Trh práce 4.0.

Pro některé z vás je to možná nová zpráva, ale v horizontu 10 až 20 let dojde k zániku určitých profesí nebo k výrazným změnám v jejich náplni, stejně tak ale z důvodu určité rovnováhy dojde k rozšíření jiných profesí, zejména ve službách a ke vzniku zcela nových činností, jejichž zaměření a obsah je zatím obtížně popsatelný.

Kreativita, schopnost rychle se učit a přizpůsobovat změnám a inovacím, je nové téma pro trh práce 4.0.

Trh práce 4.0.

Doposud realizované propočty o zániku a vzniku pracovních míst se liší dle různé metodiky. V rámci České republiky je odhadován v horizontu 10-20 let zánik 20 % pracovních míst a v 50 % dojde k výrazným změnám v jednotlivých pracovních náplních. Bude ohroženo 600 000 pracovních pozic a u 1 800 000 pracovních pozic se výrazně změní jejich náplň. Ohrožené skupiny na trhu práce 4.0 budou skupiny, které se budou hůře potýkat se změnami. Jedná se o skupiny osob nad 50 let, osob s nižší kvalifikací a rodiny s malými dětmi, s ohledem na zaměstnávání žen.

4.0. První vlna

Je odhadováno, že v první vlně bude zasažena většina profesí v dopravě a logistice a také výrazná část podpůrných a administrativních zaměstnanců. Pracovní síla ve výrobě zaznamená také výrazné změny tam, kde lze využít chytřejší stroje. Dále bude zasažena oblast služeb, prodeje a stavebnictví.

Po první vlně přijde stagnace a celkové zpomalení, nicméně bude nadále docházet k vývoji v oblastech, kde se obtížně nahrazuje lidské jednání, emoce a tvorba. V dlouhodobé perspektivě je možné očekávat další vlnu, která bude pod taktovkou umělé inteligence a samoučících se zařízení a strojů, které budou plně nahrazovat nebo doplňovat lidskou práci a rozhodování a pozor, již se budou týkat těch nejvíce specifických, kvalifikovaných a sofistikovaných pracovních činností.

Další článek:  New human resources: měnící se lidské zdroje a organizace

4.0. Nezaměstnanost

Stálé zrychlování a celá řada technologických změn a nesouladů a nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po profesích a kvalifikacích přinese tendence ke zvětšování skupiny, která se nestačí přizpůsobovat a hrozí ji, že dlouhodobě zůstane mimo trh práce 4.0. Tento jev bude mít velký dopad na společnost jako celek. Bude velice důležité nacházet nové formy spolupráce, rekvalifikací a pracovního uplatnění těchto skupin na trhu práce 4.0.

4.0. Algoritmy

Nové technologie povedou zejména k nahrazování rutinních činností a prací, které jsou vykonávané podle daného a neustále se opakujícího postupu, který lze jednoduše algoritmizovat. Celá řada činností, které jsou manuální zaniknou nebo budou výrazně zasaženy algoritmizovanou činností.

4.0. Kreativita

Naše kreativní inteligence spojená s tvorbou, vymýšlením a realizací originálních řešení, stejně jako sociální inteligence, vyjednávání a přesvědčování, ale i s poskytováním péče pro ostatní, tyto všechny oblasti budou jednoznačně na vzestupu. Budoucí manažeři, ale i podnikatelé budou potřebovat lepší schopnost vedení lidí a týmů, schopnost samostatného rozhodování a komunikace. Bude velký tlak na schopnost převzetí rizika a zvládaní prostředí nejistoty a změn. Kreativita bude novým tématem v prostředí inovací a zejména schopnost přicházet s kreativními řešeními bude klíčová.

4.0. Poptávka versus nabídka

V roce 2030 se již bude ucházet o práci o cca 800 000 osob méně než v roce 2017 a dojde ke výraznému snížení nabídky pracovních míst o cca 700 000. Na základě tohoto zjištění lze očekávat, že na trhu práce dojde k převisu nabídky nad poptávkou. Situace na trhu práce bude o to více ovlivňována mírou nesouladu a nerovnováhy mezi nabízenými a požadovanými znalostmi a dovednostmi. Je tedy více než důležité detekovat příležitost na trhu práce 4.0 a tvořit studijní obory na základě zpětné vazby z průmyslu a dalších oborů.

Další článek:  Kobot – budoucnost průmyslové výroby?

