Pracovní angažovanost

0

Jedná se o pozitivní duševní stav související s prací charakterizovaný energičností, oddaností a pohroužením se do práce. Energičnost odkazuje k ochotě investovat do práce značné úsilí i přes výskyt obtíží, oddanost k silnému zapojení se do práce a k prožitkům pocitů nadšení a smyslu. Pro pohroužení se do práce je pak charakteristické plné ponoření se do práce vedoucí až k problémům s odtržením se od ní

S pracovní angažovaností souvisí koncept flow, který označuje krátkodobější a intenzivnější pohroužení se do práce, za protipól je považován syndrom vyhoření.