Pátek, 24 června, 2022

Trh práce 4.0.

Pro některé z vás je to možná nová zpráva, ale v horizontu 10 až 20 let dojde k zániku určitých profesí nebo k výrazným změnám v jejich náplni, stejně tak ale z důvodu určité rovnováhy dojde k rozšíření jiných profesí, zejména ve službách a ke vzniku zcela nových činností, jejichž zaměření a obsah je zatím obtížně popsatelný.

Kreativita, schopnost rychle se učit a přizpůsobovat změnám a inovacím, je nové téma pro trh práce 4.0.

Trh práce 4.0.

- Reklama -Institut rodinných firem

Doposud realizované propočty o zániku a vzniku pracovních míst se liší dle různé metodiky. V rámci České republiky je odhadován v horizontu 10-20 let zánik 20 % pracovních míst a v 50 % dojde k výrazným změnám v jednotlivých pracovních náplních. Bude ohroženo 600 000 pracovních pozic a u 1 800 000 pracovních pozic se výrazně změní jejich náplň. Ohrožené skupiny na trhu práce 4.0 budou skupiny, které se budou hůře potýkat se změnami. Jedná se o skupiny osob nad 50 let, osob s nižší kvalifikací a rodiny s malými dětmi, s ohledem na zaměstnávání žen.

4.0. První vlna

Je odhadováno, že v první vlně bude zasažena většina profesí v dopravě a logistice a také výrazná část podpůrných a administrativních zaměstnanců. Pracovní síla ve výrobě zaznamená také výrazné změny tam, kde lze využít chytřejší stroje. Dále bude zasažena oblast služeb, prodeje a stavebnictví.

Po první vlně přijde stagnace a celkové zpomalení, nicméně bude nadále docházet k vývoji v oblastech, kde se obtížně nahrazuje lidské jednání, emoce a tvorba. V dlouhodobé perspektivě je možné očekávat další vlnu, která bude pod taktovkou umělé inteligence a samoučících se zařízení a strojů, které budou plně nahrazovat nebo doplňovat lidskou práci a rozhodování a pozor, již se budou týkat těch nejvíce specifických, kvalifikovaných a sofistikovaných pracovních činností.

Další článek:  Budujete nové kanceláře? Těmto chybám se vyhněte

4.0. Nezaměstnanost

Stálé zrychlování a celá řada technologických změn a nesouladů a nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po profesích a kvalifikacích přinese tendence ke zvětšování skupiny, která se nestačí přizpůsobovat a hrozí ji, že dlouhodobě zůstane mimo trh práce 4.0. Tento jev bude mít velký dopad na společnost jako celek. Bude velice důležité nacházet nové formy spolupráce, rekvalifikací a pracovního uplatnění těchto skupin na trhu práce 4.0.

4.0. Algoritmy

Nové technologie povedou zejména k nahrazování rutinních činností a prací, které jsou vykonávané podle daného a neustále se opakujícího postupu, který lze jednoduše algoritmizovat. Celá řada činností, které jsou manuální zaniknou nebo budou výrazně zasaženy algoritmizovanou činností.

4.0. Kreativita

Naše kreativní inteligence spojená s tvorbou, vymýšlením a realizací originálních řešení, stejně jako sociální inteligence, vyjednávání a přesvědčování, ale i s poskytováním péče pro ostatní, tyto všechny oblasti budou jednoznačně na vzestupu. Budoucí manažeři, ale i podnikatelé budou potřebovat lepší schopnost vedení lidí a týmů, schopnost samostatného rozhodování a komunikace. Bude velký tlak na schopnost převzetí rizika a zvládaní prostředí nejistoty a změn. Kreativita bude novým tématem v prostředí inovací a zejména schopnost přicházet s kreativními řešeními bude klíčová.

4.0. Poptávka versus nabídka

V roce 2030 se již bude ucházet o práci o cca 800 000 osob méně než v roce 2017 a dojde ke výraznému snížení nabídky pracovních míst o cca 700 000. Na základě tohoto zjištění lze očekávat, že na trhu práce dojde k převisu nabídky nad poptávkou. Situace na trhu práce bude o to více ovlivňována mírou nesouladu a nerovnováhy mezi nabízenými a požadovanými znalostmi a dovednostmi. Je tedy více než důležité detekovat příležitost na trhu práce 4.0 a tvořit studijní obory na základě zpětné vazby z průmyslu a dalších oborů.

Další článek:  Připravujete kandidáta na pohovor? Průvodce jak na přípravu kandidáta.

