Manažerský audit

Manažerský audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Manažerský audit prakticky

Lidské zdroje jsou nejcennějším zdrojem ve vašem podnikání. Efektivní využívání lidských zdrojů přináší rozvoj společnosti a omezuje tak selhání vaší firmy, protože lidé nejsou stroje.

Zmapování procesů, efektivní řízení, nastavení komunikačních toků, delegování pravomocí a určení povinností je základním problémem mnoha organizací, zvláště při přechodech z jednotlivých etap vývoje vaší organizace.

Hlavní cíle pro manažerský audit

Klíčovou podmínkou správnosti provedení manažerského auditu je volba vhodného auditora. V žádném případě by se nemělo jednat o interní zaměstnance firmy. Mezi hlavní důvody k externímu zajištění manažerského auditu patří:

 • Objektivita, kdy auditor pochází z prostředí mimo auditovanou firmu si lépe zachová svou objektivitu, než člověk, který je součástí auditované organizace.
 • Důvěryhodnost, kdy manažerský audit provedený externí poradenskou firmou má nejen u zaměstnanců dané firmy, ale i u partnerských firem větší důvěru, než kdyby byl vypracován interními zaměstnanci.
 • Náklady, kdy na první pohled vysoké náklady auditorské firmy se auditované organizaci vyváží rychlejším a snazším akceptováním výsledků auditu. Navíc si nevyžádá pracovní čas žádného zaměstnance firmy.
 • Důkladné zmapování manažerské situace. Podrobná analýza stavu organizace a činností či procesů souvisejících s manažerský a sociální oblastí.
 • Odborné posouzení, zda jak profesní struktura, tak i kompetence zaměstnanců všech kategorií odpovídají definovaným firemním potřebám, strategii a cílům.
 • Objevování a nalezení dalšího potenciálu rozvoje zaměstnanců.
 • Odborné posouzení a zjištění vytíženosti zaměstnanců.

Další možné cíle pro efektivní manažerský audit

 • Analýza problémů fluktuace zaměstnanců.
 • Sběr dat o aktuálním stavu kultura a motivace vašich zaměstnanců.
 • Analýza vnitrofiremního prostředí z pohledu vztahů a celkové komunikace.
 • Zhodnocení stávajících zaměstnanců z hlediska jejich osobnostních charakteristik a požadavků na danou pozici.
 • Zhodnocení pracovní vytíženosti na jednotlivých pracovních pozicích a v návaznosti na to doporučení optimalizace počtu zaměstnanců.
 • Zhodnocení využívání pracovních nástrojů a pracovního času.
 • Další možná témata na klíč a k řešení manažerských problémů.
 • Analýza kariérního plánování a rozvoje jednotlivých zaměstnanců.

Metody používané při manažerském auditu

 • Posuzování aktuální pracovní náplně auditovaných osob.
 • Kontrola pracovních podmínek – hodnocení, vzdělávání, pracovní doba atd.
 • Procesní mapy, popis prováděných procesů do 1 úrovně, v případě procesního auditu se pokračuje až do 3 úrovně.
 • Podrobná SWOT analýza – klíčová analýza, která vede k odhalení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik=hrozeb v prostředí, kde firma nebo organizace působí.
 • Řízené párové rozhovory, které slouží ke zjištění a validaci informací. Rozhovory mají pevnou strukturu obsahující otevřené a cílené otázky včetně křížového ověření odpovědí u dalších zaměstnanců. Schopnost křížového ověřování je klíčové pro objektivnost informací z manažerského auditu.
 • Snímek pracovního dne v organizacích slouží k získání objektivních údajů o využití pracovního času.
 • Pozorování na pracovišti doplňuje metodu denních snímků a řízených rozhovorů.
 • Pozorování na pracovišti může být zvolena metoda mystery shoppingu nebo stínování na pracovišti zaměstnance. Obě tyto metody slouží ke zjištění kvality i kvantity prováděných pracovních činností.
 • Stínování – auditor je přítomen na pracovišti a pozoruje pracovníky při práci. Zapisuje si časové údaje jednotlivých činností a aktivit, popřípadě kvalitu poskytovaných služeb směrem k zákazníkovi nebo klientovi ať osobně nebo po telefonu, případně emailem.

