Vztahy na pracovišti – poradenství

Problematické vztahy na pracovišti neovlivňují pouze oběti, ale i celé organizace. Málokterá firma nebo organizace si uvědomuje vážnost problémů, které jsou spojené s problematickými vztahy na pracovišti. Situaci jsou často ignorovány.

Jiné společnosti se s tímto snaží vypořádat svým způsobem, ale napáchají obvykle více škody než užitku. Na pracovišti je možné v rámci našeho personálně auditového pozorování sledovat vztahy, klima a celkovou atmosféru v organizací případně na oddělení.

Vztahy na pracovišti a mezilidské vztahy

  • Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
  • Vztahy mezi nadřízenými a podřízenými
  • Vztahy k zákazníkům a veřejnosti
  • Vztahy mezi pracovními kolektivy v organizaci
  • Vztahy mezi spolupracovníky atd.
  • Pracovní prostředí

Důvod našeho auditového šetření je především v zaměření na celkovou pracovní spokojenost a produktivitu práce. Pracovní prostředí tvoří jak interpersonální vztahy, tak i materiální vybavení na pracovišti. Souhrnně se dá říct, že se jedná o všechny podmínky, ve kterých zaměstnanci pracují.

Konflikty na pracovišti

Konfliktům se na dnešních pracovištích nelze vyhnout a mohou být vyvolány či ovlivněny mnoha faktory, jako jsou například frustrace, nesplněné očekávání, osobnostní dispozice, ego, psychický stav či slouží jako prostředek k získání převahy. Také mohou být způsobeny pouhým nedorozuměním či chybným chápáním projevů druhé osoby. Svou roli na pracovišti, a samozřejmě i mimo ně, mohou hrát také rivalita, předsudky či přehnaná soutěživost. Toto vše se dá v rámci auditování pozorovat a poskytnout tak zpětnou vazbu pro další kroky.

Průměrný zaměstnanec stráví konfliktem v práci 2,1 hodiny týdně.

Některé z konfliktů mohou mít negativní následky a frustrace sporů se může mimo jiné projevit také v produktivitě práce, anebo narušit psychickou pohodu jak jedince, tak celého pracoviště.

Sexuální obtěžování a jeho řešení

Bohužel i s tímto jevem se v našich personálních auditech potkáváme. Sexuální obtěžování je bohužel i dnes součástí pracovního života, i když ne tak často jako v minulosti.

Je nutné jasně komunikovat to, že takováto forma chování není ve firmě tolerována a případně k tomu vytvořit i sérii opatření, která takovému chování dokáží předejít. Každý zaměstnanec si sice může představit něco jiného a spousta fyzických kontaktů je společností automaticky tolerováno.

V každé kultuře organizace může být dána jiná hranice, od které je toto chování považováno za nepřípustné. Tímto jednáním pak myslíme nežádoucí fyzické, verbální nebo neverbální projevy. V pracovním prostředí se sexuální obtěžování vztahuje především k nerovnosti mezi muži a ženami a obvykle se vyskytuje v tématu uplatnění moci.

Bossing a jeho řešení

Pro naše klienty toto chování popisujeme jako systematické šikanování ze strany vedoucího nebo manažera. Jedná se o systematické a dlouhodobé utlačování nadřízeným zaměstnancem, který může využívat svého postavení a moci. Důvody pro agresi nadřízeného mohou být různé. Příčinou může být žárlivost na schopnějšího podřízeného, který může ohrozit pozici vedoucího nebo, že má vyšší vzdělání nebo něco, co agresor postrádá.

Původem může být hněv na organizaci, tlak se shora, přenášení osobních problémů a vlastního stresu atd. Toto a níže popsaná chování jsou nepřípustná v jakékoli organizaci a často pouze pohledem auditora z venku organizace se dají zjistit, analyzovat a následně řešit.

Bullying a jeho řešení

Jedná se opět o systematické utlačování a ubližování někomu na pracovišti, které trvá delší dobu a často je provázeno psychickými, psychosomatickými a zdravotními problémy. Zde je agresorem jednotlivec než skupina kolegů.

V rámci našich personálně poradenských šetření se setkáváme i s tímto druhem chování nejen mezi manažery, ale i mezi kolegy zaměstnanci. Zde je důležité skrze naši službu toto chování identifikovat a následně připravit akční plán k jeho řešení, ve spolupráci s majitelem, případně top managementem společnosti.

