V krizi se pozná charakter. Krize prověří naše charaktery

731

Osobní úspěch je totiž pevně postaven na základech charakteru a onen charakter je výsledkem stovek a stovek možností a voleb, které uděláme a které postupně změní to, kým jsme v daném okamžiku a kým chceme být.

Dávat je největší výraz moci. Erich Fromm

Charakter totiž není něco, s čím jsme se již narodili a co nemůžeme ihned změnit, jako jsou třeba naše otisky prstů. Za formování našeho charakteru musíme převzít odpovědnost. Charakter si budujeme podle toho, jak reagujeme na to, co se v našem životě a jeho okolí děje, ať už je to výhra, ztráta nebo vypořádání se s aktuálními těžkými časy.

Institut rodinných firem

Náš charakter totiž stavíme z určitých vlastností, které musíme vytvořit a pečlivě v sobě pěstovat, stejně jako bychom rostli a zalévali semínko. Tyto věci musíme hledat ve svém srdci a ve svých útrobách. Musíme je často zcela vydolovat, abychom je našly, stejně jako vytesávat skálu a vytvořit sochu, která dříve existovala pouze v naší vlastní fantazii.

Charakter

Podle jednoho směru je charakter pouze naučené chování, které je v souladu se sociálním očekáváním. V dospělosti se člověk již chová dle určitých norem. Jedním z nejdůležitějších prvků charakteru je vztah člověka k sobě samému, který je dán především sebepojetím.

Zajímavé je, že není vrozený a utváří se postupně v průběhu našeho života. Následně ho od dětství formuje výchova, sebevýchova a další vlivy. Charakter má pak celou řadu oblastí svých vlastností, jsou to mravní, pracovní a sociální vlastnosti, dále pak vůle, odolnost, sebehodnocení atd.

Další článek:  Jak bojujete se stresem?

Mravní vlastnosti charakteru

Ty jsou moc zajímavé. Tyto vlastnosti vlastně řídí a hodnotí naše chování a jednání z mravního hlediska. V běžných činnostech se u nás projevuje svědomitost a odpovědnost nebo také nesvědomitost a neodpovědnost. Dále i statečnost, zásadovost, pravdomluvnost, ale i nemravnost, podlost, prolhanost, pomlouvačnost atd.

Pracovní vlastnosti charakteru

Ty mě vždy jako personálního poradce také vždy velice zajímají, jsou jimi pracovitost, píle, iniciativa, smysl pro zodpovědnost, houževnatost, ale také jejich protiklady, jako je lenost, lajdáctví, nedochvilnost atd.

Sociální dovednosti charakteru

Obecně se nesou v otázce vztahů k lidem. Empatie, altruismus, společenskost, soucit, ale také záporné sociální dovednosti, jako jsou bezohlednost, závist, sobectví, nepřátelskost, uzavřenost, panovačnost, hrubost, surovost, lhostejnost, pohrdání.

Ale na povaze je opravdu úžasné to, že pokud jste upřímně odhodláni udělat ze sebe člověka, kterým chcete být, nejen že vytvoříte tyto vlastnosti, ale také je posílíte a znovu vytvoříte. Proto je budování našeho charakteru zásadní pro to, abychom se stali vším, čím můžeme být.

Sociální charakter

Rád bych zde využil poznatků Ericha Fromma, německého psychologa a sociologa a také významného představitele tzv. kulturní analýzy. Dle Fromma je pro formování osobnosti a jejích vlastností stěžejní působení společnosti. Fromm také zavedl pojem sociální charakter, kdy je člověk postupně utvářen na základě interakcí já a ti druzí a mé potřeby a vnější prostředí.

Další článek:  Co patří a nepatří do životopisu?

Koncept původu zla. Fromm nevěřil, že by člověk byl z přirozenosti dobrý nebo zlý, zastával názor, že jedinec má stejnou možnost stát se dobrým jako zlým a sám si vybírá, kterou cestou se vydá. Jistou roli zde však hraje i prostředí, v kterém se jedinec vyvíjí, a to především v raném dětství.

Vlastnění nebo bytí?

Fromm společnost dělil na ty, kteří žijí v módu vlastnění a módu bytí. Shledal, že většina lidí žije v módu vlastnění, kdy jsou zpracováni materialismem a konzumem. Tito jedinci kladou důraz na svůj majetek a ve vztazích jsou majetničtí, i přesto, že to sami nepřiznají. Lidé v módu bytí se soustředí jen na soulad se světem, jsou vnímaví a nesoustředí se na vlastnění. Základem nové společnosti je přerod lidí z módu vlastnění k módu bytí.

Socializace a asimilace

Člověk se vztahuje k okolnímu světu pomocí dvou základních mechanismů. Jedním je socializace, která je o vytváření společenských styků a tvorbě vztahů a asimilace, což je aktivní přizpůsobování se vnějším podmínkám a potřebám. Při poruchách socializace dochází k narušení tvorby vztahů a vazeb s druhými lidmi. Dojde-li ovšem k poruše procesu asimilace, rozvíjí se určité typy neproduktivního charakteru. Bohužel právě tyto druhy charakteru můžeme nyní často v této těžké době spatřovat v naší společnosti.

Receptivní charakter

Konzumní a pasivně přijímací jedinec

Vykořisťující charakter

Druzí slouží jedinci jako prostředek k dosažení svých vlastních cílů

Hromadící charakter

Kvantita u něj převažuje nad kvalitou

Tržní charakter

Druzí jsou posuzováni pouze dle své tržní hodnoty, kterou pro dotyčného jedince mají. Vztahy jsou posuzovány na základě ekonomické výhodnosti.

Další článek:  Odlište se od ostatních uchazečů!

Dbejme na náš charakter

Nic jiného než to, jak jednáme každý den v této době formuje náš charakter. Musíme si stále připomínat, že náš charakter je to, co po nás v myslích našich nejbližších vlastně zůstane.

Zdroj: Erich Fromm – Mít nebo být?

Sedm sociálních hříchů dle Mahátmy Gándhího

  1. Politika bez zásad
  2. Hospodářství bez morálky
  3. Blahobyt bez práce
  4. Výchova bez charakteru
  5. Věda bez lidskosti
  6. Požitek bez svědomí
  7. Věrovyznání bez oběti
  • Zdroj: Erich Fromm – Mít nebo být?

Pozn: foto a video

This is the way

Článek bude stárnout a s ním se bude měnit i čtenářská základna a jeho čtenáři, kterým se snažím téma rozvoje osobních hodnot a rozvoje charakteru připodobnit na mém oblíbeném seriálu Mandalorian. Mandalorianci, kteří se drželi Cesty, by při následování svých ideálů řekli „This is the way“.

„Během pěti tisíc let vybojovali Mandaloriané bitvy proti tisícům armád na tisících světů. A naučili se stejný počet jazyků a každou válkou získali nové zbraňové technologie a poznali nové strategie. A navzdory tomuto nesmírnému vlivu cizích kultur a absenci skutečného domovské světa i vlastního jednotného druhu nejenže jejich jazyk přetrval, ale změnil se jen nepatrně, jejich způsob života a filozofie zůstaly nedotčeny a jejich ideály, smysl pro rodinu, identitu a národ jen posílily. Mandaloriana nedělá Mandalorianem jeho zbroj. Zbroj je pouze projevem nezdolného a neochvějného srdce.

Zdroj: https://starwars.fandom.com/cs/wiki/Mando%27a/Legendy

Zdroj foto: https://disneyplusoriginals.disney.com/show/the-mandalorian

 

- Reklama -