Skrytý potenciál kariérového poradenství

884

Kariérové poradenství má v současné době mnohem širší význam než jen doprovázení při hledání práce nebo volbě školy. Podporuje také aktivní zapojení do života společnosti a uplatnění i rozvoj potenciálu každého z nás, čímž může významně přispět ke spokojenosti lidí.

Kariérové poradenství

O kariérovém poradenství se mluví především v souvislosti s volbou školy, „která nám zajistí uplatnitelnost na trhu práce“, s přechodem ze vzdělávání na trh práce, „který nám usnadní dobře napsaný životopis či řádná příprava na pohovor“, nebo v souvislosti s hledáním práce pro lidi, kteří jsou v současnosti nezaměstnaní.

Institut rodinných firem

Zapomíná se ale na to, že kariérové poradenství by mělo být dostupné pro všechny v každé životní situaci. Čím dál více se v tomto kontextu začíná mluvit o potřebě kariérového poradenství také pro ty, kteří zaměstnání mají – dospělé v produktivním věku, kteří ze systému poradenství dostupného především pro znevýhodněné skupiny svojí „bezproblémovostí“ vypadávají.

Přečtěte si také: Práce, která má smysl? Práce, kariéra nebo poslání…

Zapomíná se na to, že mohou řešit profesní otázky podobně palčivé jako lidé, kteří mají na trhu práce ztíženou pozici – absolventi, rodiče po rodičovské dovolené, zdravotně postižení či dlouhodobě nezaměstnaní.

Sám/sama na trhu práce

Jaké jsou moje kompetence? Využívám plně své schopnosti na současném pracovním místě? Žiji v souladu se svými hodnotami i v době, kterou trávím v práci? Jaké je mé další profesní směřování, čeho chci v životě dosáhnout? Jak zvládat rodinu a práci? To jsou jen některé z otázek, které si mnohdy klademe.

Přečtěte si také: Jaké je úskalí kariérního koučinku?

Další článek:  Vyjednáváme o mzdě a povýšení

Pod vlivem strachu z hrozící nezaměstnanosti je často potlačujeme a zapomínáme, že hledání odpovědí na ně může přinést větší spokojenost nám i našemu okolí. Drobné zastavení v každodenním shonu a přemýšlení o těchto otázkách, které je řadou lidí vnímané jako luxus, může přinést posun v životě jedince i společnosti.

Kariérní rozvoj na pracovišti

Významnou roli v podpoře kariérního rozvoje hrají také zaměstnavatelé, kteří řadou nástrojů podporují kariérní rozvoj na pracovišti. Vývoj v této oblasti shrnuje příručka centra CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training), kterou v roce 2009 vydalo Centrum Euroguidance, působící při Domě zahraniční spolupráce.

Přečtěte si také: Kdo je to kariérní kouč a s čím vám může pomoci?

Jedná se především o mentoringové či koučinkové programy, talent management, které jsou ale mnohdy určeny jen vybraným skupinám pracovníků, nebo outplacementové programy, jež mají za cíl podpořit zaměstnance opouštějící organizaci a rovněž podpořit jejich kariérní rozvoj v budoucnosti. Osobní rozvojové plány, nabídka školení nebo podpora dalšího vzdělávání jsou častěji dostupné většímu počtu zaměstnanců.

Dalšími využívanými nástroji kariérního rozvoje ve firmách jsou development centra, workshopy zaměřené na identifikaci silných stránek či poradenství využívající firemní intranet.

Centra pro kariéru

Centrum Euroguidance každoročně pořádá soutěž Národní cena kariérového poradenství, jejímž cílem je sbírat příklady dobré praxe v oblasti kariérového poradenství a dále je propagovat na národní i mezinárodní úrovni.

Výzkumy ukazují větší spokojenost a angažovanost zaměstnanců, kterým bylo poskytnuto kariérové poradenství, snazší přenos znalostí a zvýšení soudržnosti uvnitř organizace. Podpora rozvoje dovedností pro řízení vlastní kariéry (Career Management Skills), které zahrnují rozvoj sebepoznání, pozitivního sebepojetí i realistický sebeobraz, zapojení do celoživotního učení, schopnost kariérního plánování a rozhodování, přispívá také k lepšímu zvládání změn uvnitř organizace i v proměnlivém světě práce.

