Personální procesy a personální audit

Zvolte si náš personální audit, který zajistí mnohem efektivnější zvládání této sekce společnosti, která je tolik důležitá.

Personální – procesní audit

Spokojenost zaměstnanců na vedoucích i těch nejnižších pozicích bude znamenat také vyšší efektivitu práce.

Provedeme audit personálních procesů, budeme komunikovat také s jednotlivými pracovníky a odhalíme všechny menší i větší chyby v personalistice vaší firmy. Personální proces, ať už se jedná o nábory nebo například způsoby motivování, vám zajistí hladký chod společnosti a hlavně spokojené zaměstnance.

Správně nastavené procesy poskytují užitečnou a důležitou metodickou podporu všem, kdo se zaměstnanci pracují – vedoucím pracovníkům a personalistům. Pomůžeme Vám zjistit jejich reálný stav a případně tyto procesy zefektivnit. Analýzu procesů pojímáme komplexně a systémově, s přihlédnutím k jedinečnosti každé firmy. Nejprve podrobíme zkoumání všechny Vaše strategické dokumenty, směrnice, stávající postupy a metodické pokyny, které řeší problematiku řízení firmy a rozvoje lidských zdrojů. Následně vedeme párové rozhovory s pracovníky, kteří mají danou oblast ve své kompetenci, a s vedoucími pracovníky, kteří příslušné postupy realizují v praxi.

Výsledkem je detailní a objektivní zpráva o stavu firemních nebo personálních procesů a zároveň komplexní soubor doporučení a metodik, které Vám pomohou tuto oblast ihned zlepšit a dále rozvíjet.

Co získáte analýzou personálních procesů

  • Konkrétní přehled skutečného stavu procesů Vaší firmy.
  • Jasně definované silné a slabé stránky.
  • Návrh řešení na eliminování slabých stránek jednotlivých personálních procesů.
  • Doporučené postupy, které Vám zajistí efektivnost vynakládaných prostředků v oblasti lidských zdrojů nebo dílčích oddělení.
  • Kontrola řízení a rozvoje lidských zdrojů, dodržování interních předpisů.
  • Informace o nových trendech v oblasti řízení organizací a rozvoje lidských zdrojů.

Personální audit je konkrétní a detailní analýza specifikované oblasti, jako je určité téma nebo proces u klienta, jehož cílem je zjistit aktuální stav a navrhnout optimální řešení či doporučení na zlepšení. Proces je založen na sběru aktuálních dat přímo uvnitř organizace a tedy vždy ušit na míru současné situaci u klienta. Poté následuje vyhodnocení a zpracování podrobné zprávy, jejíž samozřejmou součástí je návrh změn a doporučení v jednotlivých zkoumaných oblastech.

Co získáte personálním auditem

Audit zajistí objektivní posouzení současného stavu oddělení a přinese návrhy vedoucí k optimalizaci. Slouží k mapování motivace zaměstnanců, jejich očekávání v oblasti  rozvoje.  Již malé změny vedou k zefektivnění, které se významně projeví například v nárůstu ukazatelů ziskovosti a snížení nákladů. Vedlejším výsledkem je i zvýšení spokojenosti a loajality zaměstnanců.