Domů Služby Manažerské poradenství

Manažerské poradenství

Manažerské poradenství prakticky

Níže uvádíme pro přehlednost základní charakteristiku úrovní pro naše manažerské poradenství.

Manažerské poradenství pro základní management

Základní úroveň řízení, také mu říkáme management první linie. Manažerské poradenství se na této úrovni se zaměřujeme na to, jak manažeři řídí samotné výkonné pracovníky. V organizační struktuře firmy stojí jen o jeden stupínek nad mistry, vedoucí dílen, vedoucí oddělení apod.

Na této úrovni manažerského řízení je velmi důležité disponovat specifickými znalostmi, dokonalým zvládnutím každodenní operativy a schopností pracovat se zaměstnanci na každodenní bázi.

Manažerské poradenství pro střední management

Střední úroveň řízení, sem řadíme manažery střední úrovně, která patří mezi velmi početnou a rozmanitou skupinu řídicích pracovníků. Jedná se o řídicí pracovníky nejrůznějších útvarů a oddělení, patří sem manažeři závodů, vedoucí jednotlivých skupin, manažeři nižších liniových útvarů atp.

V našem poradenství se zaměřujeme na to, jak tito manažeři věnují velmi podstatnou část svého času poskytování a získávání nejrůznějších informací. Nejčastější činnosti se řadí návrhy na různá zlepšování, každodenní práce s lidmi, do určité míry i koncepční činnost a celková operativa. Manažeři této úrovně už musí disponovat pokročilými technickými znalostmi oboru, ve kterém působí a celou řadu kompetencí a soft skills, které podrobně analyzujeme.

Manažerské poradenství pro vrcholový management

Vrcholovou úroveň řízení, také říkáme top management, který představuje nejvyšší řídicí pracovníky ve firmě. Zde naše poradenství směřujeme na to, jak se tito manažeři zabývají vytvářením strategického koncepčního rámce a jeho propagací do nitra firmy, usměrňují a koordinují všechny činnosti. Důležitou součástí jejich práce je i práce s lidmi.

Každá úroveň managementu firmy, vyžaduje určitou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí. Naše manažerské poradenství pak slouží k analýze aktuálního stavu, zjištění problematických části vašeho managementu, sběr veškerých dostupných informací skrze manažerský a personální audit a na závěr celkové doporučení a rozvoj vašeho manažerského lidského kapitálu.

Poradenství v rámci manažerské role

V rámci manažerského poradenství se zaměřujeme na tyto role manažera:

Deset typických rolí manažera, které lze rozčlenit do čtyř kategorií.

  • Interpersonální role, kde manažer je představitel firmy, ale také lídr a spojovací článek.
  • Informační role, kde manažer je příjemce a šiřitel informací, také z pohledu PR a vnitrofiremní komunikace jako mluvčí organizace.
  • Rozhodovací role, kde manažer vystupuje v roli podnikatele, řešitele problémů, alokátora zdrojů a vyjednavače.
  • Administrativní role, kde manažer je v roli administrátora, sledovače a kontrolora úkolů a správce rozpočtů.

Poradenství v rámci manažerské funkce

V rámci manažerského poradenství se zaměřujeme na tyto manažerské funkce:

  • Funkce plánování, jakožto stanovení budoucích cílů a postupů, jak jich dosáhnout. Schopnost rozhodnutí se pro postup, který vede k dosažení požadovaných výsledků apod.
  • Funkce organizování neboli zabezpečení potřebných zdrojů a stanovení podmínek pro uskutečnění naplánovaných činností.
  • Funkce přikazování činnosti a úkolů podřízeným pracovníkům.
  • Funkce koordinování slaďování činností podřízených pracovníků i kolegů na stejné úrovni jako je manažer sám.
  • Funkce kontrolování neboli ověření, zda je vše v souladu s plánem a následné přijetí příslušných závěrů a případně nápravných opatření.
  • Funkce motivování, rozvoj leadershipu k motivování lidí.
Exit mobile version