Úlohy kariérového poradenství

Stále častěji se setkávám s výzkumy, které mapují proměny a vývoj společnosti, odhadují požadavky zaměstnavatelů v následujících 10, 15, 20 letech. Popisované trendy, jako jsou stárnutí populace, technologizace či flexibilizace práce (s jejich pozitivními i negativními aspekty), se rozhodně stávají plíživě nastupující realitou. Kariérové poradenství má za cíl nejen pomoci lidem zorientovat se ve změnách, které se ve světě práce odehrávají, ale podpořit je i v hledání jistot v sobě samých.

Další článek:  Pár kariérních tipů, když je Vám pod 25

Přečtěte si také: Jste nezaměstnaný/á a co dál?

S ohledem na demografické změny, stárnutí populace a prodlužování věku odchodu do důchodu se rýsují další významy kariérového poradenství. Prodloužená doba produktivního věku s sebou přináší nutnost přehodnocení pracovního života, tak jak byl dříve vnímán.

Důchodový kompas – Ruhestandskompass

Duševní hygiena nabude na významu, bude nutné významněji předcházet negativním důsledkům stresu, přepracování či syndromu vyhoření. Prodloužením času stráveného v práci se pro mnohé jistě stane důležitou otázkou, čemu chtějí tento čas věnovat, jakými pravidly a hodnotami se řídit.

Při odchodu do důchodu může poradenství přispět k nalezení dalšího uplatnění a k podpoře aktivního zapojení se do života společnosti. V Lipsku v Německu již takto funguje tzv. důchodový kompas (Ruhestandskompass), jehož význam je podpořit aktivní zapojení občanů do dění společnosti i po odchodu do důchodu.

Přečtěte si také: Jak na změnu kariéry?

Poradenství v kariéře pro cizince

Další oblastí, kde má poradenství své nezbytné místo, je dnes již běžná mobilita osob z pracovních či vzdělávacích důvodů. Poradenství před, během a po návratu ze zahraničí podporuje nejen správnou volbu typu zahraniční mobility, ale také úspěšnou integraci jedince v hostitelské zemi.

Poradenství rovněž přispívá k lepšímu uvědomění získaných zkušeností a identifikaci kompetencí, které student či pracovník v zahraniční získal, a jež může využít pro svůj další rozvoj a nabídnout (potenciálnímu) zaměstnavateli.

Další článek:  Než půjdete na pohovor. Jak se připravit na pohovor?

Nové výzvy kariérového poradenství

O podporu rozvoje kariérového poradenství v České republice usilují organizace státní správy, především zástupci Národního poradenského fóra, ale roste také počet angažovaných jednotlivců, neziskového sektoru. Také firmy si jsou více a více vědomy své úlohy v tomto procesu. Klíčový je samozřejmě zájem a ochota jednotlivců se otázkami své kariéry zabývat a vědomí, že tato možnost vůbec existuje.

Přečtěte si také: Chcete mít práci v roce 2030? Co zničí pandemie nebo roboti?

Kariérové poradenství se vyvíjelo a vyvíjí v závislosti na ekonomickém kontextu dané společnosti. Důležitým poselstvím, které kariérové poradenství přináší v dnešní době, je důraz na destigmatizaci lidí, kteří v dnešní společnosti (zatím) nenašli odpovídající uplatnění. Na 5. evropské konferenci politik celoživotního poradenství, která se konala loni v Římě, hlasitěji zazníval fakt, že řady nezaměstnaných či osob vyčleněných ze společnosti i z trhu práce je třeba podpořit systémovými změnami.

Youth Guarantee a Flexicurity

Částečně tyto snahy můžeme vidět např. v Zárukách pro mladé (Youth Guarantee), kterými se státy EU zavazují k podpoře mladých lidí při startu jejich kariéry, či v konceptu flexicurity (flexibilního trhu práce a intenzivní sociální podpory při ztrátě místa), jehož formy najdeme např. v Nizozemsku nebo v Dánsku. Zůstává však otázkou, zda bude dostatek pracovních míst pro všechny a zda nebude nutné výraznější přehodnocení role práce v životě člověka.

Použitá literatura:

  • – Tristram Hooley (2014): The Evidence Base on Lifelong Guidance. Jyväskylä, Finsko: ELGPN.
  • – European Lifelong Guidance Policy Network (2012): A Lifelong Guidance Policy Development: A European Resource Kit. Jyväskylä, Finsko: ELGPN.
  • – CEDEFOP (2008): Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. Dům zahraniční spolupráce pro Centrum Euroguidance, Praha 2009.
  • Kateřina Hašková – projektová manažerka, Dům zahraniční spolupráce, centrum Euroguidance
- Reklama -