DomůKrizový management | Crisis managementStarý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Starý a nemocný leadership končí. Přichází kvantový leadership

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě ovlivňují především dynamická propojení a vztahy mezi nehmotnými silami, stejně jako jsou atomy drženy pohromadě neviditelnými přitažlivými silami, i jednotlivci a týmy disponují dynamickým napětím mezi nimi a ve svých vztazích.

„V rámci pojetí kvantové fyziky je třeba si uvědomit, že v rámci organizací existuje něco, čemuž říkáme „dynamické napětí.““ – Petr Kmošek

S tématem napětí v organizacích pracuji již od roku 2010, kdy jsem poprvé zaznamenal, že existují kromě souboru dovedností, znalostí, kompetencí i další oblasti zajímavé pro měření. Tato oblast je tak trochu záměrně skrytá většinové společnosti, a přesto často daleko vypovídající, než je tomu u běžných metod.

Kvantové pole organizace

Analýzou těchto polí uvnitř organizací jsme schopni určit to, jaký vývoj bude mít daná organizace, ale i projekt nebo zcela nový startup. To, jaké je dynamické napětí pole v dané organizaci, takový vývoj bude následovat. To vede ke vzniku vzorců chování, které se zrcadlí napříč organizací, někdy jsou rozpoznávány jako kultura, ale často zůstávají zcela neprozkoumané z hlediska potenciálního dopadu a vlivu na život organizace.

Kvantová fyzika není popsána jako stav částic, jejich hybností a polohou, jako tomu je klasické fyzice, ale svou vlnovou funkcí. Tedy, že každý objekt ve vesmíru oplývá vlastní vlnovou funkcí.

Abych svůj, již dnes dlouholetý pohled na fungování organizací podpořil použiji silné karty.

Začnu hned tou nejsilnější kartou:

„Musíme učinit smělý myšlenkový skok, abychom pochopili, že k porozumění procesů není rozhodující chování těles, ale něčeho, co se nachází mezi nimi, to znamená chování polí. – Albert Einstein

Pro doplnění přidávám pohled Bruce Liptna:

Pokud bychom chtěli charakterizovat psychologii Carla Gustava Junga jednou větou, můžeme říct, že analytická psychologie, ztělesněná ve struktuře archetypů, nás vede k názoru, že existuje část světa, kterou nevidíme, oblast reality, která se neskládá z hmotných věcí, ale z nehmotných forem. Tyto formy jsou skutečné, i když jsou neviditelné, protože mají potenciál objevit se v naší mysli a působit v ní.

Další článek:  Personální audit. Kdy je nezbytný a co od očekávat?

Fyzik Archibald Wheeler který se za druhé světové války podílel na vývoji jaderných reaktorů a později zavedl do fyziky pojem „černá díra“. Na sklonku svého života prohlásil: „Jsem si jistý, že jednoho dne uvidíme princip existence v celé jeho jednoduchosti a kráse, až si řekneme: jak jsme jen mohli být po celou dobu, tak hloupí, že jsme to neviděli?“

Další silnou kartu mě dovolte vzpomenout třeba francouzského fyzika Alfreda Bovise, který v rámci svých výzkumů zjistil vztah mezi vlnovou délkou a energetickou hodnotou našeho těla. V roce 1930 vynalezl měřící prostředek tzv. Bovisův biometr, který slouží jako radiestetická pomůcka k určování energetické kvality vibrací míst, osob atd.

Další zkoumání biometru pak Bovise vedlo ke stanovení stupnice založené na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění. Všeobecně se ujalo označení „bovis jednotka“, která odpovídá přibližně vlnění o vlnové délce jedné tisíciny nanometru (cca 1000 bovisů = 1 nm). Jednotky bovis popisují energii, kterou daná hmota přitahuje. Tak se může zdát, že třeba osoba nebo místo, ale i firma nebo organizace tuto energii vyzařují.

Obecně je situace taková, že jedinec je psychologicky modelován napětím, v jehož poli se lidé psychologicky nalézají. Ale celek, totiž lidstvo, tímto napětím též manipuluje. Vnější napětí je popudovým činitelem, jenž velmi snadno strhává každého jednotlivce do určitého způsobu myšlení a jedinec potom vnější napětí jen zesiluje, protože mu dodává i svou vlastní energii.

Napětí prostoru a osob

„Psychická jógická výchova směřuje k tomu, aby její žáci záměrným upínáním pozornosti na svou fyziologickou bytost nebo přirozenost dosáhli jistého stupně neovlivnitelnosti psychickým napětím prostoru, v němž lidé psychologicky setrvávají. Když toho žáci jógy dosáhnou, jsou schopni svůj duševní stav libovolně ovlivňovat, a kromě toho poznávají, že povaha napětí, jež v sobě vytvářejí, má odezvu i v jiných lidech.

Tím konečně získávají klíč k psychické moci, která nezná meze. A skutečně dobří mystikové používají této moci, nebo ji alespoň chtějí použít, pouze ke změně tendencí od zla k dobru.“ (Zdroj: Kéčara, Autobiografie mystika. Květoslav Minařík)

Vnitřní nehmotné síly organizace

V dynamickém prostředí, kde se mocné vnitřní a vnější síly projevují napříč týmy, odděleními, podniky, a dokonce celými odvětvími, potřebují manažeři pokročilou schopnost reagovat na posuny a změny ve svých organizacích, které se na tomto vývoji vezou jako na vlně, místo aby se snažili tahat za páky a řídit je pomocí vzorců jako předvídatelný stroj.