4.0. Učit se a vzdělávat

Klíčová je a bude schopnost učit se celý život, aktivně vyhledávat informace, využívat sebevzdělávání a dostupné nové technologie, internet, sociální média. Bude stoupat role kreativního přístupu k řešení problémů, samostatnosti, odpovědnosti a také etiky. Budoucí nároky na konkrétní znalosti a dovednosti je obtížné odhadovat, neboť je dost pravděpodobné, že se objeví zcela nové trendy a technologie. Pro trh práce 4.0 bude třeba zlepšit sociální a technické dovednosti pracovníků. Vzrůstá potřeba flexibility individualizace pracovních náplní. To přináší nutnost celoživotního vzdělávání a průběžného doplňování kvalifikace. Klíčovou konkurenční výhodou organizací se stává kultura a kariérní rozvoj, včetně vzdělávání. Schopnost se celý život vzdělávat bude klíčová především z pohledu jednotlivců na trhu práce 4.0, neboť nebude možné si celý život vystačit se stejnými dovednostmi a znalostmi. Kdo se nepřizpůsobí nebude mít na trhu práce 4.0 místo.

4.0. Robotika

V horizontu 10 let lze očekávat, že budou nadále potřebné zejména dovednosti v oblasti mobilních zařízení a mobilních aplikací, cloudů, zpracování velkých dat, využívání internetu věcí a také rozvoje sdílené ekonomiky. Dále bude výrazně stoupat potřeba dovedností v oblastech robotiky, autonomní dopravy, nových materiálů a energetických systémů. Rozvoj robotizace povede k dalšímu snižování fyzické náročnosti práce, ale také ke zlepšování parametrů pracovního prostředí, snížení úrazovosti a nemocí. To, čeho se nejvíce obáváme, je dopad na psychické zdraví zaměstnanců, protože tato oblast i nadále vykazuje nedobrý vývoj. Psychická rovnováha a zdraví, které souvisí s prací je ovlivňováno zejména stresem z důvodu nerovnováhy, mezi požadovaným úkolem a individuálními schopnostmi, ale také vztahy na pracovišti, přístupem nadřízeného a nově i spoluprací s roboty. Schopnost spolupráce s roboty je nově dalším prvkem schopnosti týmové práce.

Další článek:  Hezké Vánoce a úspěšný rok 2015

4.0. Ženy versus muži

Více ohroženou skupinou na trhu práce 4.0 jsou ženy ve srovnání s muži. U žen je častější nezaměstnanost a nižší úroveň IT gramotnosti. Ženy si také jako obor svého vzdělání méně často volí technické obory, po kterém je trhu práce vysoká poptávka a v budoucnosti se očekává její růst. Je na celkovou úvahu, jak výrazněji zapojit ženy do čistě mužských pracovních oblastí. Problém síly a namáhavých činností již není překážkou.

4.0. Pracovní úvazky

Výrazné změny zaznamená i forma pracovních úvazků, kdy pracovní smlouva na dobu neurčitou ztratí své postavení standardní formy zaměstnání a bude nahrazována novým druhem pracovní spolupráce, jako je home office a různé sdílené online platformy. Častější možností pracovního uplatnění se stane tzv. sebezaměstnávání, které bude s využitím IT technologií jednodušší a budou jej využívat pracovníci ve stále větší škále profesí a činností. Každý bude moci nabídnout své schopnosti více zaměstnavatelům najednou, což mu bude poskytovat více příležitostí k zefektivnění práce, zvýšení příjmů a v neposlední řadě k získání nových zkušeností. Lze predikovat, že výhledově dojde ke zkrácení rozsahu pracovní doby ze stávajících 40 hodin týdně na nižší počet hodin a tím i k obecnému zlepšení podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.

Zdroje:

 

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Dostáváme se do doby, kdy způsob hledání zaměstnanců dostává skutečně rychlé obrátky. Dnes je také více než jasné, že nábor málokterá společnost zvládne s vypětím...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Od náborového marketingu po marketingovou značku zaměstnavatele

Náborem se zabývám od získání mé licence od MPSV v roce 2010. Za tu dobu se tato oblast poměrně významně posunula. Začínalo se s požadavkem na...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních pracovních pohovorech, když jsem vstupoval na trh práce, následně jsem absolvoval už jako náborář různá...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor...

Toužíte po práci v náboru zaměstnanců? Nábor zaměstnanců není pro každého!

Dnešní organizace mají povinnost připravit svůj nábor tak, aby byl úspěšný. Ale aby něco směřovalo k úspěchu vyžaduje to zapojení většiny, dostatek zdrojů a přemíru...

Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

Dva roky otřesů na pracovních trzích udělaly své. Na všech kontinentech došlo na významnou dynamiku pracovní síly. Od vyhnutí se infekci, zotavení z nemoci,...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Průvodce: Hledání pasivních kandidátů na trhu práce

Pasivní kandidát je někdo, kdo je v současné době...

HR management malé firmy. Jak vám to jde se zaměstnanci?

Následující data jsou založeny na průzkumu téměř 500 zaměstnanců...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...