Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě ovlivňují především dynamická propojení a vztahy mezi nehmotnými silami, stejně jako jsou atomy drženy pohromadě neviditelnými přitažlivými silami, i jednotlivci a týmy disponují dynamickým napětím mezi nimi a ve svých vztazích.

„V rámci pojetí kvantové fyziky je třeba si uvědomit, že v rámci organizací existuje něco, čemuž říkáme „dynamické napětí.““ – Petr Kmošek

S tématem napětí v organizacích pracuji již od roku 2010, kdy jsem poprvé zaznamenal, že existují kromě souboru dovedností, znalostí, kompetencí i další oblasti zajímavé pro měření. Tato oblast je tak trochu záměrně skrytá většinové společnosti, a přesto často daleko vypovídající, než je tomu u běžných metod.

Kvantové pole organizace

Analýzou těchto polí uvnitř organizací jsme schopni určit to, jaký vývoj bude mít daná organizace, ale i projekt nebo zcela nový startup. To, jaké je dynamické napětí pole v dané organizaci, takový vývoj bude následovat. To vede ke vzniku vzorců chování, které se zrcadlí napříč organizací, někdy jsou rozpoznávány jako kultura, ale často zůstávají zcela neprozkoumané z hlediska potenciálního dopadu a vlivu na život organizace.

Kvantová fyzika není popsána jako stav částic, jejich hybností a polohou, jako tomu je klasické fyzice, ale svou vlnovou funkcí. Tedy, že každý objekt ve vesmíru oplývá vlastní vlnovou funkcí.

Abych svůj, již dnes dlouholetý pohled na fungování organizací podpořil použiji silné karty.

Začnu hned tou nejsilnější kartou:

„Musíme učinit smělý myšlenkový skok, abychom pochopili, že k porozumění procesů není rozhodující chování těles, ale něčeho, co se nachází mezi nimi, to znamená chování polí. – Albert Einstein

Pokud bychom chtěli charakterizovat psychologii Carla Gustava Junga jednou větou, můžeme říct, že analytická psychologie, ztělesněná ve struktuře archetypů, nás vede k názoru, že existuje část světa, kterou nevidíme, oblast reality, která se neskládá z hmotných věcí, ale z nehmotných forem. Tyto formy jsou skutečné, i když jsou neviditelné, protože mají potenciál objevit se v naší mysli a působit v ní.

Další článek:  Manažeři budujte svou kredibilitu!

Fyzik Archibald Wheeler který se za druhé světové války podílel na vývoji jaderných reaktorů a později zavedl do fyziky pojem „černá díra“. Na sklonku svého života prohlásil: „Jsem si jistý, že jednoho dne uvidíme princip existence v celé jeho jednoduchosti a kráse, až si řekneme: jak jsme jen mohli být po celou dobu, tak hloupí, že jsme to neviděli?“

Další silnou kartu mě dovolte vzpomenout třeba francouzského fyzika Alfreda Bovise, který v rámci svých výzkumů zjistil vztah mezi vlnovou délkou a energetickou hodnotou našeho těla. V roce 1930 vynalezl měřící prostředek tzv. Bovisův biometr, který slouží jako radiestetická pomůcka k určování energetické kvality vibrací míst, osob atd.

Další zkoumání biometru pak Bovise vedlo ke stanovení stupnice založené na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění. Všeobecně se ujalo označení „bovis jednotka“, která odpovídá přibližně vlnění o vlnové délce jedné tisíciny nanometru (cca 1000 bovisů = 1 nm). Jednotky bovis popisují energii, kterou daná hmota přitahuje. Tak se může zdát, že třeba osoba nebo místo, ale i firma nebo organizace tuto energii vyzařují.

Obecně je situace taková, že jedinec je psychologicky modelován napětím, v jehož poli se lidé psychologicky nalézají. Ale celek, totiž lidstvo, tímto napětím též manipuluje. Vnější napětí je popudovým činitelem, jenž velmi snadno strhává každého jednotlivce do určitého způsobu myšlení a jedinec potom vnější napětí jen zesiluje, protože mu dodává i svou vlastní energii.

Napětí prostoru a osob

„Psychická jógická výchova směřuje k tomu, aby její žáci záměrným upínáním pozornosti na svou fyziologickou bytost nebo přirozenost dosáhli jistého stupně neovlivnitelnosti psychickým napětím prostoru, v němž lidé psychologicky setrvávají. Když toho žáci jógy dosáhnou, jsou schopni svůj duševní stav libovolně ovlivňovat, a kromě toho poznávají, že povaha napětí, jež v sobě vytvářejí, má odezvu i v jiných lidech.

Tím konečně získávají klíč k psychické moci, která nezná meze. A skutečně dobří mystikové používají této moci, nebo ji alespoň chtějí použít, pouze ke změně tendencí od zla k dobru.“ (Zdroj: Kéčara, Autobiografie mystika. Květoslav Minařík)

Vnitřní nehmotné síly organizace

V dynamickém prostředí, kde se mocné vnitřní a vnější síly projevují napříč týmy, odděleními, podniky, a dokonce celými odvětvími, potřebují manažeři pokročilou schopnost reagovat na posuny a změny ve svých organizacích, které se na tomto vývoji vezou jako na vlně, místo aby se snažili tahat za páky a řídit je pomocí vzorců jako předvídatelný stroj.

