsou dnes již etablovány programy na kontrolu stresu, dále individuální rozvojové programy pro manažery, programy na podporu a ovlivňování kompetencí manažerů, periodické konzultace a koučink. Poradenství a konzultace při řešení širšího spektra osobních problémů souvisejících se vznikem náročných pracovních a životních situací.

Ale také je to dnes expertní a poradenská služba poskytovaná firmám při řešení komplexnějších otázek spojených s prací a s lidmi. Tématy jsou pak stabilizace zaměstnanců, analýza pracovní spokojenosti, analýza pracovního prostředí, návrhy a zavedení inovačních změn atd.

Jak máme možnost vidět, obor personálního poradenství se takřka dotýká všech oblastí práce zaměstnanců v rovině prostředí, ergonomie, bezpečnosti, ale i spokojenosti, motivace, stresu dalších aspektů personální práce.

Personální poradce a požadavky

Klient musí umět definovat co nejpřesněji svůj problém, ale také definovat cíl a zvolit si na základě předchozích informací vhodného personálního poradce. Klient také musí aktivně participovat na poradenské činnosti a sledovat efekt.

Další článek:  Přetvářka v zaměstnání něco stojí

K samozřejmým kompetencím personální poradce pak patří odborné kompetence, vynikající úsudek, schopnost analýzy a syntézy a další intelektuální schopnosti. Klíčová je i schopnost chápat a vnímat lidi a pracovat s nimi, vynikající schopnost komunikace, ale i přesvědčování a motivace. Toto vše by pak měla podpořit intelektuální a emocionální zralost této osobností, silná osobní energie a samozřejmě morální kvalita a etika.

Personální poradenství a dnešní organizace

Dnešní organizace jsou v poměrně rychlé době orientovány na následující oblasti. Především se jim jedná o jednorázový přenos znalostí od experta k zadavateli při řešení specifického úkolu. Případně je poradenství zaměřeno tak, by přeneslo znalosti o postupech, metodách a hodnocení tak, aby podnik sám identifikoval a vyřešil své problémy.

V poslední době je to pak krizové poradenství, kdy v rovině personální oblasti je řešena situace komplexním způsobem v tandemu poradce – klient. Klient je totiž v počáteční fázi krize v situaci, kdy často neví, v čem je problém a jak jej správně řešit. Personální poradce pak ve spolupráci s dalšími pracovníky zjistí příčiny problému, zhodnotí východiska a zvolí varianty řešení a cesty nápravy problému.

Jak vidíte personální poradenství je opravdu široký obor, který vyžaduje často mezioborové znalosti a přesnou formu kompetencí a dostatek znalostí. Je to práce s lidmi a pro lidi.

Lidé jsou firma. Lidé jsou síla!

- Reklama -