4.0. Učit se a vzdělávat

Klíčová je a bude schopnost učit se celý život, aktivně vyhledávat informace, využívat sebevzdělávání a dostupné nové technologie, internet, sociální média. Bude stoupat role kreativního přístupu k řešení problémů, samostatnosti, odpovědnosti a také etiky. Budoucí nároky na konkrétní znalosti a dovednosti je obtížné odhadovat, neboť je dost pravděpodobné, že se objeví zcela nové trendy a technologie. Pro trh práce 4.0 bude třeba zlepšit sociální a technické dovednosti pracovníků. Vzrůstá potřeba flexibility individualizace pracovních náplní. To přináší nutnost celoživotního vzdělávání a průběžného doplňování kvalifikace. Klíčovou konkurenční výhodou organizací se stává kultura a kariérní rozvoj, včetně vzdělávání. Schopnost se celý život vzdělávat bude klíčová především z pohledu jednotlivců na trhu práce 4.0, neboť nebude možné si celý život vystačit se stejnými dovednostmi a znalostmi. Kdo se nepřizpůsobí nebude mít na trhu práce 4.0 místo.

4.0. Robotika

V horizontu 10 let lze očekávat, že budou nadále potřebné zejména dovednosti v oblasti mobilních zařízení a mobilních aplikací, cloudů, zpracování velkých dat, využívání internetu věcí a také rozvoje sdílené ekonomiky. Dále bude výrazně stoupat potřeba dovedností v oblastech robotiky, autonomní dopravy, nových materiálů a energetických systémů. Rozvoj robotizace povede k dalšímu snižování fyzické náročnosti práce, ale také ke zlepšování parametrů pracovního prostředí, snížení úrazovosti a nemocí. To, čeho se nejvíce obáváme, je dopad na psychické zdraví zaměstnanců, protože tato oblast i nadále vykazuje nedobrý vývoj. Psychická rovnováha a zdraví, které souvisí s prací je ovlivňováno zejména stresem z důvodu nerovnováhy, mezi požadovaným úkolem a individuálními schopnostmi, ale také vztahy na pracovišti, přístupem nadřízeného a nově i spoluprací s roboty. Schopnost spolupráce s roboty je nově dalším prvkem schopnosti týmové práce.

Další článek:  Firmy se rvou o lidi a co dělá stát?

4.0. Ženy versus muži

Více ohroženou skupinou na trhu práce 4.0 jsou ženy ve srovnání s muži. U žen je častější nezaměstnanost a nižší úroveň IT gramotnosti. Ženy si také jako obor svého vzdělání méně často volí technické obory, po kterém je trhu práce vysoká poptávka a v budoucnosti se očekává její růst. Je na celkovou úvahu, jak výrazněji zapojit ženy do čistě mužských pracovních oblastí. Problém síly a namáhavých činností již není překážkou.

4.0. Pracovní úvazky

Výrazné změny zaznamená i forma pracovních úvazků, kdy pracovní smlouva na dobu neurčitou ztratí své postavení standardní formy zaměstnání a bude nahrazována novým druhem pracovní spolupráce, jako je home office a různé sdílené online platformy. Častější možností pracovního uplatnění se stane tzv. sebezaměstnávání, které bude s využitím IT technologií jednodušší a budou jej využívat pracovníci ve stále větší škále profesí a činností. Každý bude moci nabídnout své schopnosti více zaměstnavatelům najednou, což mu bude poskytovat více příležitostí k zefektivnění práce, zvýšení příjmů a v neposlední řadě k získání nových zkušeností. Lze predikovat, že výhledově dojde ke zkrácení rozsahu pracovní doby ze stávajících 40 hodin týdně na nižší počet hodin a tím i k obecnému zlepšení podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.

Zdroje:

 

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci,...

Generace Z fluktuanti a Baby boomers držáci?

Dle průzkumu portálu CareerBuilder tráví mileniálové a generace Z ve svých zaměstnáních výrazně kratší dobu, než je tomu u starší generace. Průměrná doba strávená...

Jaké jsou aktuální stresory a výzvy ve firmách? S čím bojují majitelé firem?

Není překvapením, že firmy právě teď pociťují velký stres a čekají na další velké výzvy. Nedávný průzkum více než 1 200 malých a středních...

Konflikt v práci? Kolik stojí firmu rozhádání zaměstnanci?

Dle aktuální studie CIPD jen něco málo přes 35 % respondentů uvedlo, že zažila buď izolovaný spor nebo konfliktní událost v zaměstnání. Dalších 26...

Nejnovější články

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Stav globálního pracoviště 2022

V rámci zprávy o stavu globálního pracoviště nám společnost...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...