Mobbing a jeho řešení

Toto chování je definováno systematickým šikanování, terorizování a poškozování osoby na pracovišti. Opakovaný psychický teror v pracovním životě znamená nepřátelskou, neetickou komunikaci, která je systematicky směřována jednou nebo skupinou lidí směrem k jednotlivci, který je tlačen do bezmocné a bezbranné pozice.

Je důležité, jako u bullyingu skrze naši službu toto chování identifikovat a následně připravit akční plán k jeho řešení, ve spolupráci s majitelem, případně top managementem společnosti.

Staffing a jeho řešení

V rámci našíé praxe e to opak mobiingu, kdy se jedná o opak bossingu. Jsou to často útoky jednotlivce nebo celé skupiny vůči jedinci ve vedoucí nebo řídící funkci. Příčinou je pak nedostatek respektu autority, žárlivost nebo také výrazná odlišnost nadřízeného od pracovního kolektivu. Například pokud je nový vedoucí výrazně mladší nebo méně zkušený nemusí být brán jako autoritativní atp.

Řešením je pak celkové zvážení personálního a manažerského uzpůsobení a doporučení k prací s jednotlivci, případně doporučení výrazných personálních změn.

Další problematické chování a jevy na pracovištích

Chairing a jeho řešení

Představuje souboj o pomyslné místo vedoucího manažera, klíčovou centrální manažerskou pozici – křeslo v čele firmy. Toto chování se vyznačuje specifickou formou útoků na pozici nejvyššího vedení.

Jedná se v podstatě o mobbing v prostředí vedoucích pracovníků nebo těch, kteří aspirují na vrcholovou řídící pozici. Zde je stejné řešení, jako v případně mobbingu.

Defaming a jeho řešení

 V končinách Českých firem i toto je časté chování. Tvorba nějaké fámy, znevažování a pomluvy. Tyto formy problematických vztahů na pracovišti využívají pomluv a útočí na osobní pověst manažera nebo kohokoli v organizaci. Jednání se pak soustředí na zostuzení, zesměšňování nebo znevažování oběti.

Zde je řešení stejné jako v případě jakéhokoli obtěžování, jasné se vymezení vůči takévému chování a uplatnění do praxe v jednání manažerů a majitele organizace. Komunikace takovéhoto jednání, zjištění původu a původců a následné kroky k řešení.

Stalking

Je trestný čin, který je v trestním zákoníku vymezen jako nebezpečné pronásledování. Za toto jednání lze považovat opětovné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými esemeskami, e-maily, různé druhy chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi a opakované cílené sledování osoby.

Fyzické napadání

Užití fyzické síly proti jiné osobě nebo skupině, které ústí ve fyzické, sexuální nebo také v psychologické poškození. Výhružné pohledy, přerušování řeči, obscénní gesta, nebo znásilnění a vraždu.

Diskriminace na pracovišti

Problematické vztahy na pracovišti jsou motivovány některými kritérii. Rasa a etnický původ, národnost, pohlaví, věk, sexuální orientace, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světový názor. Obětem jsou z těchto důvodů upírány například odměny, benefity nebo cokoli jiného, na co má oběť nárok. Jsou jí přiřazovány podřadné práce nebo přesčasy.

Dissen

Znamená diskriminovat nebo diskreditovat. Dissen je označován jako proces, ve kterém je jedinec označen jako jiný. Je jím opovrhováno, nebo je dokonce vyřazen z kolektivu. Měřítka odlišnosti vychází z předsudků, může se jednat o náboženství, rasu, oblékání, oběť je výrazně vyšší, mladší. Roli může hrát také rozdílnost pohlaví, od většiny v kolektivu.

Hightech-mobbing

Je zcela novou formou napadání, která souvisí se stále častější formou kyberšikany. Jedná se o chování, při kterém dochází k poškození oběti pomocí vymazávání souborů, výměně dat nebo posílání výhružných zpráv či virů.

Chairing

Představuje souboj o pomyslné místo – křeslo v čele organizace. Vyznačuje se specifickou formou útoků na pozici nejvyššího vedení. Často se jedná v podstatě o mobbing v prostředí řídících zaměstnanců nebo těch, kteří aspirují na vrcholovou pozici.

Defaming

Vychází z anglického slova defame, jehož významem je fáma, ale také znevažování a pomluvy.

Shaming

Vychází z překladu z anglického slova stydět se. Tyto formy problematických vztahů na pracovištích využívají pomluv a útočí na osobní pověst zaměstnance nebo manažera.

Jako většina problematických vztahů na pracovištích je třeba nejdříve autoritou z venku popsat, zjistit a analyzovat toto jednání. Následně připravit a zachytit původ a původce těchto jednání a chování a připravit opatření a strategii k řešení.