Další článek:  Jaké jsou aktuální stresory a výzvy ve firmách? S čím bojují majitelé firem?

Kvantová organizace = Kognitivní inteligence (IQ) + Duchovní inteligence (SQ) + Emoční inteligence EQ

(SQ – Spirituální kvocient)

Nehmotná dynamika pracovního kolektivu

Vzhledem k prostředí a často jeho složitosti a nejednoznačnosti, v němž nyní pracuje většina vedoucích pracovníků a manažerů, je schopnost porozumět, řídit a rozvíjet vztahy v rámci organizačních systémů nyní důležitější než kdy dříve. Vedoucí pracovníci musí umět pracovat s nehmotnou dynamikou a také si uvědomovat svůj vlastní vliv na širší systém firmy.

Potřeba sebeuvědomění manažera je stále důležitější, protože systémy vyžadují, aby vedoucí pracovníci chápali, jaký vliv má jejich chování na organizaci jako celek.

Psychometrické nástroje

V současné době jsou k dispozici nejrůznější psychometrické nástroje světové úrovně, které mohou poskytnout jak rámec, který mohou vedoucí pracovníci využít k rozvoji vlastního sebeuvědomění, tak i způsob, jak porozumět vztahům a způsobu práce ostatních. Ti nejlepší firemní konzultanti na rozvoj leadershipu si uvědomují obrovský potenciál rozvoje vedoucích pracovníků, aby dokázali pružně a přizpůsobivě reagovat na výzvy, kterým čelí individuálně, aby se mohli svézt na vlně dynamických organizačních změn.

Starý a nemocný leadership

Mechanistické myšlenkové přístupy k vedení organizace z pohledu vedoucího. Vedoucí manažeři a vůdci obecně jsou vnímáni jako zcela odlišní a noví konstruktéři organizace. V tomto typu organizací lídři určují společné hodnoty, kulturu a vizi, aby zajistili pořádek, a také vytvářejí systém, v němž je úroveň jednotlivců určována podle jejich odpovědnosti.

Vedoucí manažer dokáže přijímat přesná rozhodnutí ve správný čas a na správném místě, a to díky své vizi, znalostem a zkušenostem. Má dokonalý tým a strategické a taktické plány, praktikuje nové strategie pro zajištění specializace v organizaci, vytváří změny a uplatňuje je v organizaci, je připraven čelit příležitostem, je zaměřen na znalosti, podporuje multifunkční specializaci zaměstnanců, vytváří hodnotový systém a kulturu atd. Našli bychom ve více referencích oblíbeného autora pana Druckera.

Takový myšlenkový přístup však dle mě nemůže být dlouhodobě funkční.

Nový management – Kvantové vedení

Dnešní management znamená opuštění nebo vzdání se stávajících manažerských struktur, směrů a trendů. Pokud přijmeme, že žijeme ve věku transformace, musíme transformovat i vedení podniků, odpovídajícím způsobem. Protože v transformaci jsou procesy důležitější, než výsledky je to také významný posun směrem ke sdílení vedení v rámci organizace pro plné využití veškerého existujícího potenciálu.

Další článek:  Jak tvořit vysoce výkonnou firemní kulturu?

Abychom pochopili tento nový druh vedení, musíme změnit základní myšlenky v konceptu vedení. V centru nových myšlenek leží „kvantový vesmír“. Tento vesmír povzbuzuje lidi, aby zvyšovali svou energii. Kvantové vedení tedy vyvolává intelektuální potenciál. Bez tohoto energetického potenciálu by zbývající skutečnosti ztratily smysl.

Kvantové vedení se zaměřuje na proces, který hledá nové cesty ke zvýšení výkonu nepřetržitě. Vede k příležitostem, jak přimět lidi, aby spolupracovali a k vzestupu synergických efektů výkonu. Zahrnuje akční plány. Klade však důraz na to, jak využít organizační energii k řádnému a smysluplnému dosažení cílů. Kvantové vedení akceptuje neviditelné skutečnosti, jako je duch a mysl.

Kvantový lídr

Pojďme se podívat na některé charakteristiky kvantových lídrů

  • Odolnost – čelí změnám, selhání nebo nedostatku.
  • Rovnováha – tvoří harmonické vztahy k sobě samým, druhým, prostoru a také času.
  • Prázdnota – hledají příležitost k opětovnému doplnění energie.
  • Kreativita – stále hledají nová řešení.
  • Vstřícnost – umožňují zaměstnancům pozitivní přístup.
  • Vize – zajišťují, aby organizace měla průřezový cíl, akční plán a smysl pro směr.
  • Uvědomělost – umožňují složkám organizaci vzájemně působit novými způsoby.
  • Altruistické jednání – mají integrovaný systém spokojenosti zaměstnanců.
  • Inteligence – znásobují inteligenci kognitivní, duchovní a emoční.

Systémové myšlení

Je takovým myšlením, které ukazuje, jak je člověk propojen se svým světem, spíše, než od něj oddělen. Z těchto souvislostí vyplývá, že naše jednání může vést k problémům, kterým čelíme. V rámci kvantového vedení lidský druh zjišťuje, jakým způsobem vytváří a mění následně svou realitu.

Určitě se mě nepodaří podchytit vše o kvantovém managementu, ale další články na toto téma budou určitě následovat.

Zdroje

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy nebo podniku a mělo by se také neustále vyvíjet, není to tedy něco, co je...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu vždy tak špatná? Některá nuda má své prokazatelné benefity v naší práci. Během minulého roku na univerzitě...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...