Manažerský audit dle jeho zaměření

Běžný – vyvolán na základě zjištěného nedostatku nebo odchylky

Úplný – komplexní kontrola za dané období a celého pracoviště

Cílený – zaměřen na konkrétní problematiku:

 • Kontrola stávajícího manažerského systému
 • Ochrana daného systému organizace
 • Možnosti zneužití systému organizace
 • Chyby daného systému organizace
 • Minimalizace škod
 • Optimalizace a efektivnost systému
 • Účelu provedení manažerského auditu

Metody využívané při zpracování výstupů manažerského auditu

Analytická metoda manažerského auditu – metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. Syntetická metoda manažerského auditu – metoda, která sjednocuje několik jednodušších informací do jednoho celku. Deduktivní metoda manažerského auditu – metoda využívaná při formulaci návrh řešení a doporučení.

Metody a nástroje manažerského auditu

 1. Rozhovor s pracovníky, a to buď volný nebo pevně strukturovaný.
 2. Analytické metody manažerského auditu
 • Interní dokumentace
 • Organizační struktura
 • Popis pracovních pozic
 • Pravomocí a odpovědnosti pozic
 • Personální plánování
 • Kariérní plány
 • Procesu výběru, přijímání a propouštění zaměstnanců
 • Procesu rozvoje a vzdělávání, vzdělávacích plány, náklady na vzdělávání zaměstnanců
 • Způsobilost a kompetence pro výkon pracovní pozice
 • Hodnocení a zpětná vazba
 • Odměňování a měření individuálního výkonu
 • Motivace a systém benefitů.
 • Metodika průzkumu spokojenosti zaměstnanců
 • Interní a externí komunikace
 1. Dynamické metody manažerského auditu
 • Assessment centrum AC
 • Development centrum DC
 • 360 zpětná vazba

Manažerský audit – jeho výstup a shrnutí

Podrobná zpráva s konkrétními kroky k řešení, včetně identifikace problémů, překážek a rizik v řízení a rozvoji lidských zdrojů vaší společnosti. V případě obsáhlejších manažerských nebo procesních problémů se nadále konzultačně podílíme na jejich řešení.

Manažerský audit, jehož cílem je zjištění využití lidských zdrojů organizace, bez souvislosti k firemním procesům neposkytuje managementu potřebné informace k efektivnímu řízení společnosti.

Kvalifikovaná rozhodnutí v oblasti využití lidských zdrojů vyžadují informační podporu na základě dobře zpracovaných procesních map, které v sobě zahrnující nejen organizační strukturu firmy ve formě klasifikace pracovních rolí lidských zdrojů a jejich podílu na realizaci jednotlivých aktivit, ale i metodiku měření procesů.

Opravdu kvalifikovaná rozhodnutí v oblasti využití lidských zdrojů předchází analýza dopadu plánovaných změn průběhu procesů.

Naše další služby personálního auditu

Realizujeme personální audit ve vašem městě

Řešíte téma manažerského auditu a hledáte spolehlivého partnera pro tuto službu? Oslovte nás: volejte: ☏ +420 605 733 267 e-mail:[email protected]

Reference

Reference dělení dle průmyslu a odvětví
Elektrotechnický průmysl E-commerce Neziskovky
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.. decoDoma, s.r.o. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Informační systémy Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Obce a města
Versino CZ, s.r.o. Europ Assistance s.r.o. Obec Zašová
Lehký průmysl Zdravotnictví a technika Maloobchod
Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. – Požární technika Arjo Czech Republic s.r.o. HECHT MOTORS s.r.o.
Strojírenství a obrábění kovů Logistika a doprava Elektrotechnický průmysl
Ammann Czech Republic a.s. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Siemens Česká republika
Papírenský a polygrafický průmysl Sklářský a porcelánový průmysl Nábytkářský průmysl
Tiskárna H.R.G. LASVIT s.r.o. Amirro s.r.o. – Sklo a zrcadla
Automotive Informační technologie Výroba  
Ammann Czech Republic a.s. sledovanitv.cz s.r.o LINDE + WIEMANN SE & Co. KG
Polygrafický průmysl Energetický průmysl Potravinářský průmysl
Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. NET4GAS, s.r.o. Nate – nápojová technika a.s.
Státní firmy Řetězce a retail
Velkoobchod
Společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Tesco Stores ČR a.s OTTO Office (CZ) s.r.o.
Manažerský audit
Manažerský audit

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše indidivuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů flukutace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.