Náš personální auditor má za úkol tyto etapy pro klienta uchopit a doporučit jejich řešení. Všechna tato nežádoucí jednání a chování ve společnostech mají fatální dopad na produktivitu, efektivitu, firemní kulturu, fluktuaci atd. proto je nutné je řešit ihned a bezodkladu.

Naše další služby personálního auditu

Realizujeme personální audit ve vašem městě

Řešíte téma personálního auditu a hledáte spolehlivého partnera pro tuto službu? Oslovte nás: volejte: ☏ +420 605 733 267e-mail:[email protected]

Reference

Reference dělení dle průmyslu a odvětví
Elektrotechnický průmysl E-commerce Neziskovky
EGSTON SYSTEM ELECTRONIC, spol. s r.o.. decoDoma, s.r.o. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Informační systémy Bankovnictví, finance a pojišťovnictví Obce a města
Versino CZ, s.r.o. Europ Assistance s.r.o. Obec Zašová
Lehký průmysl Zdravotnictví a technika Maloobchod
Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. – Požární technika Arjo Czech Republic s.r.o. HECHT MOTORS s.r.o.
Strojírenství a obrábění kovů Logistika a doprava Elektrotechnický průmysl
Ammann Czech Republic a.s. DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Siemens Česká republika
Papírenský a polygrafický průmysl Sklářský a porcelánový průmysl Nábytkářský průmysl
Tiskárna H.R.G. LASVIT s.r.o. Amirro s.r.o. – Sklo a zrcadla
Automotive Informační technologie Výroba  
Ammann Czech Republic a.s. sledovanitv.cz s.r.o LINDE + WIEMANN SE & Co. KG
Polygrafický průmysl Energetický průmysl Potravinářský průmysl
Westrock Packaging Systems Svitavy, s.r.o. NET4GAS, s.r.o. Nate – nápojová technika a.s.
Státní firmy Řetězce a retail
Velkoobchod
Společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Tesco Stores ČR a.s OTTO Office (CZ) s.r.o.

Personální auditVztahy na pracovišti – poradenství

Čím se odlišujeme od konkurence

Jak to chodí u nás… Jak to chodí u konkurence…
Naše zkušenosti Již od roku 2010 poskytujeme poradenství a konzultace v personálním řízení firem, skrze naše indidivuální řešení a unikátní poradenství. Zeptejte se nás…
Náš přístup Pracujeme na klíč a vždy k problematice zakázky přistupujeme individuálně. Máme originální výstupy, přímo pro potřeby vašeho podnikání. Vše děláme podle šablon, jejich obsahu často klient nerozumí.
Naše praxe Za 10 let jsme prošli různými organizacemi s různou úrovní problémů a překážek. Vždy jsme nakonec našli řešení a vyřešili problém našeho klienta. Nestabilní týmy konzultantů vedou k různým výstupům kvality práce. Z důvodů flukutace konzultantů poradenských firem, konzultují problémy často poradci bez znalosti oboru a řádné praxe.
Naše realita Výstup naší práce musí být účelný a funkční, aby všichni ve firmě věděli, co a jak mají s výstupy následně dělat. Hodně cizích lov, nepoužitelných matic a složitých systémů dalších kroků utržených od reality firmy.
Naše strategie Řekneme vám, co máte dělat a na co se máte v rozvoji vaší firmy zaměřit. Některé poradenské společnosti berou výstup poradenství jako manuál, ale do hloubky problému nevstupují a neřeší kvalitu a efektivitu svého výstupu.
Naše propojení To, co vymyslíme pro klienta také následně realizujeme a klient nás dle výstupu hodnotí. Děláme výstupy, které jsou praktické, dají se zrealizovat a je u nich rychle vidět efekt. Vzdušná a krásná, ale obecná a prázdná teorie výstupu. Firma neví, co přesně má dělat. Nebo to ne zcela realizovat.
Naše výsledky Chceme, aby se vám naše výstupy brzy a úspěšně uplatnily v praxi. Poradenská firma není odpovědná za své výsledky. Dělejte si s tím co potřebujete…
Naše metody Za 10 let již máme přesný postup, jak se rychle dobrat k cíli. Proto je také cena pro vás dostupná. Zeptejte se a možná se budete i divit.
Naše inovace Do našeho výstupu spolupráce vkládáme množství našich konkrétních nápadů. V podstatě nás klienti platí za přinášení nápadů a inovací, pohledů a postojů. Inovace, nápady, kreativa často chybí.