Personálně krizový management firmy

Krize firmy je charakterizována jako situace s různorodým časem trvání, který rozhoduje o tom, zda se firma vrátí do situace, ve které byla před vznikem krize, nebo jsou také vážně ohroženy cíle, vize a budoucí plány, které si firma stanovila.

Personálně krizový management – krize lidí a zdrojů

Personální krize je v době vysoké konkurence na trhu práce, nedostatku specializovaných pozic a vykrádáním klíčových zaměstnanců, obsazením manažerských pozic nevhodnými lidmi, ohrožena každá firma, která podniká na evropském trhu práce.

Personální krize

Pokud mluvíme o personální krizi, rozhodně zde nehovoříme o nepatrném poklesu tržeb, či ztrátě jednoho zaměstnance. Bavíme se zde o větších problémech, které mohou mít likvidační potenciál. V řadě krizí firem, se kterými jsem měl možnost pracovat šlo o situaci, která byla spíše neočekáváná nebo jsem na ní měl firmu připravit, obvykle však je to spojení několika problémů najednou a jejich náhlým vyústěním.

Personálně krizový management řízení

V rámci našeho krizového řízení nejdříve realizujeme analýzu ohrožení, která je složena především z opatření proti potenciální krizi. Hledáme všechny možné zdroje, ve kterých by se krize mohla rozvinout a na základě těchto poznatků podnikáme akční preventivní kroky. Do analýzy jsou zahrnuty poznatky projevů krize, což je velice významné při co nejrychlejším rozpoznání nastalé krizové situace.

V rámci analýzy hledáme vnější i vnitřní rizika a spolupracujeme napříč firmou. Využíváme formu setkávání, workshopů, brainstormingů, kreativních skupin, vše vyhodnocujeme a skládáme do sebe. Krize a její rizika jsou u každé firmy zcela jiná, jelikož záleží na povaze dané firmy.

Důvody pro službu personálně krizového řízení

Firmy bojují s různými oblastmi, jako je rostoucí konkurenční tlak, odchody klíčových zaměstnanců, snižování lidských kapacit a lidských zdrojů a obecně jejich kvalita, klesající počet inovací, omlouvání chyb a omylů, firemní problémy se přestávají vyhodnocovat a řešit.

U některé typů krize je vyžadována okamžitá reakce, jinak firma zaniká, na druhou stranu některé segmenty odpouštějí jisté zpoždění a setrvačnost pro reakci.

Naše personálně krizová strategie

Realizace krizové strategie udává firmě, jak má postupovat v možné krizové strategii a jaké dílčí oblasti jsou na danou firemní krizi účinné. Obvykle volíme formu zamezení, tedy volíme cesty, jak zamezit unikání, prostředků, lidí, inovací apod. a snažíme se o přesměrování na vhodnou formu.

Definujeme systém výstrah v plánování a zamezujeme další eskalaci. Také aplikujeme nový pohled na řízení, investice, plány apod. Musíme také stále pracovat se zvládnutí krize takovou formou, aby nedošlo k poškození pověsti, image apod.

Personálně krizový interim manažer

Náš krizový manažer musí mít na zřeteli tyto určité body ve své práci:

 1. Akceptace probému – Krizový manažer vnitřně nepopírá rozsah problému a neočekává, že problém bude ještě mnohem vetší a složitější.
 2. Otevřenost – Čím otevřeněji se o problému a jeho příčinách a řešeních bude jednat, tím více získá důvěry u zainteresovaných jedinců.
 3. Krize a rozvoj – Jako každá krize si bohužel žádá své oběti. Většina krizí končí nějakým vypořádáním, finančním, právním nebo jiným. Poté přichází obvykle určitý klid a s ním se objevují změny a prostor pro další růst a rozvoj.

Naše zásady krizového managementu

 1. Vždy okamžitě reagujeme a analyzujeme celkovou situaci firmy.
 2. Žádnou vzniklou situaci neponecháváme náhodě, působíme preventivně – protikrizově.
 3. Bereme na vědomí, že ekonomické ukazatele a účetnictví vždy neodráží realitu firmy.
 4. Provádíme důsledná opatření k rychlému překonání krize se zaměřením na dlouhodobé zdraví firmy.
 5. Přijímáme mimořádná opatření k maximálním úsporám a při personálních změnách postupujeme od top řídících úrovní.
 6. Vždy se zaměřujeme na intenzivní vnitřní komunikaci a motivaci zaměstnanců.
 7. Stavujeme si pouze reálné cíle.
 8. Krizový plán je vždy přehledný a snadno hodnotitelný měřitelný.

V rámci naší služby krizového managementu se potýkáme s těmito tématy

 1. Nedostatek pracovní síly, nekvalifikovaná pracovní síla, pracovní konflikty, personální otázky.
 2. Špatné řízení ostatních částí firmy, kapacita výroby, nedostatky výroby, výrobní postupy a procesy. Stav produktů a služeb.
 3. Řešíme různé formy závislosti a jejich řešení
 4. Obchodní otázky, jako je nízká konkurenceschopnost produktů a služeb
 5. Konzultujeme nedostatečná cenová politika, problémy s marží a nákladovostí.
 6. S kolegy se zabýváme omyly ve financování firmy, režijní a personální náklady
 7. Chybné investice a inovace, nevhodné budoucí strategie,
 8. Řešíme chybějící strategie a nedostatečná znalosti strategického řízení.
 9. Pracujeme s osobní neschopností, sebedůvěrou managementu, vyhýbání se rizikům.
 10. Řešíme HR oblast, jako je nadbytečný počet zaměstnanců, nízká produktivita, vysoká režie.

Proč personálně krizový management firmy?

Každá firma nebo organizace se snaží o co nejdlouhodobější setrvání na svém trhu, včasné reakce na změnu trhu nebo podnikání a vyhnutí se tak fázím krize. Fáze řízení firmy vyžaduje různé chování a přístupy k řešení a stává se, že si řada firem zopakuje cykly, případně některou fázi svého vývoje přeskočí.

Jednotlivými fázemi každé firmy jsou od založení, následného růstu, stabilizace, ale také krize nebo to nejhorší zánik. Tyto životní fáze odrážejí prostředí, ve kterém firmy fungují. To je hlavním důvodem, proč má význam sledovat změny nejen uvnitř podniku, ale i vně. Dlouhodobé udržení ve stabilizované fázi je hlavním úkolem majitelů a manažerů napříč všemi úrovněmi firemní struktury.

Je obtížné obecně definovat firemní krizi. Firmy mají různou mírou odolnosti vůči vznikajícím potížím a problémům. Obecně krizi popisuji jako změnu ve firmě, při níž dochází k významné odchylce od normálního stavu.

Firemní krizi také často definuji jako situaci, v níž je významně narušena rovnováha mezi posláním firmy, firemní filozofií, hodnotami, cíli nebo podnikatelským stylem a samotným postojem trhu k firmě. Dochází tak k nahromadění negativních vlivů, které znemožňují řádné fungování firmy. Řešení krize vyžaduje tak zásadní akci.

Krize firmy má pak také své etapy, začíná definicí jakýchsi symptomů, akutní stádium až po samotné vyřešení krize.

Náš personálně krizový management přichází s konceptem stabilizování firemní a podnikatelské rovnováhy. Řešením může být uvedení klíčových zájmů firmy do opětovného souladu s nároky, které si klade okolní trh a podnikatelské prostředí a vyvarování se kritických míst. Další důležitý přínos je znovuzískání rovnováhy vztahů.

Pokud hledáte krizového manažera nebo celkově službu řešící krizový management, jste na správné adrese, oslovte nás.

Naše další služby:

Odkazy:

Reference

Reference dělení dle průmyslu a odvětví
Elektrotechnický průmysl E-commerce Neziskovky
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.. decoDoma, s.r.o. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Informační systémy Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Obce a města
Versino CZ, s.r.o. Europ Assistance s.r.o. Obec Zašová
Lehký průmysl Zdravotnictví a technika Maloobchod
Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. – Požární technika Arjo Czech Republic s.r.o. HECHT MOTORS s.r.o.
Strojírenství a obrábění kovů Logistika a doprava Elektrotechnický průmysl
Ammann Czech Republic a.s. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Siemens Česká republika
Papírenský a polygrafický průmysl Sklářský a porcelánový průmysl Nábytkářský průmysl
Tiskárna H.R.G. LASVIT s.r.o. Amirro s.r.o. – Sklo a zrcadla
Automotive Informační technologie Výroba  
Ammann Czech Republic a.s. sledovanitv.cz s.r.o LINDE + WIEMANN SE & Co. KG
Polygrafický průmysl Energetický průmysl Potravinářský průmysl
Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. NET4GAS, s.r.o. Nate – nápojová technika a.s.
Státní firmy Řetězce a retail
Velkoobchod
Společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Tesco Stores ČR a.s OTTO Office (CZ) s.r.o.

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše individuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů fluktuace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme, pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.