Přehled kompetencí

0

Kompetence mají individuální, ale i sociální dimenzi. Na rozdíl od kvalifikace kompetence vyjadřují jednání ve skutečných situacích. Kompetence jsou tedy relativní, neboť situace a okolnosti se mění. Dělení kompetencí je nejčastěji na individuální, řemeslné – profesní a sociální.

Přehled kompetencí

 • Nápaditost a vynalézavost – oblast se týká schopností reagovat za nejednoznačně definovaných     podmínek a při nestrukturovaných problémech.
 • Zvládnutí úkolů v komplexnosti – kompetence zkoumá schopnost začít a ukončit jednotlivé úkoly včetně schopností přebírat řízení a vedení.
 • Rychlé čerpání nových vědomostí – míra  informační  gramotnosti, která se  projevuje schopností   rychle se učit a dobře třídit a zpracovávat informace.
 • Rozhodnost – rychlé a jednoznačné rozhodování.
 • Vedení spolupracovníků – kompetence se týká schopnosti delegovat  a nikoli direktivně řídit.
 • Vytváření rozvojového prostředí –  nakolik manažer umožňuje volné a kreativní přístupy u podřízených.
 • Schopnost zvládat a řešit konflikty – umění deeskalace a dalších technik pro řízení konfliktů.
 • Týmová orientace – schopnost povzbuzovat jednotného týmového ducha.
 • Získávání talentovaných zaměstnanců – jedná se především o dispozice spolupracovat s odlišnými osobnostními typy, než je sám jedinec.
 • Vytváření a vylepšování mezilidských vztahů – kompetence pokrývá oblast empatie a vyjednávacích dovedností.
 • Soucit, takt a citlivost – jak jedinec umí komunikovat, předávat a přijímat zpětnou vazbu, nakolik jsou jeho projevy zraňující pro ostatní členy týmu.
 • Přímočarost a otevřenost – otevřený projev prostý cynizmu a ironie.
 • Rovnováha mezi soukromým životem a prací – kompetence se zaměřují na schopnost zvládat stresové faktory a kvalitní timemanagement.
 • Sebeuvědomění – tato oblast mapuje schopnost využívat zpětnou vazbu od okolí a pracovat s pocitem viny.
 • Mezilidské vztahy – jak jedinec buduje přátelské a otevřené prostředí v organizaci.
 • Flexibilita a vyrovnanost – kompetence reflektující potřebu nezacházet do extrémů při současné adaptaci na nové podmínky.

Previous article Umbrella brand
Next article 3C
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.