Domů Služby Analýza produktivity práce

Analýza produktivity práce

Produktivita zaměstnanců a celé firmy je klíčová pro každou firmu, a to všech velikostí a druhů. Produktivitu práce lze měřit a pomocí některých faktorů je možné zcela ovlivňovat její úroveň. Naše služba se zaměřuje jak na produktivitu zaměstnanců, tak na další faktory, které ovlivňují produktivitu firmy jako celek.

Každý zaměstnanec firmy rozumí tomuto pojmu a ví co je pojem produktivita zaměstnance. To, co ale zaměstnanec nemusí tušit je, jak jeho produktivita přispívá k celkovému procesu a v čase může svou produktivitu vnímat jako nemotivační, pokud jeho výkon postačí ke splnění normy, úkolu, zadání apod. Produktivita je totiž souborem vlivů, které je nutné čas od času analyzovat, aby produktivitu neomezovaly.

Co vše analyzujeme - analýza produktivity práce

 • Výsledky práce
 • Pracovní chování
 • Sociální chování
 • Schopnosti a vlastnosti zaměstnance

Jak se počítá produktivita práce ve firmě?

Vstupní hodnotou produktivity je obvykle počet zaměstnanců, naopak výstupem je obrat, výnos nebo zisk. Výsledkem tohoto poměru je pak informace, jakou hodnotu firma vyprodukovala na jednoho zaměstnance za definovanou časovou jednotku. Základní podmínkou přežití firmy v náročném a měnícím se podnikatelském prostředí, které klade stále vyšší požadavky na kvalitu všech procesů a postupů ve firmě, je dosažení takového výkonu, aby byl konkurenceschopný.

Úspěch moderní firmy není vázán jen na míru dokonalosti práce jednotlivých úseků, ale spíše na kvalitě celkové spolupráce lidí z oblasti řízení financí, marketingu, obchodu, ale především výroby, logistiky, nákupu atd. Produktivitu lze definovat jako účinnost využívání výrobních vstupů při výrobě hmotných i nehmotných výstupů. Obecně lze produktivitu vyjádřit poměrem výstup/vstup, měřeným ve výrobním procesu za určitý časový interval.

Měření produktivity práce

Objektem měření produktivity je obecně výrobní systém, vymezený jednotou výrobního výstupu, výrobního vstupu a výrobního procesu. Samotný výrobní systém obsahuje všechny faktory účastnící se procesu výroby, jako jsou provozní prostory, technická zařízení, suroviny a polotovary, energie, informace a data, zaměstnanci, nedokončené a hotové výrobky a v neposlední řadě také odpady.

Měření produktivity dle cílů

 • Efektivita
 • Technologie
 • Reálné úspory nákladů
 • Životní úroveň
 • Benchmarking výrobních procesů

Produktivita práce zaměstnance

Produktivita práce je významným a velice sledovaným ukazatelem. V tomto ukazateli se prací rozumí pouze tzv. živá práce. Práce vykonávaná pracovními silami, spotřeba pracovních vstupů, v dané výrobě a v daném období. Produktivitou práce se rozumí množství výstupů, vyprodukovaného za určité množství odpracovaných hodin zaměstnancem. Produktivita práce vyjadřuje úsilí zaměstnance zvyšovat účinnost své vynaložené práce. Produktivita práce tedy sleduje efektivnost všech druhů práce a jejich vliv na konečnou produkci.

Pracovní výkon zaměstnance

Definice pracovního výkonu v sobě obsahuje jak chování, tak výsledky, jedná se komplexní pohled analýzy. Vyjadřuje nejen množství a kvalitu práce, ale také přístup k práci, ochotu, pracovní chování, fluktuaci, frekvenci pracovních úrazů, pozdní docházku, absenci, vztahy s lidmi a další vlastnosti pracovníka, které jsou považovány za významné v souvislosti s vykonávanou prací.

Celková analýzy produktivity práce – oblasti analýzy

 1. Přírodní podmínky – jsou souborem faktorů, charakterizující lokalitu nebo stanoviště např. klima.
 2. Geografické umístění podniku – prostorové rozmístění podniku ve městě, spojení mezi městy a celkovou dostupnost
 3. Mechanizace - technika, ale i inovace a vhodné rozmisťování
 4. Technologie-zdokonalování a inovace technologických procesů a postupů
 5. Organizace a řízení – celková organizační struktura, typ organizace, role, pravomoci, odpovědnosti
 6. Zaměstnanci - úroveň pracovníků, růst a kvalifikace, rozmisťování ve výrobě, úroveň motivace,  mzdová politika,  optimální  využití  pracovních  sil,  využívání  pracovní  doby.
 7. Plánování  a  řízení  výroby - metody  a  koncepce  plánování  a  řízení  výroby, koncepce využití informačních technologií v řízení výroby
 8. Kapacity a zařízení - zásadní směry rozvoje a racionalizace, rekonstrukce, objem a rozmístění investic
 9. Řízení zásob - rozhodování o klíčových dodavatelích, způsob zajišťování, objem a rozmístění, racionalizace
 10. Řízení kvality - koncepce řízení kvality výroby dle norem ISO, dlouhodobé trendy vývoje a opatření v oblasti kvality výroby
 11. Pracovní náročnost - produkce ovlivněná zvolenou  technologií,  automatizací  a mechanizací

Pokud máte zájem o analýzu produktivity zaměstnanců nebo firmy, neváhejte nás kontaktovat.

Naše další služby

Exit mobile version