Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

956

Produktivita práce je jednoduše řečeno reálný výstup za hodinu práce zaměstnance. Aktuální produktivita České republiky dosahuje v současnosti pouze cca 77 % úrovně našeho souseda Německa. Žádný převratný růst se tedy nechystá. Za posledních deset let vzrostla produktivita firem o pouhých 6 %. Sice se v České republice nasazují nové a moderní technologie, ale na růstu produktivity firem to má pramalý vliv. Ptáte se proč? Bohužel celá řada firem nové technologie, modernizované procesy a postupy neumí plnohodnotně využívat, a tak rostou investice, rostou mzdy, benefity, celkové náklady, ale produktivita stagnuje nebo klesá.

To, co začíná fungovat jako řekněme tlakový hrnec je situace, kdy mzdy v budoucnu nejspíše nadále porostou, ale produktivita firem má stále, již po deset let stagnující charakter. Stav dlouhodobě stagnující produktivity má nesporně vliv na konkurenceschopnost zaměstnavatelů. Totiž zvyšování produktivity je dlouhodobou podmínkou růstu efektivnosti a rentability organizace. Práce je produktivní, pokud vytváří větší hodnotu, než je její vlastní hodnota.

TIP:  Produktivita práce. Kdo ji ničí a jak jí účinně zvýšit?

Ukazatelé produktivity

Nejčastějšími ukazateli produktivity je pracnost produkce k efektivnímu pracovnímu času, objem výroby k mzdovým nákladům, přidaná hodnota na jednotku mzdových nákladů, vstupy, jaké jsou materiální náklady na jednotku nákladů, objem výroby na jednotku času nebo zaměstnance a samozřejmě hodnota produkce v cenách na zaměstnance. Motá se vám z toho hlava?

Řemeslo versus služby

Historicky byla vnímána produktivně pouze práce řemeslníků, výrobců a obchodníků, služby byly pokládány za neproduktivní, protože se nerealizují ve formě výrobku určeného pro prodej a představují pouze spotřebu. Další pojetí bylo, že produktivní práce, je každá práce, která nahrazuje přímé náklady a mimo to poskytuje zisk nebo nadbytek převyšující náklady.

Mezi hlavní faktory růstu produktivity práce patří technologické inovace, výzkum a vývoj, ale i schopnost jejich plnohodnotného využití. Další oblastí je oborová konkurenceschopnost. Vždy jde ruku v ruce s kvalitou a designem. Opomíjený je management práce, vzdělání a motivace pracovníků a schopnost přerozdělování zdrojů. Produktivita práce je závislá na objemu práce, kterou uvádí do pohybu práce živá.

„Když je pracovní morálka vysoká, roste produktivita, pokud je tomu naopak, firma si jen stěží udrží schopné zaměstnance,“ Norman

Produktivita roste se vzděláváním

Můžeme sledovat zajímavý nárůst, při vyšší technické úrovni a kvalifikaci pracovníků. Pokud by nebylo zajištěno dostatečné zaučení nebo vzdělání, nedochází k růstu produktivity. To má za následek zbytečné plýtvání lidskou silou. Příkladem může být dosazení pracovníka se základním vzděláním na pozici, která vyžaduje středoškolské nebo dokonce vysokoškolské vzdělání. To se samozřejmě v období nedostatku lidských zdrojů děje poměrně často.

TIP:  Tři klíčové ukazatele výkonnosti vaší firmy

Produktivita roste s konkurencí

Vyššího nárůstu dosahuje produktivita práce především ve vysoce konkurenčním prostředí. Zde roste tlak na snižování nákladů, zvyšování kvality poskytovaných služeb, zavádění nové techniky do výroby a uplatňování progresivních metod v řízení práce. Z výše uvedeného vyplývá, že při kombinaci kvalifikované a rozvíjené lidské práce, dokonalého využití pracovních prostředků a při efektivním využívání surovin, energie a materiálu, dochází k vytvoření vhodného prostředí pro růst produktivity práce.

Produktivita je procesní problém

Produktivita práce rosta tam, kde se investuje do rozvoje lidí, hledají se originální řešení, panuje zdravá firemní kultura a organizace se vnímá jako součást širšího obchodního, sociálního, ale i ekologického celku. Jak kdysi řekl Edwards Deming: „85 % důvodů, proč nesplníme požadavky zákazníků, je dáno chybami procesů, a ne chybami zaměstnanců. Úkolem managementu je změnit chybné procesy, a ne nutit jednotlivce k ještě větším výkonům.“ Řadu oblastí, které rozvíjí produktivitu zaměstnanců i celé organizace vhodně identifikuje personální audit, který identifikuje slabá místa a navrhne jejich plán rozvoje. Personální audit totiž odpovídá na jeden hezký citát pana Druckera: „Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit.“

„Zlepšete kvalitu a automaticky zvýšíte produktivitu. Budete na trhu úspěšní nižší cenou a vyšší kvalitou. Budete obchodně úspěšní a vytvoříte pracovní příležitosti.“ W. Edwards Deming

Další zdroje:

TIP:  Existuje spirální dynamika firem?

Photo by Aaron Mello

- Reklama -