Spiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?

358

Zcela upřímně tímto názvem článku způsobím asi rozčeření ustálených poradenských vod. Zase ale na druhou stranu nevidím důvod, proč téma spirituality nevložit do firemní strategie nebo by nemělo mít přesah do podnikání. V době, kdy se všichni různorodě vyrovnávají s těžkostmi a se stresem v práci a životě je slovo spiritualita téměř na každém kroku jistým řešením z těžké situace.

K podstatě spirituality

Nejnovější výzkumy dokazují, že spiritualita, ať už náboženská nebo nenáboženská je významným psychohygienickým pomocníkem. Nepochybně pro spoustu společností je toto téma něco, co do businessu nepatří, ale mě něco říká, proč se nad tím tématem nezamyslet hlouběji. Možná v úvodu by stálo za to vyvrátit následující…

 • „Spiritualita není zakázané slovo a neukazuje na vaši slabost.“
 • „Tímto se nevyvolávají duchové a ani se nezaříkává špatný manažer, nejde o esoteriku.“
 • „Nebudeme zapalovat svíčky, tyčinky apod.“

Budeme se bavit o vyšším, širším a hlubším smyslu…

Spiritualita ve firemní praxi

Wikipedia nám říká, že spiritualita z lat. spiritualis, je slovo duchovnost nebo duchovní a znamená určitou životní praxi a způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co člověka v různých rozměrech přesahuje. Takže dává další rozměr tomu, co děláme v naší každodenní firemní praxi.

Tedy kromě standardního rozsahu naší práce má i někdy rozsah spirituální, tedy něco, co je nad rámec toho všeho a pomáhá v řešení různých zadáních z života lidí nebo firem.

TIP:  Vize trhu práce pro rok 2018

Řada z nás pracuje s různými způsoby, jak se vyrovnávat s čímkoli co do našeho života přichází, něco zcela nelze rozumově vysvětlit a zpracovat, něco vyžaduje daleko hlubší a širší postup. V psychologii se prosadilo chápání spirituality jako něčeho, co s náboženstvím nutně nesouvisí, takže existuje nejen náboženská, ale i nenáboženská spiritualita.

Spiritualita význam

Psychologická definice spirituality vychází z významu slova, ale rozhodující jsou zde možné konotace, jež naznačují, že jde o něco ušlechtilého. Možná o vyšší zájmy nebo ideály, jako jsou mravní normy, kulturu, moudrost, smysl života, autenticitu, svobodu, tvořivý potenciál apod. Často tato hesla vídáme v různých firemních brožurách a jejich hlubší význam někdy samotným firmám uniká.

Maslow a spiritualita

Lze předpokládat, že spiritualita tvoří u některých jedinců něco, jako je centrum motivů, postojů a citů i jakési jádro osobní identity a smyslu života. Lze ji tedy vidět jako samotný vrchol Maslowovy hierarchie potřeb. Naopak slabost nebo absence takového jádra může znamenat nezralost osobnosti. Četné výzkumy totiž dokládají, že spiritualita – náboženská nebo nenáboženská je významným psychohygienickým pomocníkem.

Profesor Křivohlavý byl věřícím evangelíkem a prošel zkušeností koncentračního tábora, dolů a šachet atd. Zasloužil se o obrovskou osvětu na poli psychologie. Napsal řadu populárně-vědeckých knih věnovaných tématům štěstí, stresu, stárnutí nebo odpuštění a jeho pozitivním vlivu na lidské zdraví. Křivohlavý definoval deset nejdůležitějších spirituálních témat, přičemž s většinou z nich se můžeme ztotožnit i my.

TIP:  Jak Baťa hledal zaměstnance?

Jaro Křivohlavý

„Křivohlavý v souvislosti se spiritualitou hovoří o spirituálních cílech, jež jsou v běžné realitě nedosažitelné. Člověk pak k těmto cílům limitně směřuje, přičemž je nikdy nemůže zcela dosáhnout. Spirituální život je tak celkově zaměřen na něco, co člověka přesahuje a člověk je na neustálé cestě, která je nikdy nekončícím procesem k vytyčenému spirituálnímu cíli.“ (Křivohlavý, 2006)

Deset spirituálních témat

 1. Být čestný
 2. Být milosrdný k druhým lidem
 3. Nacházet vyšší úroveň smyslu života
 4. Žít v harmonii se světem
 5. Pomáhat druhým lidem
 6. Žít tak, aby se to líbilo tomu, kterého považuji za nejvyšší hodnotu (Bohu)
 7. Angažovat se v oblasti náboženského života
 8. Zachovávat náboženskou víru a žít podle toho, v co věřím
 9. Respektovat ve svém jednání své svědomí
 10. Mít pevnou strukturu a hierarchii nosných hodnot

Myslím, že tyto hodnoty v pojetí spirituálních témat často nalézáme i etických kodexech různých firem a organizací přesto je považujeme pouze za etické, i když mají nepochybně i vyšší smysl, třeba ten spirituální.

Ještě doplním další hezký popis pana profesora Křivohlavého:

Rámeček č. 1: Kdy je lidem dobře

Charakteristiky osobních cílů, které vedou k dobrému subjektivnímu stavu

 • konkrétně definované, splnitelné cíle (chodit slušně oblečen, mluvit pomalu a zřetelně…)
 • cíle naznačující přibližování se dominantnímu, nejvyššímu, celoživotnímu zaměření
 • cíle definované v termínech duchovní dimenze života (spirituální cíle)
 • cíle s charakteristikou skupinové afiliace
 • cíle zaměřené na zvyšování intimity v nejužších přátelských vztazích
 • generativní cíle
 • cíle vycházející z vlastního osobního rozhodnutí dané osoby (intrinsické cíle)
 • cíle vyznačující se vyšší mírou oddanosti zvolené činnosti
TIP:  Moje neradostná a neoptimistická vize roku 2021. Kapitalismus umírá

Rámeček č. 2: Kdy lidem dobře není

Charakteristiky osobních cílů, které vedou k nedobrému subjektivnímu stavu

 • mocenské cíle (definované v termínech užití až zneužití moci)
 • ambivalentní (rozporuplné) cíle
 • cíle dodávané člověku z jeho okolí (extrinsické cíle)
 • konfliktní cíle (volba cílů, které kolidují s jinými již zvolenými cíli)
 • příliš abstraktní cíle (být 100% čestný, myslet vždy jen na pozitivní věci…)
 • snahy vyznačující se touhou od něčeho se distancovat (oddalovat)

Jung a spiritualita

Junga také zajímá funkce náboženství ve vztahu k duševnímu zdraví. Duševně a duchovně zdravý člověk musí znát a naplňovat smysl svého života. Jeden ze způsobů, jimiž náboženství podporuje duševní zdraví, je princip otevřené budoucnosti. Jung konstatuje, že člověk, kterému náboženství dává naději na posmrtný život, je zpravidla vyrovnanější a šťastnější, tedy i psychicky zdravější než ten, pro něhož budoucnost končí smrtí.

Závěrem

Pracuji s lidmi již nějakou dobu a nepochybně budu i nadále. Již dávno si však uvědomuji širší rozměr mé práce, ale i práce podnikatelů, kterým na jejich cestě pomáhám. Něco jako deset spirituálních témat vnímám ve svém životě a podnikání také. Co vy a vaše spiritualita?

„Spiritualita by neměla zůstávat omezená na prožívání na určitých místech či v určitý vyhrazený čas, ale měla by být prožívána každým okamžikem a odrážena v našem chování a jednání.“

Zdroje: http://jaro.krivohlavy.cz/

- Reklama -