Další článek:  Když firmě chybí šťáva!

Kvantová organizace = Kognitivní inteligence (IQ) + Duchovní inteligence (SQ) + Emoční inteligence EQ

(SQ – Spirituální kvocient)

Nehmotná dynamika pracovního kolektivu

Vzhledem k prostředí a často jeho složitosti a nejednoznačnosti, v němž nyní pracuje většina vedoucích pracovníků a manažerů, je schopnost porozumět, řídit a rozvíjet vztahy v rámci organizačních systémů nyní důležitější než kdy dříve. Vedoucí pracovníci musí umět pracovat s nehmotnou dynamikou a také si uvědomovat svůj vlastní vliv na širší systém firmy.

Potřeba sebeuvědomění manažera je stále důležitější, protože systémy vyžadují, aby vedoucí pracovníci chápali, jaký vliv má jejich chování na organizaci jako celek.

Psychometrické nástroje

V současné době jsou k dispozici nejrůznější psychometrické nástroje světové úrovně, které mohou poskytnout jak rámec, který mohou vedoucí pracovníci využít k rozvoji vlastního sebeuvědomění, tak i způsob, jak porozumět vztahům a způsobu práce ostatních. Ti nejlepší firemní konzultanti na rozvoj leadershipu si uvědomují obrovský potenciál rozvoje vedoucích pracovníků, aby dokázali pružně a přizpůsobivě reagovat na výzvy, kterým čelí individuálně, aby se mohli svézt na vlně dynamických organizačních změn.

Starý a nemocný leadership

Mechanistické myšlenkové přístupy k vedení organizace z pohledu vedoucího. Vedoucí manažeři a vůdci obecně jsou vnímáni jako zcela odlišní a noví konstruktéři organizace. V tomto typu organizací lídři určují společné hodnoty, kulturu a vizi, aby zajistili pořádek, a také vytvářejí systém, v němž je úroveň jednotlivců určována podle jejich odpovědnosti.

Vedoucí manažer dokáže přijímat přesná rozhodnutí ve správný čas a na správném místě, a to díky své vizi, znalostem a zkušenostem. Má dokonalý tým a strategické a taktické plány, praktikuje nové strategie pro zajištění specializace v organizaci, vytváří změny a uplatňuje je v organizaci, je připraven čelit příležitostem, je zaměřen na znalosti, podporuje multifunkční specializaci zaměstnanců, vytváří hodnotový systém a kulturu atd. Našli bychom ve více referencích oblíbeného autora pana Druckera.

Takový myšlenkový přístup však dle mě nemůže být dlouhodobě funkční.

Nový management – Kvantové vedení

Dnešní management znamená opuštění nebo vzdání se stávajících manažerských struktur, směrů a trendů. Pokud přijmeme, že žijeme ve věku transformace, musíme transformovat i vedení podniků, odpovídajícím způsobem. Protože v transformaci jsou procesy důležitější, než výsledky je to také významný posun směrem ke sdílení vedení v rámci organizace pro plné využití veškerého existujícího potenciálu.

Další článek:  Jak vybudovat úspěšný pracovní tým?

Abychom pochopili tento nový druh vedení, musíme změnit základní myšlenky v konceptu vedení. V centru nových myšlenek leží „kvantový vesmír“. Tento vesmír povzbuzuje lidi, aby zvyšovali svou energii. Kvantové vedení tedy vyvolává intelektuální potenciál. Bez tohoto energetického potenciálu by zbývající skutečnosti ztratily smysl.

Kvantové vedení se zaměřuje na proces, který hledá nové cesty ke zvýšení výkonu nepřetržitě. Vede k příležitostem, jak přimět lidi, aby spolupracovali a k vzestupu synergických efektů výkonu. Zahrnuje akční plány. Klade však důraz na to, jak využít organizační energii k řádnému a smysluplnému dosažení cílů. Kvantové vedení akceptuje neviditelné skutečnosti, jako je duch a mysl.

Kvantový lídr

Pojďme se podívat na některé charakteristiky kvantových lídrů

  • Odolnost – čelí změnám, selhání nebo nedostatku.
  • Rovnováha – tvoří harmonické vztahy k sobě samým, druhým, prostoru a také času.
  • Prázdnota – hledají příležitost k opětovnému doplnění energie.
  • Kreativita – stále hledají nová řešení.
  • Vstřícnost – umožňují zaměstnancům pozitivní přístup.
  • Vize – zajišťují, aby organizace měla průřezový cíl, akční plán a smysl pro směr.
  • Uvědomělost – umožňují složkám organizaci vzájemně působit novými způsoby.
  • Altruistické jednání – mají integrovaný systém spokojenosti zaměstnanců.
  • Inteligence – znásobují inteligenci kognitivní, duchovní a emoční.

Systémové myšlení

Je takovým myšlením, které ukazuje, jak je člověk propojen se svým světem, spíše, než od něj oddělen. Z těchto souvislostí vyplývá, že naše jednání může vést k problémům, kterým čelíme. V rámci kvantového vedení lidský druh zjišťuje, jakým způsobem vytváří a mění následně svou realitu.

Určitě se mě nepodaří podchytit vše o kvantovém managementu, ale další články na toto téma budou určitě následovat.

Zdroje

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás