Domů Služby Personální audit veřejné správy

Personální audit veřejné správy

Personální audit veřejné správy je formou kritické analýzy, která umožňuje ověřovat informace o dané správě, případně organizaci. Obecně je však nutné personální audit vnímat jako prostředek, kterým je strana klienta ujišťována auditorskou firmou o kvalitě, podmínkách nebo stavu určité věci nebo skutečnosti, kterou druhá osoba – personální auditor zkoumala.

Proč personální audit veřejné správy

Potřeba tohoto personálního auditu plyne z nejistoty nebo pochybnosti o kvalitě, podmínkách či stavu nějaké oblasti veřejné správy, skutečnosti a z nemožnosti tuto nejistotu nebo pochybnost odstranit vlastními silami. Pro tyto účely je vhodná volba nezávislého personálního auditora, který realizuje personální audit veřejné správy.

V rámci komplexního přístupu naší služby k auditu se jedná o ověření určitého tématu nebo skutečnosti naší nezávislou osobou, která má k této odborné činnosti náležité předpoklady a dlouhodobou praxi. Samotný audit můžeme v našem pojetí chápat buď jako selektivní nebo jako komplexní.

Druhy personálního auditu veřejné správy

Selektivní personální audit

Tento audit se primárně zaměřuje na úzký okruh kontroly, případně menší celek.

Komplexní personální audit

Náš komplexní audit si bere za cíl obvykle větší subjekt, případně celý sektor. Také je někdy naše zaměření na tzv. vnější a vnitřní audit. Případně má audit zcela specifické zaměření.

Cíl personálního auditu veřejné správy

Úkolem řízení lidských zdrojů je, aby byla organizace výkonná a aby plnila své povinnosti v souladu s jejím posláním. Cíl personálního auditu je v obecné rovině nezávislý pohled na efektivní využití lidských zdrojů, a to samozřejmě v návaznosti na cíl a strategii organizace. V případě zjištění nedostatečné efektivnosti může doporučit náš personální auditor snížení stavu zaměstnanců nebo zefektivnění či změnu vybraných procesů.

Zaměření personálního auditu

Zaměření personálního auditu může být různé a vždy záleží na požadavcích našeho klienta. Lze ho pak dělit na běžný audit, který je prováděn na základě zjištěné odchylky od požadovaného cíle, vize, plnění plánu anebo pak komplexní audit, který představuje kompletní kontrolu daného období.

Cílený audit je zaměřen na konkrétní problematiku, jako je kontrola, ochrana, chyby, možnosti daného systému atd. Postup personálního auditu by se měl skládat z těchto etap přípravy auditu, vysvětlení a definici cíle a zjišťování informací, případně doporučení a následné kroky.

Způsob zvoleného auditu je také předmětem dohody s klientem a je vždy zvolený na míru klientovi nebo druhu organizace.

Exit mobile version